Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Základní škola Vladivostocká - škola podporující zdraví

 V prosinci 2009 získala naše ZŠ Vladivostocká titul "Zdravá škola" a byla zařazena do sítě škol podporujících zdraví.

21 prosince, 2009 - Školství

 V prosinci 2009 získala naše ZŠ Vladivostocká titul "Zdravá škola" a byla zařazena do sítě škol podporujících zdraví.
    Škola podporující zdraví je charakterizována jako zařízení s jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u žáků i učitelů.
    Vzhledem ke sportovnímu charakteru naší školy a v souvislosti s naším školním vzdělávacím programem jsme se postupně začali seznamovat s projektem Škola podporující zdraví a rozhodli jsme se ke zpracování samostatného projektu pro naši školu. V lednu 2009 jsme podali předběžnou přihlášku a celý školní rok jsme se věnovali této problematice. Studovali jsme odbornou literaturu, analyzovali jsme podmínky na naší škole, diskutovali o jejich optimalizaci.  Koncem srpna 2009 se konal výjezd týmové sborovny, kde se na konkrétní podobě projektu intenzivně pracovalo. Na pedagogické radě bylo následně rozhodnuto projekt podpory zdraví na škole realizovat. Poslední, definitivní verze projektu je na webových stránkách školy.
V prosinci navštívil školu národní koordinátor projektu, aby zjistil soulad projektu školy a skutečnosti. Projekt jsme obhájili a získali certifikát.
     Škola podporující zdraví je taková škola, jejíž program má tři pilíře:
       První pilíř:  Pohoda prostředí
1.    Pohoda věcného prostředí
2.    Pohoda sociálního prostředí
3.    Pohoda organizačního prostředí
       Druhý pilíř:  Zdravé učení
4.    Smysluplnost
5.    Možnost výběru a přiměřenost
6.    Spoluúčast a spolupráce
7.    Motivující hodnocení
       Třetí pilíř:  Otevřené partnerství
8.    Škola jako model demokratického společenství
9.    Škola jako kulturní a vzdělávací středisko
Plánované aktivity jsou zaměřeny na to, že:
•    si uvědomujeme současná pozitiva a  budeme se ve své práci zaměřovat na jejich využívání a posilování
•    si stanovíme úkoly vyplývající z konstatovaných negativ jednak formou dlouhodobého plánu, projektu, jednak formou každoročního plánu s konkrétními úkoly, termíny a odpovědností.
Prováděcí plán na příslušný školní rok čtyřletého období realizace projektu je každoročně přílohou projektu. Plánované aktivity prováděcího - ročního  plánu budou hodnoceny na pedagogických radách /čtvrtletně/ pověřeným pracovníkem školy. Za celý školní rok bude roční prováděcí plán a jeho soulad s dlouhodobým záměrem – projektem  vyhodnocen na výjezdu týmové sborovny začátkem následujícího školního roku. Zároveň bude stanoven další roční prováděcí plán v souladu s projektem. Celoroční souhrnné hodnocení, ze kterého pak budeme vycházet při další práci školy, bude součástí Výroční zprávy školy, kterou vypracovává vedení školy. Dlouhodobý záměr - projekt bude sledován každoročně a vyhodnocen po uplynutí čtyř let.
    Zapojení ZŠ Vladivostocká do projektu Zdravá škola je pro pedagogický sbor školy náročným úkolem. Jsme však přesvědčeni o tom, že se jedná o úkol důležitý a nezbytný pro další zkvalitňování naší práce.

 

| mail