Aktuality z městské části

Děti v Praze 10 mají kvalitnější vzdělávání díky evropským i národním programům

Městská část Praha 10 uzavře v listopadu 2023 již třetí projekt, tzv. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10. Tento projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce subjektů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání. Díky němu došlo ke zlepšení kvality vzdělávání, rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit a podpoře inkluzivních přístupů a soutěží pro děti, mezi mnohými dalšími pozitivními změnami. MAP je obecně kvalitní platformou pro setkávání pedagogů, ředitelů, rodičů a dalších zainteresovaných, kteří zde mohou sdílet své zkušenosti a společně posunout vzdělávací systém směrem k 21. století.

Publikováno: 18.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství4943

Jedenáctiměsíční projekt se nám chýlí ke konci a brzy nastane čas na celkové vyhodnocení projektu. MAP III je, jak sám název napovídá, již třetím obdobným projektem. Do MAPu jsou obecně zapojeny mateřské a základní školy zřízené městskou částí Praha 10, školy zřízené Magistrátem Hlavního města Praha (speciální nebo základní umělecké) a také školy v soukromém vlastnictví na území městské části Praha 10. Celkem se do projektu MAP zapojilo téměř padesát mateřských, základních a základních uměleckých škol. Ze 47 subjektů je 33 zřizovatelem právě naše městská část, zatímco zbývajících 14 má jiného zřizovatele.

 

Naše městská část díky evropským projektům v rámci operačního programu Praha pro růst od roku 2018 získala více než 45 milionů korun a rozhodně chceme pokračovat v dalších programech. Všechny tyto programy zajistí, že vzdělávání v naší městské části bude pokračovat v kontinuálním zlepšování. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III, jak název napovídá, navazuje na MAP I a II. I v rámci těchto akčních plánů se podařilo ve školách úspěšně realizovat řadu konkrétních věcí, mezi které patří podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání, modernizace polytechnické učebny, odborné učebny pro přírodní vědy, modernizace výuky přírodních věd, modernizace učeben pro čtenářskou gramotnost, modernizace učeben fyziky, multimediální učebna pro výuku a mnoho dalších. Rovněž řada mateřských a základních škol byla a je zapojena do výzvy týkající se začleňování a podpory žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

MAP III představuje přechodné období směrem k nadcházejícímu projektu MAP IV a jeho hlavním cílem bylo pokračování partnerství s danými subjekty. Od samého začátku projektu průběžně zpracováváme a aktualizujeme strategické a koncepční dokumenty, a také program průběžně vyhodnocujeme. Společně se zástupci jednotlivých subjektů, tedy škol, pravidelně projednáváme tyto dokumenty a připravujeme plány pro následující tři roky. Klíčovým datem bude 2. listopadu, kdy plánujeme závěrečné setkání zástupců škol věnované problematice kvality vzdělávání. Věříme, že díky těmto projektům a iniciativám se vzdělávání i nadále bude zlepšovat, zejména díky nadcházejícímu projektu MAP IV.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069