Aktuality z městské části

Whistleblowing - MČ Praha 10 nově přijímá oznámení na možné porušení zákona

Radnice reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) ) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zavádí pravidla oznamování a vyřizování oznámení o podezření na protiprávní jednání a pravidla o ochraně oznamovatelů a dalších osob. Pokud má kdokoliv, v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Městskou část Praha 10, podezření na spáchání protiprávního jednání, může tuto skutečnost oznámit přímo na městskou část k rukám příslušné osoby některým z následujících způsobů. Vedle toho lze informace taktéž směřovat na Ministerstvo spravedlnosti.

Publikováno: 14.12.2021
Kategorie: Článek, Úřad MČ3566

Podnět je možné oznámit:

  1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu jakub.moravek@akf.cz
  2. písemným podáním prostřednictvím schránky umístěné v 5. patře budovy C ÚMČ Praha 10⁏
  3. prostřednictvím telefonu na telefonním čísle +420 725 610 580⁏
  4. po dohodě s příslušnou osobou osobně v určený čas, nejpozději však do 30 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, v sídle městské části Praha 10. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam. 

Příslušnou osobou je doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát 

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně. Pro možnou budoucí komunikaci ve věci podaného oznámení je pro tento případ vhodné zvolit například komunikaci prostřednictvím anonymní adresy elektronické pošty zřízené oznamovatelem výlučně pro tyto účely. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Městská část Praha 10 touto cestou reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s cílem podpořit angažovanost jednotlivce směřující k ochraně veřejného zájmu tak, aby se kvůli své iniciativě nemusel obávat odvetného opatření ze strany osoby jednající v rozporu s právními předpisy či kohokoli třetího.

Přiložené dokumenty