Aktuality z oblasti životního prostředí

Údržba zeleně a obnova ochranného pásma dle energetického zákona

V Michli a Záběhlicích provede společnost PRE distribuce údržbu zeleně. Distribuční společnost zjistila, že vlastníci pozemků nechávají stromy růst dřeviny nad stanovenou mez a ohrožují tím rozvodnou síť a bezproblémové zajištění dodávek elektrické energie. 

Publikováno: 01.03.2024
Kategorie: Článek, Životní prostředí5044
Údržba zeleně a obnova ochranného pásma dle energetického zákona

S odvoláním na § 8 odst.2, zákona č.114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny, ve znění

platných předpisů“ Vám oznamujeme odstraňování dřevin nacházejících se v ochranném

pásmu vedení VN 110 kV dle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při kontrolách ochranných pásem VN 110 kV bylo pracovníky PREdistribuce, a.s. zjištěno, že

vlastníci pozemků nedodržují zákon a nechávají v ochranných pásmech vedení růst dřeviny nad stanovenou mez a tím ohrožují provoz vedení a zajišťování bezporuchové dodávky elektřiny odběratelům.

 

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu 12 metrů.


Zásah bude proveden na náklady společnosti PREdistribuce a.s., v termínu od 8.3.2024 do

31.3.2024 v šíři ochranného pásma vedení VN 110 kV vyřezáním dřevin, seštěpkováním dřevní

hmoty a jejím ponecháním na místě, na pozemcích:
 

k.ú. Michle, parc.č. 3038/5, 3038/1, 3054/20, 3051/1, 3052/1, 3098/1, 3097/1, 3096/4, 3096/20,

2629, 2628, 2599/4

k.ú. Záběhlice, parc.č. 2595/2, 5856/1, 2643/7, 5849/2, 2643/5, 2643/1, 5848/1, 5855/3,

5928/4, 5928/2, 5928/1, 5928/5, 5929/2, 5929/1, 2847/1, 2847/16, 2847/18