Vybrané články z tohoto čísla

K situaci akciových společností Prahy 10

Mnozí z vás možná ani netuší, že městská část vlastní celou skupinu neboli holding akciových společností. Ty spravují podstatnou část majetku, který má Praha 10 ve svém vlastnictví. O jejich působení se nikdy veřejně příliš nemluvilo a získat informace o jejich aktivitách a hospodářských výsledcích bylo velmi složité. Proto se na ně v tomto článku konečně podrobněji zaměříme.

Publikováno: 17.01.2020
Kategorie: Měsíčník3090

Mateřská společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s. byla založena již v roce 2004. Jejím jediným akcionářem byla a stále zůstává Městská část Praha 10. V následujících letech vzniklo dalších sedm dceřiných společností, jejichž stoprocentním vlastníkem je pro změnu PRAHA 10 - Majetková, a.s. S aktivitami, které spadají do činnosti těchto akciových společností, se setkáváte velice často, aniž byste si to uvědomovali. Mezi nejdůležitější patří zajišťování správy areálu Gutovka, bytového domu Malešice, ubytovny Sedmidomky, ubytovny Brigádníků, objektu kina VZLET, správa reklamních ploch, spolupráce v rámci procesu zefektivnění správy domovního fondu svěřeného městské části, elektronické aukce a prodej bytů z majetku Prahy 10, kontroly správních firem, anonymizace všech dokumentů městské části nebo nákup a provoz proslulého Horského hotelu v Janských Lázních a celý projekt škol v přírodě.

 

Poslední zveřejněné informace o stavu těchto společností byly publikovány v rámci jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2015. Pan Bohdan Urban, tehdejší ředitel holdingu, dosazený za Hnutí ANO 2011, zveřejnil zcela nicneříkající, popisnou prezentaci stavu společností, kterou si za téměř půl milionu korun nechal zpracovat firmou Grant Thornton Advisory s.r.o.,“ konstatuje místostarostka Jana Komrsková, která má dnes agendu akciových společností na starost. Pravděpodobné původní plány tehdejšího vedení městské části, které měly naplnit obsah činnosti jednotlivých společností, se neuskutečnily, a většina společností zanikla fúzováním s některou z dceřiných společností v rámci holdingu. V současné době zůstávají aktivní pouze tři z těchto později založených akciových společností. Jejich vznik byl původně deklarován nesporně pozitivně. Cílem mělo být zefektivnění činnosti a hospodaření Městské části Praha 10 cestou transformování činností, které nejsou hlavní činností akcionáře, ale jsou činností zdaňovanou, do činností společnosti.

 

V řídících orgánech společností se v minulosti vystřídalo mnoho zastupitelů městské části Praha 10 včetně některých současných opozičních. O jejich absolutním nezájmu o vlastní chod jednotlivých firem svědčí skutečnost, že žádný z tehdejších členů dozorčích rad ani v jediném případě neupozornil na nesrovnalosti v hospodaření, nebo na prokázané podvody v realizovaných zakázkách. Nepřekvapí tedy ani to, že ještě nedávný místostarosta městské části, do jehož gesce akciové společnosti přímo spadaly, se ani v jediném případě neúčastnil jednání řídích orgánů holdingu,“ dodává místostarostka Komrsková.

 

 „Společnost, na rozdíl od svého akcionáře, může v souladu s platným právním řádem, vyvíjet vlastní podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku. Veškeré zisky tak budou využity pro potřeby Městské části Praha 10 a obyvatel Prahy 10 a to jak realizací projektů, tak v případě vyplácení dividend, jako příjmovou částí rozpočtu akcionáře.“ Tato věta stojí v preambuli celého holdingu. Jaká však byla skutečnost? Holding za dobu své existence dosáhl kumulované ztráty několika desítek milionů korun. Potřebné zdroje byly vždy doplněny z městského rozpočtu na základě rozhodnutí rady městské části. Podle místostarostky Jany Komrskové, do jejíž gesce tako oblast patří, myšlenka akciových společností, které jsou 100% vlastněné městem, není špatná. Tyto společnosti mohou smysluplně vykonávat některé činnosti, které by město, nebo městská část poptávalo u externích společností, a mohou i generovat zisk ve prospěch městské části. To se ale podle místostarostky v Praze 10 nedělo: „Holding akciových společností je dlouhodobě, respektive od samého počátku výrazně ztrátový. Řídící, ani kontrolní orgány zcela alarmujícím způsobem neplnily svou činnost a samotná existence holdingu sloužila, jak se zdá, pouze jako generátor placených funkcí a kanál podivných finanční toků, které dosud rozkrýváme a definujeme.

 

Je zřejmé, že dosavadní model fungování akciových společností byl zcela neudržitelný a neefektivní. Okamžitě po svém ustavení se současná koalice začala plně věnovat restartu celého holdingu. Do čela společnosti byl vybrán Ivan Bleyer, který má dlouholeté zkušenosti s krizovým managementem v soukromém sektoru. „Společnost, respektive celý holding akciových společností Prahy 10 jsem převzal v opravdu mimořádně špatném stavu. Dosavadní vedení se dopouštělo dlouhodobě velice hrubých chyb, včetně zanedbání mnoha zákonných povinností. V současné době pracujeme na zefektivnění chodu celé společnosti, optimalizaci vnitřních procesů a především na ekonomické rentabilitě holdingu,“ řekl ke své dosavadní práci ředitel společnosti.

 

Během posledních šesti měsíců se nové vedení radnice velmi intenzivně věnovalo kontrole hospodaření a obsahu nastavených smluvních vztahů. Nacházení chyb, nedostatků a absolutního diletantství v řízení jednotlivých společností holdingu je téměř na denním pořádku. Postupně se tak odstraňují léta neřešená pochybení, a nejedná se o žádné malichernosti. Několik let byla podávána chybně nebo vůbec daňová přiznání, objevily se chyby v mzdových nákladech, nebylo řádně vedeno účetnictví, jednotlivé druhy účetních případů byly účtovány různě v průběhu jednoho účetního období. Na pokutách a penále bylo nutné zaplatit několik desítek tisíc korun a díky chybám v odvodu DPH byla na krátký čas na společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s. vyhlášena i exekuce a byl zablokován i účet společnosti. Všechny tyto problémy se postupně odstraňují a stávající krizový management nastavuje nové procesy fungování holdingu. Cílem je celkové zeštíhlení řídících a dozorčích orgánů, ukončení neefektivních aktivit a nalezení nových příjmových zdrojů, které by pramenily z vlastní činnosti jednotlivých společností.

 

Podle starostky Renaty Chmelové má nové vedení holdingu pro svou práci podporu radnice: „Převzali jsme odpovědnost za efektivní řízení radnice a snažíme se o systémové kroky, které mají zlepšit fungování akciových společností. Akciovky, které ale neumějí rychle a ke spokojenosti ředitelů opravovat závady v základních školách, nebo které nejsou schopny dosáhnout zisku v restauraci na Gutovce, Praha 10 nepotřebuje. Pokud je alespoň minimální šance dát akciovky do pořádku, uděláme pro to v rámci koalice vše, co je v našich silách a možnostech. Ale jenom vytloukat klín klínem nemá z dlouhodobého hlediska pro Prahu 10 žádný přínos.“

 

Také podle místostarosty Martina Valoviče totiž akciové společnosti mohou být akciové společnosti zakládané městskou částí užitečné. Jejich specifičnost je však vždy v tom, že na rozdíl od běžných akciových společností nemají primárně za úkol dosahovat zisku, ale zajišťovat plnění služeb pro obec, resp. pro občany. „Ve vedení akciové společnosti by přitom ideálně měli být profesionálové a obec by měla vykonávat zejména kontrolní funkci. Pokud jde o oblasti, kde se akciové společnosti mohou uplatnit, typicky půjde o správu a účelné využívání vybraného obecního majetku, zejména nemovitostí. Možnosti uplatnění jsou však samozřejmě širší a obecní akciové společnosti mohou nalézt využití v oblasti sociálních služeb, dopravy apod. V případě naší městské části se chceme i my těmito pravidly důsledně řídit,“ uvádí k současné situaci místostarosta Valovič.

 


 

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

 

Společnost byla založena na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 12/ 11/ 2004 ze dne 16. září 2004 a v souladu s platnými, obecně závaznými předpisy. K zapsána do Obchodního rejstříku došlo dne 20. prosince 2004. Jediným akcionářem byla a zůstává Městská část Praha 10.

 

Zkratky

EA – Prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

BDM – Správa Bytového domu Malešice

7D – Správa areálu Sedmidomky

ANONYM – Anonymizace dokumentů MČ Praha 10

DZSZ – Správa Domu sociálních a zdravotních služeb

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB