Seznam základních škol

Název školy Jméno ředitele/ředitelky Kontaktní údaje Počet tříd  (stav k 30.9.2019)
1. st.   |   2. st.
Přípravné třídy Provoz školní družiny
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 PhDr. Bc. Jana Churáčková Tel. + 420 267 310 674 e-mail: info@zseden.cz 13 10 1 6:30 – 8:00 11:40 - 17:30
ZŠ Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10 je sportovní školou s dlouholetou tradicí. 1. září 2010 byl škole udělen čestný název ZŠ Eden. Součástí školy je školní družina. Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Škola je určena žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Tělesná výchova je vyučována nadstandardně, a to nejen co se týče počtu hodin v učebním plánu, ale i ve smyslu kvality. Ke sportování je využívána výhodná poloha školy v centru okolních sportovišť (plavání, bruslení, atletika, využívání házenkářského hřiště, hřišť s umělým povrchem), pro menší skupiny žáků využívá škola kromě tělocvičen a školního hřiště také vlastní posilovny. Škola má kombinované hodnocení - tradiční známky spolu se slovním hodnocením a rodičům nových prvňáčků nabízí výuku typu písma Comenia Script. Od školního roku 2015/2016 nabízí také výuku matematiky podle pana profesora Hejného. Při hezkém počasí využívají žáci zastřešenou přírodní učebnu a týpí na zahradě. Škola má školní poradenské pracoviště.
Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 Mgr. Karin Marques Tel. +420 274820795
e-mail: skola@zsbrigadniku.cz
14 8 0 7:00- 7:50 11:45 – 18:00
Přízemní pavilónová škola obklopená zelení se nachází nedaleko stanice metra Strašnická. Budova ZŠ má bezbariérové přístupy, na pozemku se nachází velká zahrada a skleník. Kromě školní družiny je součástí i školní klub. Škola je pilotní školou učebnic matematiky dle prof. Hejného. Samozřejmostí života školy jsou interaktivní tabule, umístěné v každé kmenové třídě. Škola nabízí školní poradenské služby, pro žáky, pro které není český jazyk rodným jazykem, je zajištěn kroužek Čeština pro cizince. Žáci školy se účastní mnoha sportovních, vědomostních i uměleckých soutěží, ve kterých se umisťují na předních příčkách.
Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Mgr. Miroslav Buchar Tel. +420 272 651 133 e-mail: skola@zsbrectanova.cz 15 9 1 6:30 - 7:45 11:40 - 17:30
pátek do 17:00
ZŠ Břečťanová je škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, škola s přípravnou třídou. Součástí je i školní družina pro žáky 1. – 3. ročníků. Je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic. Je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace a dobře dostupná MHD. ZŠ Břečťanová je pavilonová škola s několika zatravněnými a osázenými zelenými pásy mezi pavilony, se sportovním areálem, hřištěm a zahradou pro školní družinu. Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 23 interaktivních tabulí.
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987 Mgr. Bc. Jiří Voneš Tel. +420 274 021920-24 e-mail: skola@zsgutova.cz 14 10 0 6:30 – 8:45 11:40 - 17:30
ZŠ Gutova je fakultní školou Pedagogické fakulty UK a jsou zde zřízeny výukové skupiny s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníků. Vedle školní družiny mohou žáci smysluplně trávit volný čas i ve školním klubu. Škola využívá kromě jiných odborných učeben také dvě počítačové učebny, žákovskou dílnu, výtvarný ateliér s keramickou pecí, relaxační učebnu bez nábytku. Žáci školy spoluvytváří chod školy – mají svou Žákovskou samosprávu. Vydávají také školní časopis „Tornádo“. Školu obklopuje sportovní areál GUTOVKA. V blízkosti je stanice metra A – Strašnická.
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100 Mgr. Albert Hotový Tel. +420 274 770 046  e-mail: skola@hostynska.cz 15 9 0 7:00 – 8:45 11:45 - 17:30
ZŠ byla uvedena do provozu v roce 1968 a je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. Součástí nabídky školy je i školní klub pro žáky 4. – 9. ročníků. Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností a jazyků, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu, dvěma učebnami informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem. Škola nabízí širokou nabídku volitelných předmětů, kroužků, Klub mladého diváka a spolupracuje s jazykovou agenturou JIPE. Škola je garantem obvodního kola Biologické olympiády v Praze 10.
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Ing. Bc. Sylva Taufmannová Tel. + 420 267 311 043 e-mail: info@zsjakutska.cz 12 8 0 6:30 – 7:45 11:40 - 17:30
ZŠ zahájila svou činnost 1. září 1955 a nachází se ve Vršovicích. Je obklopena zelení, má svou vlastní rozlehlou zahradu s moderními sportovními i herními plochami a novou venkovní učebnou. Více než dvacetiletou tradici má program rozšířené výuky hudební výchovy, v rámci něhož je žákům nabízeno nadstandardní vybavení a odborné vedení. Žáci v rámci pěveckého sboru a průběžně vznikajících hudebních uskupení a kapel vystupují pravidelně na řadě městských slavností, účastní se soutěží a sami organizují vlastní koncerty. Při škole funguje Klub malých debrujárů, kde se děti i dospělí zabývají vědou, technikou a ekologií. Ve škole působí výchovná poradkyně, kariérní poradce, speciální pedagog i metodička prevence. Do školy pravidelně dochází psycholožka a speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny Praha 10.
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Mgr. Ivana Vaňková Tel. + 420 271 722 018 e-mail: skola@zskodanska.cz 14 8 0 6:30 – 7:40 11:40 - 17:30
V historické budově v ulici Kodaňská je ZŠ v provozu od 1. září 1961, kdy zde vystřídala vršovickou střední školu. Od roku 2008 je škola držitelem titulu Škola spolupracující s Mensou (mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.). Svůj čestný název Karla Čapka nese škola od roku 2009. Každý rok je ve škole otevřena jedna první třída s výukou Comenia Script. Žáci školy se účastní různých vědomostních olympiád, matematických, sportovních, deskových a jiných soutěží, projektů,… Ve vybraných třídách 1. stupně se žáci učí matematiku podle vyučovací metody prof. Hejného s prvky logické hry abaka. Již tradičně škola pořádá kromě jiných akcí netradiční zábavnou akci Čapkiáda plnou her a soutěží pro žáky, jejich rodiče i vyučující.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 Mgr. Jana Jeřábková Tel. + 420 274772669
e-mail: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
16 9 0 6:30 – 7:30 11:45 - 17:30
ZŠ najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice, což zaručuje velmi dobrou dopravní dostupnost, a přitom je krásně umístěná v klidné části Malešic. Přímo na školní hřiště navazuje zeleň Malešického parku. V roce 2010 škola získala prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA, který byl ve školním roce 2012/2013 znovu obhájen. Žáci mohou využít mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, příp. při čekání na kroužky, pracovnu pro využití volného času. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou.
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Mgr. Petra Rohlíčková

Tel. +420 274 813 862
e-mail: reditelka@zs-olesska.cz

10 7 1 6:30 – 7:40 11:35 - 17:30
Budova ZŠ byla postavena v roce 1974 a stejně jako všechny ostatní školy postupně prochází rekonstrukcí. Tato škola se jako první na území MČ Prahy 10 (v roce 1994) stala fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena jak pomůckami, tak učebnicemi i výpočetní technikou.  Nechybí ani skvěle vybavená knihovna se zázemím pro čtenářský klub. Ve většině tříd jsou umístěny interaktivní tabule, škola nově zavádí vizualizéry. Pro případ poskytnout pomoc při řešení výchovně vzdělávacích i jiných problémů žáků je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště s odborně vzdělanými pracovníky. Škola žákům nabízí řadu kroužků- sportovních, doučovacích, uměleckých, mladého elektrikáře, jazykových, tanečních,… V prostorách ZŠ Olešská sídlí rodinné centrum a školka Klub K2.
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Mgr. Eva Čuříková Tel. + 420 272 652 024 e-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz 15 9 0 6:30 – 7:30 11:40 - 18:00
Škola se nachází v zeleni na severním okraji sídliště Zahradní Město. Je umístěna v klidném prostředí, je však snadno dostupná od hlavní komunikace, jež odděluje hustý pás zeleně a školní hřiště s umělým povrchem, běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. Škola od roku 2009 nabízí vždy v jedné třídě rozšířenou výuku hudební výchovy. V hudební třídě mají žáci 3 hodiny hudební výchovy týdně. Výuka zahrnuje hlasovou výchovu, hudební teorii, hru na zobcovou flétnu a sborový zpěv. Žáci navštěvují hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, vystupují na soutěžích a přehlídkách. Škola od 1. ročníku nabízí písmo Comenia Script. Ve škole je žákům, rodičům žáků a pedagogům k dispozici školní poradenské pracoviště se školním psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového chování a školním speciálním pedagogem.
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Mgr. Jindra Pohořelá Tel. + 420 272 089 222 e-mail: reditel@zsrohacovky.cz 12 9 0 6:30 – 8:00 11:40 - 17:30
Budova ZŠ je situována do obytné zástavby ve Vršovicích, obklopená parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka. Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis, hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a školní kuchyňka) Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat venkovní běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Ve škole je vybudováno infocentrum, ve kterém mají žáci volný přístup k odborné i zájmové literatuře. Škola je vybavena keramickou dílnou s pecí. Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu, kde hrají míčové hry, nebo se věnují výtvarným činnostem. Dále jim je k dispozici celá řada deskových her. Škola nabízí služby školního poradenského pracoviště.
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 Mgr. Jana Frojdová Tel. +420 271 746 945 e-mail: info@zsvrsovicka.cz 10 6 2 6:30 – 7:40 11:40 - 17:30
Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1930 a nachází se ve staré zástavbě Vršovic, na hranicích s městskou částí Praha 4. Je dobře dostupná MHD i vlakem. Škola má dvě budovy, spojené křídlem, v jehož přízemí je tělocvična a v patře přednáškový sál s kapacitou 196 míst. Žáci mají také k dispozici školní hřiště s umělou travnatou plochou, uvnitř budovy v halách jsou umístěny pingpongové stoly k trávení času o přestávkách i po vyučování. Škola poskytuje poradenské služby školním poradenským pracovištěm. Žáci, kteří nemají český jazyk jako svůj mateřský jazyk, se mohou v ČJ zdokonalit přímo v rámci výuky v kurzech Češtiny pro cizince. Žáci školy vydávají vlastní časopis sChOOL, který byl v roce 2018 zvolen nejlepším školním časopisem v České republice.
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 Mgr. Luděk Doležal Tel. +420 274 810 332 e-mail: dolezal.rybnicky@seznam.cz 15 9 1 6:30 – 7:40 11:40 - 17:30
ZŠ se nachází ve starší panelové zástavbě poblíž stanice metra A Skalka. Budova byla otevřena v roce 1961 a od té doby funguje bez přerušení. Jedná se o fakultní školu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, což se projevuje nejen praxemi studentů a snahou o zapojování absolventů, ale také aktivní účastí na výzkumných projektech věnovaných výuce a vzdělávání. Pro posílení kompetencí žáků funguje ve škole školní parlament a je vydáván časopis – Rybí zpravodaj. V rámci projektů škola poskytuje žákům doučování zdarma. Výuka probíhá v kmenových třídách i odborných učebnách (fyzika, přírodopis, chemie, hudební a výtvarná výchova, cvičná kuchyně, dílna, keramika).

Obecné informace

  • Celková kapacita všech základních škol, zřízených MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 7 980 míst, přičemž cílem městské části je, aby kapacita základních škol byla optimálně využita. Ve školním roce 2018/2019 se v základních školách vzdělávalo 6 443 žáků. Situace s postupným přijímáním dětí, které změní školu nebo se přistěhují do naší městské části, jsou řešeny operativně. Pokud je tedy ve škole (v příslušném ročníku a konkrétní třídě) volné místo, využije ho ředitel školy k přijetí či přestupu žáka v průběhu školního roku.
  • Každá základní škola má zpracovaný vlastní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje jednotlivým školám se profilovat.
  • Součástí vzdělávacího programu jednotlivých škol je environmentální výchova. Základním cílem vzdělávání v této oblasti je pochopení souvislostí životního prostředí a života člověka, s ohledem na věk žáků. Na základě vlastních zkušeností si žáci osvojují pravidla chování ve společnosti lidí a v přírodě. Jsou vedeni k pochopení a respektování souvislostí mezi životním prostředím, péčí o něj a zdravým životním stylem v návaznosti na zdraví člověka.
  • V základních školách koordinuje tvorbu, realizaci a evaluaci preventivního programu školy školní metodik prevence a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci. Metodicky vede pedagogy školy, koordinuje jejich vzdělávání v oblasti školské primární prevence rizikového chování  a spolupracuje se specializovanými organizacemi. Vedení školy zodpovídá za naplňování plánu prevence ve škole a nastavuje základní podmínky pro jeho realizaci.
  • Všechny základní školy realizují pro své žáky školy v přírodě nebo lyžařské pobyty v Janských Lázních, v Horském hotelu, na samém vrcholu Černé hory, který pro tyto účely zakoupila a zrekonstruovala MČ Praha 10 a pobyty v hotelu žákům také zajišťuje.
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68 Mgr. Jaroslav Vrtiška Tel. +420  267 093 540 e-mail: info@sjp10.cz Počet strávníků v ZŠ a MŠ 6 500
ŠJ, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje stravování v celkem 17 provozovnách, z toho ve 13 základních školách. Do některých MŠ, které nemají vlastní školní kuchyni, se z této ŠJ jídla dováží. Školní jídelna nabízí žákům základních škol výběr ze dvou hlavních jídel. Řídí se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách. Plnění spotřebního koše pravidelně kontroluje jak vedení organizace, tak Hygienická stanice hlavního města Prahy. Školní jídelna také zaměstnává nutriční terapeutku, která kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto jídelně umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení. Organizace školního stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve které je mimo jiné stanoven rozsah služeb školního stravování, úplata za školní stravování daná finančním normativem a výživové normy pro školní stravování. ŠJ je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 22000:2006 pro stravovací služby a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10