Privatizace 2004–2011

Privatizace bytového fondu, svěřeného MČ Praha 10

Ilustrační fotografie domu Městská část Praha 10 usnesením ZMČ Praha 10 č. 11/4/2004 ze dne 28.6.2004 schválila Prováděcí předpis privatizace domovního fondu, jehož součástí bylo vymezení části svěřeného bytového fondu pro budoucí privatizaci. Po přijetí usnesení byl zahájen dlouhý a složitý proces privatizace, který vrcholil v letech 2008 a 2009, kdy byla převážná část určených bytových jednotek převedena do vlastnictví zájemců.

Proces privatizace se řídí platnými právními předpisy ČR (zejména občanským zákoníkem a zákonem o vlastnictví bytů) a Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek).

Do privatizace byly zařazeny bytové jednotky v domech, které jsou uvedeny v „Seznamu žádostí nájemců bytů o odkoupení domu“, sestaveném ze žádostí řádně podaných podatelnou ÚMČ Praha 10 v období od 01.01.1993 do 22.11.2001.

Po technické přípravě potřebné dokumentace domů ZMČ postupně schvaluje záměry na prodej domů a rozdělení na jednotky (přehled domů, kde byl záměr schválen).

Jakmile je záměr schválen, obesílá OMP oprávněné nájemce bytů výzvou zaslání žádostí o koupi bytů. Po doručení žádostí od nájemců, jejichž byty dle údajů MČ představují nadpoloviční většinu podlahové plochy v domě, MČ zajistí přípravu prohlášení vlastníka budovy. Po vložení prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí ZMČ postupně schvaluje návrhy na uzavření smluv o prodeji bytových jednotek s oprávněnými nájemci (přehled domů, kde byly schváleny návrhy na uzavření smluv).

Po schválení návrhu na uzavření smluv advokátní kancelář obesílá možné budoucí kupující nabídkou převodu jednotek s přiloženým formulářem akceptace nabídky a návrhem kupní smlouvy. Pokud oprávněný nájemce má zájem o koupi bytové jednotky, nejpozději do 6 měsíců od doručení nabídky zašle zpět vyplněný a podepsaný formulář akceptace nabídky a vyplněný návrh smlouvy. Obdrží-li MČ řádně vyplněné a podepsané akceptace od nájemců užívajících nejméně 51% podlahové plochy všech bytů v příslušném domě, akvokátní kancelář připraví konečné verze kupních smluv a vyzve kupující k podpisu. Podepsané kupní smlouvy budou po jejich podpisu starostou MČ zaslány na Magistrát hl.m Prahy k vystavení doložky správnosti dle Statutu hl.m. Prahy a posléze budou podány návrhy na vklad vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí.

Jakmile nastanou skutečnosti, kterými zákon o vlastnictví bytů podmiňuje vznik společenství vlastníků jednotek, správní firma zajistí svolání prvního shromáždění vlastníků jednotek.

Jste-li nájemcem bytu v domě, kde budou realizovány půdní vestavby v rámci projektu "Realizace výstavby jednotek formou půdní vestavby a budoucí prodej nebytových prostor v domech schválených k rozdělení na jednotky a následnému prodeji", můžete zde nalézt další informace.

Pozn.: Toto je pouze stručný náhled na proces privatizace bytového fondu. Přesný a závazný postup naleznete v Prováděcím předpisu privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek).