Volba prezidenta 2018

Možnost jednorázového výdělku při volbě Prezidenta ČR (Word, 15kB)

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

Žádost lze podat:

Osobně: budova C, 5. patro, číslo dveří 520 - do 24.1.2018 do 16.00 hod. /uzavření seznamu voličů/

písemným podáním:

doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 (na 2. kolo do 19.1.2018) na Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní,  Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky /ID datové schránky MČ Praha 10: irnb7wg/

Výdej voličských průkazů od 28. 12. 2017 do 10. 1 .2018 do 16.00 hodin -  5. patro, budova C, číslo dveří 520:
Pondělí: 8.00 – 17.30 hodin
Úterý:  8.00 – 14.30 hodin
Středa: 8.00 – 17.30 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 14.30 hodin
Pátek: 8.00 – 13.00 hodin

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Žádost o vydání voličského průkazu ZDE

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 – paní Daniela Vacková 267 093 368 nebo paní Věra Voříšková 267 093 415. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i přímo příslušné okrskové volební komisi.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadu městské části Praha 10 zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního včetně fotografa (Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 1. patro).  Zde volič, s platným trvalým pobytem ve správním obvodu městské části Praha 10, může požádat, v souvislosti s výkonem volebního práva, o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tento doklad bude vydán bezodkladně).

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro první kolo volby budou voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem volby prezidenta (tj. v úterý 9. ledna 2018) do poštovních schránek. Nebudou-li voliči z nějakého důvodu hlasovací lístky dodány, může si volič před konáním volby hlasovací lístky vyzvednout v Informační kanceláři ÚMČ Praha 10 (budova B, přízemí). Ve dnech volby prezidenta pak volič na vyžádání obdrží sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti. Na obálce, ve které budou voliči hlasovací lístky dodány, bude na štítku uvedeno číslo volebního okrsku s adresou volební místnosti, do něhož podle místa trvalého pobytu náleží.

Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby se voličům předem nedodávají. Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti

Navigace do volební místnosti:

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostou (PDF, 145kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (Word, 50kB)
Oznámení starosty o svolání prvního zasedání volebních komisí PDF, 32kB)
Popis volebních okrsků MČ Praha 10 - abecední seznam ulic (Word, 5MB)
Oznámení o době místě konání voleb (Word, 48kB) 
Sídla volebních okrsků a telefonní spojení (Excel, 161kB)
Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo (Word, 48kB) 


 
 
 
Podrobné informace o volbě prezidenta ČR na stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10