Ochrana před povodněmi

Povodně 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). Základním legislativním dokumentem, který upravuje ochranu před povodněmi je Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (konkrétně Hlava IX., Ochrana před povodněmi).

Stupně povodňové aktivity

a) první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

b) druhý stupeň (stav  pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

c) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Stupně povodňové aktivity – Botič  - měrný profil VD Hostivař

Směrodatné limity povodňových stavů

Průtok

1. stupeň pov. aktivity, stav bdělosti

10 m3/s

2. stupeň pov. aktivity, stav pohotovosti

15 m3/s

3. stupeň pov. aktivity, stav ohrožení

35 m3/s

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Povodňová komise MČ Praha 10

 • Ing. Martin Valovič, předseda, starosta, tel.  267 093 446
 • Ing. Marek Šuran, tajemník komise, referent OKK - BM, tel. 267 093 484
 • CALL CENTRUM ÚMČ P10, tel. č. 840 111 213

Místně příslušný vodoprávní úřad

ÚMČ Praha 10, odbor stavební, oddělení územního a speciálního řízení, kontrola staveb, Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice, tel. 267 093 682.

Nadřízený vodoprávní úřad

MHMP, odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství, Jungmannova 35, Praha 1

Zástupce majitele vodního toku

MHMP, odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň, Jungamnnova 35, Praha 1

Správce a provozovatel vodního toku, vodních nádrží a údržba

Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10 - Zahradní město
http://www.lhmp.cz/

Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmu.cz/

HZS hl.m.Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

RADY PRO ČINNOST OBYVATELSTVA PŘI POVODNI

Způsoby šíření tísňových informací při povodni:

Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem:

 • varovným signálem elektronických sirén se slovní informací, Název varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý tón 140 vteřin;
 • následným sdělením ve sdělovacích prostředcích;
 • pojízdné rozhlasové vozy a megafony ve vozidle;
 • prostřednictvím spoluobčanů /sousedů/ a podobně;
 • prostřednictvím SMS zpráv.

Hlavní zásady činnosti při vznikající povodni

 • jednejte s klidem a rozvahou;
 • pomozte sousedům, starým a nemocným lidem;
 • nechoďte do níže položených míst, která mohou být zaplavena vodou;
 • neprojíždějte již zaplavená místa na kole ani autem;
 • dodržujte pokyny místních úřadů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.

Příprava na ochranu před povodní v místě bydliště (v případě včasné předpovědi)

 • pevně připoutat předměty, které by mohla odnést voda;
 • cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče apod.) vynést do vyšších pater;
 • zabezpečit ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy;
 • automobily a jinou techniku přemístit do prostorů mimo inundaci (zatopení);
 • majitelé zbraní zabezpečit jejich ochranu proti zneužití včetně dokladů.

Před opuštěním bydliště (domu)

 • vypnout hlavní vypínač elektrického proudu;
 • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu;
 • uvolnit cestu domácímu zvířectvu;
 • zavřít a uzamknout všechna okna a vstupy;
 • pytle s pískem použít k zajištění a utěsnění dveří, oken a vchodů včetně hospodářských stavení a garáží;
 • uvědomit o evakuaci sousedy;
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou;
 • k evakuaci použít vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem;
 • dobře se obléci a obout.

Místa náhradního ubytování pro obyvatele MČ Praha 10

Místo

Adresa

Telefon

ZŠ Břečťanová

Břečťanová 6/2919

272 651 063

ZŠ K. Čapka

Kodaňská 16/658

271 722 018

ZŠ Švehlova

Švehlova 12/2900

272 652 023

Informace o evakuaci jsou k nalezení ZDE (odkaz na sekci Evakuace)

ZÁSADY CHOVÁNÍ OBČANŮ PO POVODNI

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 • statickou narušenost;
 • obyvatelnost bytu, domu;
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie);
 • stav kanalizace a rozvodu vody;
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepu domu.

Podle pokynu hygienika:

 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou;
 • zlikvidujte polní prodiny, které byly zasaženy vodou;
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní;
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat;
 • nepojte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případe stavu nouze si vyžádejte:

 • finanční pomoc;
 • pitnou vodu, potraviny, hygienické prostředky;
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod;
 • další potřebné prostředky.

  Při obnověstudní a zdrojůpitné vody se řiďte pokyny odborníku a zabezpečte:

 • vyčistění studny a odčerpání znečištěné vody;
 • chemické ošetření vody ve studni;
 • laboratorní prověření kvality vody;
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami;
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví);
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynu pojišťovny;
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následku povodní:

 • situaci lze zvládnout převážně svépomocí, ale nebezpečí nepodceňujte;
 • informace o možnosti zapojit se do likvidačních prací obdržíte od pracovníků Úřadu MČ Praha 10 a dalších pověřených pracovníků;
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.

Zajímavé odkazy k problematice povodní:

(Zdroj: MHMP, vybrané právní předpisy)

Katalog firem a služeb