Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volební aplikace (kde najdete svoji volební místnost, přehled kandidátních listin a další informace k volbám)

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou:

  • pátek    20. října 2017  od 14,00 do 22,00 hodin
  • sobota  21. října 2017 od    8,00 do 14,00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadu městské části Praha 10 zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního (budova C ÚMČ Praha 10, 1. patro, Vršovická 68, Praha 10).  Zde volič, s platným trvalým pobytem v obvodu městské části Praha 10, může požádat v souvislosti s výkonem volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností na jeden měsíc. Občanský průkaz bude voliči vydán bezodkladně. Služba fotografa bude též zajištěna.


Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:

  1. osobně na Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 5.patro číslo dveří 520 – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat na Úřadu městské části Praha 10 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj. do 18. října 2017 do 16,00 hodin.
  1. písemně - podáním doručeným Úřadu městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 13. října 2017. Podání může být učiněno ve dvou formách:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky /ID irnb7wg/.

Vzor žádosti o voličský průkaz ZDE (Word, 31kB)

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo zašle voliči na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kde se volič rozhodl hlasovat. V takovém případě může být voličský průkaz vydán voliči přímo ve dnech voleb na zastupitelském úřadu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.       


Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 – paní Daniela Vacková 267 093 368 nebo paní Věra Voříšková 267 093 415. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i přímo příslušné okrskové volební komisi.


Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálce, ve které budou vloženy hlasovací lístky, bude uvedeno číslo volebního okrsku a sídlo volební místnosti. Ve dnech voleb lze hlasovací lístky obdržet též ve volební místnosti.


Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. 


Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.


Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. září 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 5. května 2017 určila losem   S t ř e d o č e s k ý   k r a j  jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou tedy volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

 

Bližší informace k volbám do PS PČR 2017 zde http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostou (PDF, 17 kB)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (Word, 45kB)

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí (PDF, 24kB)

Sídla volebních okrsků a telefonní spojení (Excel, 150kB)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10