Řídící výbor

Členové Řídicího výboru (dále jen „ŘV“) hodnotí kvalitu vzdělávání a plánují strategické kroky vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v dané lokalitě. Členy ŘV tvoří zástupci z oblasti vzdělávání na území m. č. Prahy 10, zástupci Krajského akčního plánu vzdělávání, zástupci rodičů a dětí. ŘV posiluje rozvoj partnerství. Pravidelná setkávání jsou o sdílení poznatků a vyjadřování potřeb, hledání a realizaci konkrétních opatření pro plnění cílů.

Do ŘV se po dobu realizace může zapojit kdokoliv z aktérů v oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání, zájmových spolků a dalších organizací působících v této oblasti na území Prahy 10, včetně rodičů/zákonných zástupců dětí a veřejnosti.

Výstupem této aktivity bude ucelený strategický dokument investičních a neinvestičních záměrů. Cílem je nastartovat komunikaci a spolupráci při realizaci těchto plánovaných projektů v dlouhodobějším horizontu.

Dokument, který bude výstupem, se nazývá MAP. MAP je živý dokument, který se vyvíjí. Jeho součástí je Strategický rámec investičních příležitostí s vazbou na dotační příležitosti z evropských operačních programů, ale i plánování další možné spolupráce a financování. ŘV tento dokument v pravidelných intervalech cca 6 měsíců aktualizuje a schvaluje. Vyjádřit zájem o členství v ŘV a zapojení do MAP lze kdykoliv v průběhu realizace projektu. Kontaktní údaje na členy realizačního týmu jsou v záložce „kontakty“.