Primární prevence rizikového chování

Předkládaná samostatná Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v městské části Praha 10 pro roky 2018 - 2024 (dále jen „Koncepce“) odráží potřebu vytvořit pro školy a školská zařízení v městské části Praha 10 (dále též „MČ Praha 10“) základní koncepční materiál, ze kterého by bylo možné při realizaci primární prevence rizikového chování (dále též „PPRCH“) vycházet.

Koncepce se zaměřuje na systémová opatření při realizaci PPRCH na území MČ Praha 10. Podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů programů specifické primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, kteří se věnují preventivní práci s dětmi a mládeží. Soustřeďuje se na zajišťování kvality poskytovaných preventivních programů. Koncepce stanovuje strukturu vzájemné spolupráce všech zúčastněných subjektů, které se na realizaci PPRCH na území MČ Praha 10 podílejí.

Na vzniku koncepce se podíleli zástupci MČ Praha 10, školní metodici prevence, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně a zástupci organizací realizujících preventivní programy ve školách.

Koncepce je v souladu s Akčním plánem školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018, s Koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. města Prahy na období 2014 až 2020 i s národními strategickými dokumenty, jako je Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018.

Na této stránce naleznete bližší informace k tomu, co to primární prevence rizikového chování vlastně je, jaké programy prevence existují a jaké výstupy nám může poskytnout.

V záložce Formuláře ke stažení jsou k dispozici potřebné formuláře a dokumenty pro základní školy mající zájem o programy prevence.

Ke stažení: Plné znění Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v městské části Praha 10