Obecné informace o základních školách MČ Praha 10

 • Celková kapacita všech základních škol, zřízených MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 8 000 míst, přičemž cílem městské části je, aby kapacita základních škol byla optimálně využita. Ve školním roce 2018/2019 se v základních školách vzdělávalo 6 443 žáků. Situace s postupným přijímáním dětí, které změní školu nebo se přistěhují do naší městské části, jsou řešeny operativně. Pokud je tedy ve škole (v příslušném ročníku a konkrétní třídě) volné místo, využije ho ředitel školy k přijetí či přestupu žáka v průběhu školního roku.
 • Každá základní škola má zpracovaný vlastní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje jednotlivým školám se profilovat.
 • Součástí vzdělávacího programu jednotlivých škol je environmentální výchova. Základním cílem vzdělávání v této oblasti je pochopení souvislostí životního prostředí a života člověka, s ohledem na věk žáků. Na základě vlastních zkušeností si žáci osvojují pravidla chování ve společnosti lidí a v přírodě. Jsou vedeni k pochopení a respektování souvislostí mezi životním prostředím, péčí o něj a zdravým životním stylem v návaznosti na zdraví člověka.
 • V základních školách koordinuje tvorbu, realizaci a evaluaci preventivního programu školy školní metodik prevence a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci. Metodicky vede pedagogy školy, koordinuje jejich vzdělávání v oblasti školské primární prevence rizikového chování  a spolupracuje se specializovanými organizacemi. Vedení školy zodpovídá za naplňování plánu prevence ve škole a nastavuje základní podmínky pro jeho realizaci.
 • Všechny základní školy realizují pro své žáky školy v přírodě nebo lyžařské pobyty v Janských Lázních, v Horském hotelu, na samém vrcholu Černé hory, který pro tyto účely zakoupila a zrekonstruovala MČ Praha 10 a pobyty v hotelu žákům také zajišťuje.

Školské obvody a spádovost škol

 • Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
  V případě, bydlí-li dítě v ulici, která leží na hranici více městských částí (např. ul. Vinohradská = MČ Praha 3 a MČ Praha 10, ul. Francouzská = MČ Praha 2 a MČ Praha 10, ul. Korunní = MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 10, aj.), řídí se spádovost dle městské části, kam je dítě hlášeno k trvalému pobytu.
  Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí.
  Znění obecně závazné vyhlášky (www.praha.eu) je k nalezení na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.
   
 • Vzdělávání dětí v jiné škole než spádové
  Informace dle § 36 školské zákona o docházce do jiné základní školy než spádové směřují nespádové školy přímo řediteli spádové školy, nikoli odboru školství městské části: „Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Otevírací doba školních hřišť pro veřejnost

V některých základních školách zřízených městskou částí Praha 10 jsou pro veřejnost otevřena a zpřístupněna školní hřiště. Po ukončení výuky žáků školy nebo aktivity žáků školní družiny na školních hřištích mohou být tato hřiště využívána veřejností. Bližší přehled otevírací doby najdete v tomto dokumentu (DOCX, 20 kB).

 

Mohlo by vás také zajímat