Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 předložila ambiciózní plány do budoucna

Zajištění nových nájemních bytů sociálního charakteru, zvyšování nájemného maximálně o polovinu stanovené částky, rozšíření sociálních a zdravotních služeb, rozšíření míst ve školkách a jeslích či pomoc při záchraně fotbalového klubu Bohemians. Nejen s těmito, ale i s dalšími desítkami ambiciózních plánů na zkvalitnění života občanů Prahy 10  přichází vedení městské části ve svém programovém prohlášení pro toto volební období do roku 2014. „Prohlášení je koncipované tak, aby mělo přínos v řadě oblastí pro všechny skupiny obyvatel – děti, dospělé i seniory. Neobávám se říci, že jeho obsah je snad nejambicióznější za poslední období,“ popisuje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) programové prohlášení, které schválila městská rada.

 

Zajištění nových nájemních bytů sociálního charakteru, zvyšování nájemného maximálně o polovinu stanovené částky, rozšíření sociálních a zdravotních služeb, rozšíření míst ve školkách a jeslích či pomoc při záchraně fotbalového klubu Bohemians. Nejen s těmito, ale i s dalšími desítkami ambiciózních plánů na zkvalitnění života občanů Prahy 10  přichází vedení městské části ve svém programovém prohlášení pro toto volební období do roku 2014. „Prohlášení je koncipované tak, aby mělo přínos v řadě oblastí pro všechny skupiny obyvatel – děti, dospělé i seniory. Neobávám se říci, že jeho obsah je snad nejambicióznější za poslední období,“ popisuje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) programové prohlášení, které schválila městská rada.

 

Přijaté programové prohlášení podle starosty v maximální možné míře respektuje dohody o spolupráci, které uzavřela koalice se Stranou zelených a Desítkou pro domácí. „Chtěli jsme dát možnost i menším stranám prosadit jejich specifické předvolební cíle ve prospěch všech obyvatel Prahy 10 bez ohledu na politické preference,“ vysvětluje starosta Richter.

 

Snahou radnice podle prohlášení bude i záchrana Ďolíčku jako fotbalového stadionu pro ligová utkání a získání pozemků do majetku městské části. „Vítám, že se pro vedení radnice stala záchrana Ďolíčku jednou z priorit, což se také odráží v právě schváleném programovém prohlášení. Je to však jen začátek, následovat musí konkrétní kroky pro záchranu Ďolíčku. Jedním z prvních bude samozřejmě jednání s majiteli stadionu,“ hodnotí jeden z mnoha schválených vytýčených cílů radnice Petr Vozobule, zastupitel za Desítku pro domácí a předseda nového Výboru pro řešení sportu a sportovních ploch.

 

Předsedkyně Strany zelených v Praze 10 Ivana Cabrnochová k tomu říká: "Koalice přistoupila na řadu bodů z našeho programu - že nedovolíme zástavbu parku v Ruské a že areál Gutovka se nebude rozšiřovat na úkor zeleně. Vedení radnice podpořilo vizi Trojmezí jako veřejně přístupného zeleného území. Rada se přihlásila k prioritě SZ - cílem nového územního plánu musí být zachování současného rozsahu zeleně v Praze 10 a maximální šetrnost rozvoje města k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel. V ulicích se objeví nová stromořadí, rozvoj zaznamená síť pěších a cyklistických tras."

 

Nové vedení radnice se zaměřuje také na rozvoj sportu a jeho podpory v rámci grantové politiky. Pro seniory by se měly zřídit venkovní posilovny a rozšířit nabídka rekreace v Horském hotelu. Plánováno je také rozšíření počtu zařízení nouzové signalizace pro seniory. Zútulnit by se měly i travnaté plochy a parky. Proběhnout by měla rekonstrukce Malešického parku a samozřejmě dokončení rekultivace kolem Hamerského rybníka. „Prioritou bude i boj proti možné korupci – chystáme nový systém průhledných výběrových řízení, pokračovat budeme i v kladně přijímaném projektu účasti občanů přímo v hodnotících komisích,“ popisuje starosta.

 

Zkvalitnit by se měla v Praze 10 i doprava. Radnice se chce zaměřit také na podporu dopravy pro handicapované děti a seniory. Dále na budování bezbariérových přechodů a zavádění bezpečnostních prvků. Jednou z priorit je i zvyšování bezpečnosti kolem školských zařízení a dětských hřišť. Pro motoristy zase vytvoření nových parkovacích míst. „Je to celá škála novinek, které by lidem měly život ulehčit a zpříjemnit. Na druhou stranu rozvinout i zkrášlit městskou část,“ dodáva Milan Richter.

 

Při naplňování programového prohlášení chce radnice v co největší míře spolupracovat i s občany. Proto chce ještě více lidem otevřít úřad ať už prostřednictvím sociálních sítí a přímých přenosů ze zastupitelstev nebo v rámci projektu zapojení občanů do rozvoje městské části v rámci projektu „Společně měníme Prahu 10“. „Jsem přesvědčen, že se nám podařilo vše nekoncipovat tak, aby v programovém prohlášení každého něco zaujalo. I když to nebude jednoduché, věřím, že bychom za čtyři roky snad mohli být všichni o něco spokojenější,“ uzavír starosta.

 

 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2010 – 2014 
 
My, členové Rady MČ Praha 10 s vědomím odpovědnosti za správu a chod naší městské části chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich funkcí řádně zvoleni. Rada MČ Praha 10 navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozího volebního období. Jejím cílem je, aby Městská část Praha 10 byla dobrým místem pro život.
 
Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 na období 2010–2014, složené ze zástupců ODS a ČSSD, vychází ze znalosti potřeb obyvatel městské části, opírá se o činnost odborných komisí rady a výborů zastupitelstva a zahrnuje podstatné body politických stran ODS, ČSSD, SZ  a Desítky pro domácí.
 
Konkrétní cíle a projekty
 
Oblast bydlení
 
·        Růst nájemného v obecních bytech bude maximálně v poloviční výši možného navýšení stanovovaného právní normou (deregulace).
·        Růst nájemného bude adresně finančně kompenzován sociálně nejpotřebnějším občanům MČ podle dohodnutých pravidel.
·        Zajistíme nové nájemní byty, které budou mít charakter sociálního bydlení.
·        Budeme realizovat opravy a investice do stávajícího bytového fondu.
·        Budeme nadále klást důraz na zvýšení kontrol správy bytových domů svěřených do správy MČ a zkvalitnění této správy.
·        Nadále budeme pokračovat v transparentním přidělování volných bytů, které jsou ve správě městské části (obecní byty).
·        Zachováme výběrová řízení na pronájem vybraných obecních bytů, za předem jasně stanovených podmínek, které si uchazeč opraví na vlastní náklady.
·        Budeme aktivně usilovat o získání maxima finančních prostředků z evropských fondů na zateplování budov ve správě MČ Praha 10 a na využití alternativních zdrojů energií za účelem snižování energetické náročnosti těchto budov.
·        Vytvoříme systém na opravu fasád poničených grafiti a vandaly (zejména na území památkové zóny).
 
Sociální politika a zdravotnictví
 
·        Za účelem rozšíření sociálních a zdravotních služeb dokončíme dostavbu Domu sociálních služeb Sámova.
·        Budeme zajišťovat spolufinancování provozu nemocnice LDN Oblouková a pokračovat v její modernizaci.
·        Budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb na území MČ.
·        Vršovický zámeček bude dokončen jako dům pro seniory s minimálně 65 lůžky.
·        Bude zřízen Dům zubní péče pro seniory.
·        Nadále bude zachována lékařská služba první pomoci pro dospělé a děti.
·        Seniorům a handicapovaným zajistíme bezplatný dovoz léků do domu.
·        Zrekonstruujeme dům s pečovatelskou službou Sámova, aby splňoval nejmodernější standardy sociálních služeb.
·        Budeme i nadále podporovat CSOP, včetně domů s pečovatelskou službou Sámova a Zvonková a současně budeme rozšiřovat nabídku jejich služeb ve prospěch občanů Prahy 10.
·        Bude pokračovat projekt zubní prevence a provozu zubní pohotovosti pro děti z Prahy 10.
·        V rámci zavedeného komunitního plánování se rozšíří služby pro handicapované spoluobčany.
·        Koupíme nejméně další dvě nová vozidla, speciálně upravená pro přepravu vozíčkářů a handicapovaných.
·        Nadále budeme poskytovat rodinám handicapovaných dětí přímý finanční příspěvek na asistenci.
·        Na území městské části zřídíme venkovní posilovny pro seniory.
·        Rozšíříme počet zařízení nouzové signalizace pro seniory, a to jak stacionární v bytech, tak v mobilních telefonech.
·        Podpoříme financování kurzů sebeobrany zejména pro ženy a seniory.
·        Nadále budeme pokračovat v bezpečnostních kurzech pro seniory.
·        Zajistíme provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Praze 10 i pro toto volební období.
·        Aktivně budeme usilovat o zlepšení fyzického i duševního zdraví obyvatel Prahy 10.
·        I nadále budeme podporovat zachování nonstop lékárny v Poliklinice v Malešicích
·        Budeme podporovat vznik dětského rehabilitačního centra na území Prahy 10 jako prevenci při potížích pohybového aparátu.
 
Územní rozvoj a doprava
 
·        Budeme podporovat oblast Trojmezí jako území volně přístupné občanům s maximálním možným množstvím zeleně pro relaxační potřeby obyvatel.
·        Budeme podporovat vytvoření sítě cyklotras, stezek, pruhů, obousměrek, přejezdů, stojanů a parkovišť B+R (bike & ride). Tato opatření umožní rychlejší a bezpečnější dopravu po Praze 10 na elektrickém i běžném kole. Síť bude vznikat v souladu s celopražskou koncepcí.
·        Budeme podporovat budování in-line drah.
·        Budeme nadstandardně komunikovat s občany a občanským iniciativami v otázkách územního rozvoje MČ tak, aby byl v souladu se zájmy obyvatel Prahy 10.
·        Budeme pokračovat v tradici veřejných diskuzí mezi občany a vedením radnice o plánech a projektech městské části, které zasáhnou do života většího množství lidí.
·        V rámci snahy o zlepšení přístupu občanů ke službám ÚMČ Praha 10 a zkvalitnění poskytovaných služeb zvážíme rekonstrukci stávající radnice tak, aby vyhovovala moderním standardům, případně zahájíme stavbu nové budovy radnice s tím, že budeme aktivně usilovat o získání maxima finančních prostředků z evropských fondů.
·        Zahájíme přípravu rekonstrukce stávajícího kulturního domu EDEN
·        Zaměříme se na zvyšování počtu parkovacích míst na území městské části, např. výstavbou parkovacích domů a podporou vzniku dalších parkovišť P+R v přestupních uzlech veřejné dopravy.
·        Zajistíme součinnost při výstavbě nového zimního stadionu Slavie.
·        Budeme podporovat vznik tramvajové trati Želivského–Eden–Spořilov–Jižní Město.
·        Nadále budeme zajišťovat provoz Střediska územního rozvoje včetně internetové verze tak, aby se občané mohli vyjadřovat k zamýšleným stavbám a investicím.
·        Budeme podporovat a rozvíjet areál Gutovka tak, aby sloužil k odpočinku i sportu všem občanům Prahy 10.
·        Nadále budeme rozvíjet farmářské trhy a zvážíme vznik trvalé tržnice na území Prahy 10.
·        Zavedeme veřejnou diskusi ke vzniku blešího trhu a v případě zájmu občanů tento projekt podpoříme.
·        Zaměříme se na rozvoj podmínek pro pěší dopravu po území Prahy 10. Budeme budovat bezbariérové přechody na silnicích a dopravně bezpečnostní prvky na přechodech pro chodce. Zavedeme opatření zvyšující bezpečnost pěší dopravy – radary, stavební úpravy a zklidňování rezidenčních ulic.
·        Podpoříme další formy dopravy pro handicapované a seniory.
·        Podpoříme rozšíření počtu rychlostních zón do 30 km/hod v obytných zónách včetně stavebních úprav vozovky.
·        V rámci chodníkového programu a ve spolupráci s občany Prahy 10 budeme i nadále investovat do oprav chodníků.
·        Rada Městské části Praha 10 bude důsledně připomínkovat nový územní plán Prahy. Naším cílem bude zachování současného rozsahu zeleně v Praze 10 a maximální šetrnost rozvoje města k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel.
·        U veškerých dopravních staveb na území Prahy 10 budeme na první místo klást bezpečnost, zdraví a kvalitu života občanů. To platí jak u Jižní spojky, tak u připravovaného Městského okruhu.
·        Budeme usilovat o zlepšení obsluhy Prahy 10 veřejnou dopravou včetně železnice. Podpoříme vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy.
·        Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků na městkou část. Cílem tohoto opatření bude zlepšení péče o dnes zanedbané plochy.
·        Na rozsáhlých rozvojových plochách (např. Nové Strašnice, Bohdalec-Slatiny) budeme prosazovat koncepční a urbanisticky hodnotné využití území.
·        Budeme aktivně spolupracovat s okolními městskými částmi a na pravidelných schůzkách s jejich představiteli budeme řešit společné problémy.
 
 
Školství, kultura a sport
 
·        Zajistíme vytvoření nových míst pro děti v mateřských školkách a budeme i nadále vkládat zásadní finanční prostředky do školních investic a pomůcek.
·        Na základě neprodleného zpracování demografické analýzy bude vybudována koncepce rozvoje MŠ na území MČ Praha 10 (např. Bohdalec, Vršovice, Strašnice)
·        Navýšíme kapacitu jeslí na území Prahy 10.
·        Nadále budeme pokračovat v začleňování hendikepovaných dětí do předškolních a školních zařízení.
·        Budeme pokračovat v rozvíjení vzájemného předávání zkušeností z partnerských měst – Ballerup (Dánsko), Prešov (Slovensko), Nyíregyháza (Maďarsko) a Jasło (Polsko). Zahájíme jednání o vytvoření nových partnerství např. s městy v Německu, Rakousku a dalších zemích.
·        Budeme pokračovat v preventivních programech pro žáky škol zaměřených na první pomoc a protidrogovou prevenci.
·        Budeme pokračovat v podpoře výstavby a rekonstrukcí veřejných knihoven.
·        I nadále budeme spolufinancovat pobyty dětí na školách v přírodě a při lyžařských kurzech v Horském hotelu v Janských Lázních. Horský hotel otevřeme také pro rekreaci seniorů z Prahy 10.
·        Budeme rozšiřovat počet dětských hřišť a obnovovat jejich vybavení.
·        Za volební období rozdělíme minimálně 15 mil. Kč na podporu občanských aktivit (např. kultura, sport, péče o životní prostředí) grantovým systémem.
·        Výrazným způsobem se zaměříme na podporu rozvoje sportovních a mimoškolních aktivit mládeže, zejména budováním nových hřišť, multifunkčních sportovišť a jejich údržbu. Budeme budovat dětská hřiště pro všechny věkové skupiny dětí.
·        Budeme spravedlivě podporovat fotbalové kluby Bohemians a Slavie podle dohodnutých pravidel s cílem udržení fotbalových tradic na Praze 10. Budeme spravedlivě podporovat také další sportovní kluby.
·        Budeme usilovat, aby maximální možné množství finančních prostředků získaných z činnosti sportovních klubů (poplatky ze vstupného) bylo vloženo zpět do podpory sportu.
·        Naší snahou bude záchrana Ďolíčku jako fotbalového stadionu pro ligová utkání, získání pozemků v Ďolíčku do majetku městské části na základě reálného cenového odhadu v místě a čase. V případě získání pozemků v Ďolíčku do majetku městské části, zadáme vypracování architektonické soutěže a následně studie jeho dalšího využití.
·        Budeme usilovat o širší zapojení dětí, mládeže a široké veřejnosti do sportovních projektů.
·        Budeme podporovat vytvoření systému adresných dotací a grantů sportovním klubům na sportovní činnost dětí a mládeže.
·        Zajistíme pokračování bezplatné výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni základních škol v Praze 10.
·        Zapojíme další děti z dětských domovů do projektu Studentského domu.
·        Vytvoříme databázi veřejně přístupných sportovišť s mapou a odkazy na jednotlivá sportoviště, aktuální akce, termínů zápisů na volnočasové aktivity. Možnost prezentace činnosti sportovních klubů.
·        Podpoříme vznik konceptu SPORTOVNÍ PRAHA 10, který bude mj. obsahovat sportovní dny – sport v ulicích, prezentaci činnosti sportovních klubů, dny otevřených dveří Slavia, Bohemians, Sokol apod., výstavy fotografií a materiálů o historii sportování na Praze 10.
·        Zaměříme se na vypracování projektů dlouhodobých školních sportovních soutěží MŠ, ZŠ, SŠ Prahy 10 (v rámci konceptu SPORTOVNÍ PRAHA 10).
·        Zapojíme kvalifikované trenéry do výuky na školách po dohodě s řediteli MŠ a ZŠ.
·        Budeme podporovat vznik a organizaci nových sportovních projektů pro popularizaci sportu. Budeme hledat další formy podpory sportu.
·        Otevřeme parky a další veřejné prostory pro kulturu, fotografické, sochařské výstavy, filmové projekce, atd.
·        Budeme podporovat účast Prahy 10 v popularizačních akcích typu Dny evropského kulturního dědictví.
·        Budeme podporovat osazení veřejných prostor mobiliářem
·        Podpoříme vznik koncepce výstav výtvarného umění na Praze 10.
·        Zajistíme po dohodě s řediteli MŠ, ZŠ, SŠ a řediteli Domů sociálních služeb možnost dopoledních filmových představení v kině Vzlet.
·        Podpoříme vznik projektu KULTURNÍ PRAHA 10, jehož obsahem budou soutěže pro MŠ, ZŠ, SŠ Prahy 10 např. v oblasti dramatické, výtvarné, a hudební.
·        Budeme podporovat vznik nízkoprahových klubů.
·        Budeme usilovat o to, aby v případě zájmu, příspěvková organizace Školní jídelna Praha 10 rozšířila svou nabídku o vegetariánské pokrmy, biopotraviny a speciální diety.
·        Navážeme úzkou spolupráci s Akademií výtvarných umění, která má na našem území své sochařské ateliéry. Výsledky práce studentů budeme vystavovat na veřejných místech celé Prahy 10.
·        Naši plnou podporu bude mít pořádání kulturních akcí pro všechny věkové i sociální skupiny obyvatel Prahy 10.
 
Bezpečnost
 
·        Budeme prosazovat na městské polici navýšení počtu strážníků a větší přítomnost policistů v ulicích. Podpoříme městskou a republikovou policii ve výkonu jejich činností a to i materiální podporou a v případě požadavku městské části na zřízení místního oddělení i zvýhodněným pronájmem prostor pro jejich činnost.
·        Vybudujeme moderní dětské dopravní hřiště na území MČ Praha 10.
·        Podpoříme veškeré aktivity zaměřené na omezení počtů heren a kasin u škol, církevních budov, zdravotnických a sociálních zařízení, úřadů a v místech s větším počtem dětí a mládeže.
·        Zaměříme pozornost na zvýšení bezpečnosti dětí v okolí MŠ, ZŠ a SŠ v součinnosti s městskou policií. Nadále budeme působit směrem ke zklidňování prostranství před školami formou preventivních radarů a dalších bezpečnostních prvků s cílem zajistit bezpečné cesty do škol.
·        V lokalitách se zvýšeným výskytem závadových osob budeme vyvíjet úsilí o zlepšení bezpečnostní situace.
 
Životní prostředí
 
·        Nadále budeme usilovat o zlepšení údržby zeleně a zachování zelených ploch na území MČ Praha 10. Budeme usilovat o to, aby nedocházelo ke snižování podílu zeleně, případně jinak zkvalitníme podmínky životního prostředí na území MČ Prahy 10.
·        Zrekonstruujeme Malešický park a za tím účelem budeme usilovat o získání finančních prostředků z EU.
·        Zvýšenou kontrolní činností zajistíme, aby bylo postaráno o čistotu na území MČ Prahy 10.
·        Budeme pokračovat ve zlepšování okolí Hamerského rybníka tak, aby mohlo sloužit relaxačním aktivitám.
·        Budeme usilovat o to, aby domovní popelnice a kontejnery zmizely z veřejných prostranství.
·        Zaměříme se na vybudování podzemních stání kontejnerů na tříděný odpad na území MČ Praha 10.
·        Nebudeme rozšiřovat areál Gutovka na úkor zelených ploch.
·        Nepodpoříme zástavbu parku Pod Rapidem.
·        Podpoříme výsadbu uličních stromořadí v Praze 10.
·        Budeme usilovat o snížení znečištění ovzduší v Praze 10. Mimo jiné podpoříme zatravňování tramvajových pásů, které snižují prašnost.
·        Budeme podporovat stávající projekt zaměřený na budování komunitních kompostérů jako cesty k omezení množství směsných odpadů.
·        Prosadíme třídění odpadu a používání ekologicky šetrných výrobků v běžném provozu úřadů, škol a v obecních firmách. Koše na separovaný odpad se stanou běžnou součástí vybavení kanceláří. Omezíme papírový odpad přesunem významné části administrativy do elektronické podoby.
 
Veřejná správa
 
·        Při stávajícím objemu výkonu veřejné správy, nezvýšíme počet úředníků zařazených do úřadu městské části.
·        Budeme klást důraz na oblast protikorupčních opatření a vytvoříme soubor komplexních konkrétních opatření.
·        Podpoříme další rozvoj elektronického styku s občany.
·        Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu občanům.
·        V rámci reorganizace úřadu městské části snížíme objem mzdových prostředků minimálně o 3 mil. Kč.
·        Rozšíříme služby Pojízdného úřadu pro seniory nad 75 let.
 
Komunikace
 
·        Budeme i nadále pokračovat v projektu zapojení občanů do rozvoje městské části v rámci projektu „Společně měníme Prahu 10“.
·        K posílení sounáležitosti s MČ zavedeme do praxe institut Čestného občanství Prahy 10.
·        Navrhneme pojmenování nových ulic, náměstí, parků a dalších veřejných budov a prostranství podle významných osob, které měly vztah k Praze 10.
·        Trvalou pozornost zaměříme na rozvoj nových a moderních prostředků komunikace a informování veřejnosti prostřednictvím internetu, sociálních sítí, internetové televize a informačních SMS zpráv.
·        Zavedeme internetové přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva a zřídíme webový archiv audio a video z veřejných jednání.
·        Nadále budeme usilovat o zlepšení komunikace a navázání dialogu se všemi občany Prahy 10 nezávisle na jejich politickém, náboženském či jiném přesvědčení, včetně občanských sdružení, zájmových spolků a dalších společenských organizací.
·        Prostřednictvím různých aktivit budeme i nadále budovat značku Praha 10. Připravíme a zrealizujeme nový jednotný vizuální styl Prahy 10 (Corporate identity).
·        Na území MČ Prahy 10 vybudujeme několik informačních kiosků pro lepší přístup obyvatel k informacím.
·        Provedeme přestavbu webových stránek Prahy 10 s cílem maximálně zjednodušit přístup občanů k informacím jak z volených orgánů, tak z odborů úřadu.
·        Budeme usilovat o to, aby informace Radnice byly co nejsrozumitelnější pro širokou občanskou veřejnost.
 
Ekonomika a rozpočet
 
·        Úsilí zaměříme na zvýšení finančních toků mezi MHMP a MČ ve prospěch občanů Prahy 10. Jedním z důležitých bodů bude i čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zaměříme se na zpracování projektů využitelných pro financování MČ.
·        Efektivně budeme hospodařit s finančními prostředky rozpočtu MČ.
·        Rozpočet sestavíme vyrovnaný s tím, že finanční prostředky z rozpočtu využijeme tak, abychom mohli uskutečnit všechny důležité investiční priority v rámci rozvoje Prahy 10.
·        V rámci rozpočtu vytvoříme položku pro podporu sportu, která bude v rámci přípravy a schvalování rozpočtu každoročně naplňována.
·        V rámci rozpočtu vytvoříme položku pro podporu kulturních aktivit a na rekonstrukce památek zejména v prostoru památkové zóny.
·        Nezbytnou a důležitou součástí hospodaření zůstává práce s pohledávkami. Cílem je zkvalitnění evidence pohledávek a neustálý, každodenní tlak na dlužníky. Tím je zajištěna zvýšená úspěšnost při vymáhání pohledávek.
·        Finanční prostředky získané prodejem majetku MČ Prahy 10 investujeme zpět do majetku MČ Prahy 10.
 
 
Protikorupční strategie                    
·        Schválíme Protikorupční strategii MČ Prahy 10, která vychází se schválené Protikorupční strategie hl.m.Prahy, doporučení MVČR a skupiny GRECO. Tato strategie bude mimo jiné obsahovat tato opatření:
o       na jednání zastupitelstva zavedeme elektronické hlasovací zařízení
o       i nadále zveřejňování všech výběrových řízení včetně rodných listů zakázek na webu
o       I nadále podporování přidělování obecních bytů formou veřejného losování
o       i nadále nominování občanů do výběrových komisí
o       využívání prioritně řádných otevřených výběrových řízení – možnosti rámcové smlouvy pro centrální nákup = princip dvojité soutěže
 
| mail