Vybrané články z tohoto čísla

Programové prohlášení nové rady

Rada městské části Praha 10 ve složení VLASTA, Piráti a ODS schválila na svém zasedání na začátku února Programové prohlášení rady pro volební období 2018–2022. jeho znění vychází z již dříve uzavřené koaliční smlouvy.

Publikováno: 13.01.2020
Kategorie: Měsíčník3074

Naším cílem je otevřená, efektivně a odpovědně hospodařící městská část, která usiluje o všestranný rozvoj celého svého území a zároveň naslouchá svým obyvatelům. Za velmi důležité považuji, že jsme se zavázali zpracovat Strategický plán rozvoje Prahy 10, který budeme vytvářet ve spolupráci s veřejností,” uvedla ke schválenému dokumentu starostka Renata Chmelová. Právě informovanost veřejnosti je pro nové vedení radnice důležitou oblastí, na kterou se chce zaměřit. Plánuje proto spuštění nových komunikačních kanálů, které budou přístupné občanům všech věkových kategorií a budou srozumitelnou formou informovat o tom, co se v Praze 10 děje.

Programové prohlášení je pro nás obrovský závazek a ke všem zmíněným prioritám se budeme stavět čelem,“ konstatovala první místostarostka Jana Komrsková. „Čisté ulice, nová výsadba zeleně, podpora komunitního zahradničení nebo efektivní a transparentní rozdělování dotací na sport a volnočasové aktivity jsou jednou z našich priorit.

Místostarosta Filip Humplík vyjádřil spokojenost s tím, jak se koaliční partneři dokázali rychle a korektně domluvit, a dodal: „Do programového prohlášení se dostaly všechny důležité body našeho předvolebního programu. Ať už se jedná o řešení situace KD Eden, otázku parkovacích zón nebo výstavbu parkovacích domů.

Programové prohlášení je rozčleněno do 11 tematických kapitol, které souvisejí s kompetencemi jednotlivých členů nové rady. 

 

 

OTEVŘENÁ RADNICE

Změníme současnou radnici na moderní, příjemný a vstřícný úřad pro občany i úředníky. Zodpovědně připravíme rekonstrukci budovy radnice, aby odpovídala potřebám 21. století. Zlepšíme přístup radnice k veřejnosti – naším cílem je, aby se každý cítil na úřadu vítán. Každý občan bude mít možnost kontrolovat rozhodování, zakázky a výdaje města rovnou z pohodlí svého domova, ale bude také moci vstupovat do tvorby strategie městské části, a přímo se tak podílet na strategických rozhodnutích. Budeme informovat všechny obyvatele, využijeme k tomu moderní on-line kanály a také klasické tištěné radniční noviny. Pro ty, kdo mají raději osobní setkání, budou dveře starostky a všech radních pravidelně otevřené.

 

· Otevřeme jednání radnice veřejnosti. Zastupitelstvo se bude scházet častěji než dosud. Zavedeme pravidelná setkávání radních s občany.

· Připravíme otevřené besedy k podstatným tématům a společně zpracujeme strategický plán rozvoje Prahy 10. Budeme podporovat zavádění ověřených procesů místní Agendy 21.

· Znovu začneme vydávat radniční noviny Prahy 10 a využijeme potenciál on-line komunikace s občany. Zvýšíme tak informovanost občanů a zapojíme je do aktuálního dění.

· Budeme publikovat otevřená data a zveřejníme vše, co nám zákon umožňuje. Spustíme rozklikávací on-line rozpočet.

· Zavedeme otevřené a průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek. Zajistíme tak větší konkurenci, snížíme cenu a zvýšíme kvalitu poptávaných produktů a služeb.

 

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Chceme Prahu 10 moderní, otevřenou a vstřícnou ke svým obyvatelům. Budeme klást důraz na její promyšlený rozvoj. Otevřeme ji moderním způsobům plánování i kvalitní soudobé architektuře. Vše budeme provádět s respektem k místním hodnotám, ve snaze o zkvalitnění veřejného prostoru a ochranu ploch zeleně. U zásadních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže o návrh dle pravidel České komory architektů a využijeme k tomu i potenciál vysokých škol. Zajistíme participaci veřejnosti při přípravě a pořizování územně plánovací dokumentace. Ohledně stavebních záměrů budeme komunikovat s občany a občanskými iniciativami, aby se o všech plánovaných stavbách ve svém okolí dozvěděli včas. Budeme prosazovat sebevědomý přístup městské části k developerům, aby se významným způsobem podíleli na řešení dopadů svých projektů na okolí – zvyšováním kapacity škol a školek, opravami ulic a chodníků nebo budováním nových parkovacích stání a zastávek MHD.

· Koncepčně dopracujeme urbanistickou studii oblasti Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

· Navrhneme smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích: Cíl, Květ, Astra a Skalka. 

· Budeme pokračovat v tvorbě dlouhodobé strategie podoby uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch, což je cílem koncepčního dokumentu nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10.

· Budeme hrát aktivní roli v zachování Trojmezí jako přírodního parku.

· Odmítáme kontejnerové překladiště v Malešicích.

· Podpoříme vznik Drážní promenády jako nového zeleného koridoru a zóny pro relaxaci i aktivní pohyb.

· Zlepšíme bezbariérovost městské části a její prostupnost pro pěší, budeme systematicky obnovovat městský mobiliář.

 

HOSPODAŘENÍ

Zasadíme se o efektivní hospodaření Prahy 10. Nemovitý majetek budeme spravovat tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj příjmů městské části. Zaměříme se na jeho pečlivou údržbu a rozvoj, nebudeme jej bezmyšlenkovitě rozprodávat na úkor dalších generací. Budeme pravidelně soutěžit dodavatele služeb a průběžně vyhodnocovat potřebnost již nasmlouvaných dodávek. Systematicky se budeme věnovat získávání dotací z českých i evropských zdrojů. Vyvineme veškeré úsilí, aby rozpočet městské části byl vyrovnaný.

· Zlepšíme fungování městských akciových společností – městská akciová společnost má občanům sloužit.

· Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek, a tím dosáhneme lepších cen a kvalitnějších služeb.

· Budeme pravidelně, otevřeně a srozumitelně informovat o hospodaření městské části, zřízených organizací a vlastněných společností.

· Budeme promyšleně investovat s cílem poskytovat kvalitní veřejné služby a zajistit udržitelné financování těchto služeb.

 

ŠKOLSTVÍ

Zajistíme dostatečné kapacity v mateřských a základních školách, abychom poskytli zázemí pro kvalitní vzdělávání na území Prahy 10. Zlepšíme podmínky pro práci ředitelů – snížíme byrokratickou zátěž a podpoříme jejich samostatnost. Pomůžeme učitelům, aby mohli lépe učit naše děti. Nabídneme jim prostor pro celoživotní vzdělávání a jejich vzájemnou spolupráci. Zavedeme pravidelná setkání, kde budou ředitelé i učitelé moci vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Budeme dále rozvíjet vazby mezi školami a rodiči. Vzdělávací instituce jsou přirozeným centrem života lokalit a mají mít vliv na jejich přirozený a kulturní rozvoj. Posílíme spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

 

· Dokončíme stavbu MŠ Nad Vodovodem a zahájíme stavbu MŠ Bajkalská.

· Urychleně zprovozníme tělocvičnu u ZŠ Švehlova.

· Zrevitalizujeme hřiště při ZŠ Brigádníků.

· Budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce základní školy V Olšinách, která se po letech opět stane místem kvalitního veřejného vzdělávání.

 

DOPRAVA

Doprava patří k největším výzvám, před kterými naše městská část stojí. Chceme Prahu 10 stejně příjemnou pro chodce, řidiče, cyklisty i uživatele městské hromadné dopravy. Víme, že parkování trápí nás všechny. I proto chceme navýšit počet parkovacích míst a zasadit se o výstavbu nových parkovacích domů.

· Budeme prosazovat nový systém parkování, který bude primárně sloužit obyvatelům Prahy 10. Současně budeme hledat cesty k vybudování parkovacích domů a dalších míst na parkování.

· Parkovací zóny podpoříme v takové podobě, která bude občanům naší městské části sloužit, ne je omezovat.

· Podpoříme moderní trendy v městské dopravě – zlepšování služeb MHD, transparentní rozvoj elektromobility a car / bike sharingu nebo využití prvků smart cities.

· Ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy silničních a chodníkových povrchů.

· Umožníme okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích.

 

BEZPEČNOST

Chceme Prahu 10 bezpečnou jak pro zdejší obyvatele, tak pro její návštěvníky. Budeme posilovat spolupráci se státní i městskou policií, hasiči, záchranáři i Magistrátem hl. m. Prahy. Bezpečnostní situaci budeme průběžně vyhodnocovat i s využitím institutu místního šetření.

· Každý obyvatel Prahy 10 bude znát svého strážníka městské policie.

· Podpoříme navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality.

· Zlepšíme informovanost o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci.

· Otevřeme jednání s Magistrátem hlavního města s cílem omezit další provoz a propagaci heren na území Prahy 10.

 

KULTURA

Vytvoříme kvalitní podmínky pro rozvoj kultury v Praze 10. Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu. V kulturní komisi budou zastoupeni odborníci. Budeme pečovat o kvalitní zázemí pro konání kulturních akcí, v institucích i ve veřejném prostoru, a to včetně vhodného využití kulturních památek. Zajistíme včasné a transparentní přidělování grantů, kterými podpoříme kvalitní projekty. Najdeme partnery, kteří se budou podílet na financování kulturních aktivit v Praze 10. Zlepšíme informovanost o připravovaných kulturních akcích a podpoříme komunikaci s jejich aktéry, kulturními organizacemi a spolky. Podpoříme vznik zázemí pro sousedský a komunitní život v naší městské části.

· Zprovozníme kino Vzlet a vypíšeme výběrové řízení na jeho provozovatele.

· Zahájíme rekonstrukci Strašnického divadla.

· Podpoříme kvalitní program a služby v Kulturním domě Barikádníků a naplánujeme rekonstrukci objektu.

· Budeme řešit situaci Kulturního domu Eden – popíšeme aktuální stav, zpracujeme záměr a rozhodneme o dalším postupu.

· Nová kulturní politika se stane účinným plánem rozvoje kultury v Praze 10.

· Zavedeme nástroje propagace kulturních aktivit v naší městské části.

· Zařídíme provoz letního kina.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí vnímáme jako nezbytnou podmínku pro udržitelný rozvoj Prahy 10 a vyšší kvalitu života jejích obyvatel. Proto zajistíme profesionální a pravidelnou péči o čistotu ulic a veřejných prostranství, kvalitní údržbu městské zeleně, parků a rekreačních ploch. Budeme s veřejností pečlivě projednávat významné stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí a zdraví. Městskou část otevřeme novým trendům a technologiím, které přispívají ke zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže. Podpoříme zapojení občanů do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj města.

· Nastavíme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství, které budeme striktně vyžadovat po dodavatelských firmách.

· Budeme rychle reagovat na nepořádek kolem popelnic, zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podpoříme dobrovolnické úklidy.

· Nová výsadba zeleně a stromů bude dávat smysl místem, druhem i funkcí.

· Zvýšíme péči o dosud přehlížené celky zeleně, jako jsou např. park Solidarita, okolí Botiče, les Skalka a parčíky u Malešického náměstí.

· Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST A RODINNÁ POLITIKA

Budeme průběžné sledovat a vyhodnocovat potřebnost sociálních služeb pro své občany. Za tímto účelem využijeme také proces komunitního plánování. Zvýšíme hospodárnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb a občany budeme lépe informovat o jejich nabídce. Budeme klást větší důraz na rodinnou politiku.

· Prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachováme pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.

· Udržíme kvalitní zdravotní a sociální péči a poskytované služby ještě více zefektivníme.

· Budeme prosazovat zodpovědnou rodinnou politiku.

· Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.

· Zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší městské části.

· Dokončíme probíhající rekonstrukci Polikliniky Malešice.

· Zřídíme nízkoprahový klub pro mládež.

 

BYTOVÁ POLITIKA

Nové vedení radnice si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením. Těmto občanům hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.

· Zpracujeme koncepci rozvoje obecního bydlení a zrevidujeme současné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.

· Zlepšíme evidenci veškerého nemovitého majetku a zavedeme moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nezůstanou dlouhodobě nevyužívané.

 

SPORT A VOLNÝ ČAS

Zajistíme kvalitní rozvoj profesionálního i amatérského sportu v naší městské části. Podporu budeme cílit spravedlivě, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků. Otevřeme další sportoviště pro všechny věkové kategorie obyvatel Prahy 10. Budeme se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití školních hřišť a sportovních areálů v majetku městské části.

· Budeme finančně podporovat prostory určené pro volnočasové aktivity obyvatel všech věkových kategorií a organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží.

· Zajistíme efektivní, rychlé, transparentní a spravedlivé rozdělování dotací na sport a volnočasové aktivity a finančně podpoříme trenéry mládeže.

· Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu a rozvíjet lokální sportoviště ve všech částech Prahy 10.

· Podpoříme otevření školních hřišť veřejnosti a zajistíme finanční podporu na jejich efektivní správu.

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB