Aktuality z oblasti životního prostředí

Názor opozice a koalice na smlouvu se společností Program bydlení

Milan Mraček, opoziční zastupitel (Vlasta) napsal: „Sociální bydlení je oblast, kde musí hrát městská část Praha 10 stěžejní roli. Nemá v něm jít o co největší zisk, ale o důstojné bydlení pro ty, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Zastupitel a člen Komise bytové politiky Milan Mraček (Vlasta) proto podrobil rozboru smlouvy, které před volbami 2014 uzavřela MČ Praha 10 se společností „Program bydlení a. s.“ o nájmu areálu Sedmidomky a o nájmu bytů. Měl se jimi realizovat podpůrný sociální program bydlení.

Publikováno: 16.07.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a obecní majetek985

Podle Mračkova názoru jsou ale pro městskou část nevýhodné. Proč? „Městská část se smluvně zavázala pronajmout za 1 Kč měsíčně 80 bytů s celkovou výměrou převyšující 5000 m2 jmenované společnosti a ta následně tyto byty podnajímá bývalým nájemníkům obecních bytů, kteří měli vůči městské části dluh na nájemném. Kdyby MČ Praha 10 pronajímala všechny tyto byty standardním způsobem, jen na nájemném by získala zhruba 600 000 Kč měsíčně,“ říká zastupitel Mraček (Vlasta). Městská část se navíc Programu bydlení, a. s., smluvně zavázala uhradit 3–6 měsíců podnájemného za své bývalé nájemníky. Nejenom, že tedy neinkasuje ze svých bytů nájemné, ale dokonce je hradí! Další věcí je cena. Smlouvy byly uzavřeny před volbami 2014, vycházejí ale ze smluv z roku 2005 a nijak nezohledňují dramatickou změnu v nájemním bydlení za posledních deset let. Regulované nájemné v roce 2005 převyšovalo mírně 30 Kč za m2, nyní Praha 10 vybírá ve svých bytech přes 105 Kč za metr a měsíc. Koalice Vlasta chtěla celou záležitost otevřít už na červnovém zastupitelstvu. Upozornila na to dostatečně dlouhou dobu předem i zastupitele. Projednání ale podpořila jen TOP 09. Koalice ANO, Zelených, NPP10-HLD, ČSSD a ODS zařazení bodu znemožnila. E-mailový příslib zástupce starostky P. Davida (ANO), že se rada celou záležitostí bude zabývat, je vzhledem k tomu, o jak akutní problém jde, slabý. Podle zastupitelky Olgy Richterové (Vlasta), členky Komise majetkové a nebytových prostor, je znepokojující text smlouvy i délka trvání smlouvy – do konce roku 2025! A podle právníků oslovených koalicí Vlasta městská část fakticky nemá možnost smlouvu vypovědět. Usnesení, jímž by MČ Praha 10 dala najevo, že chce nevýhodnou smlouvu ukončit, nebylo přijato zejména kvůli těm, kdo byli a od listopadu 2014 znovu jsou radními. Špatný stav trvá – škoda pro Prahu 10.

NÁZOR ZASTUPITELE. AUTOR MILAN MRAČEK

 

Místostarosta Petr David (ANO 2011) uvedl:

Podpůrný sociálního program bydlení je městskou částí Praha 10 realizován ve spolupráci se společností Program bydlení a.s. na základě výsledků výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách od roku 2006. Cílem Programu je vyřešení maximálního objemu komplikovaných pohledávek při minimálních nákladech vynaložených MČ a při respektování sociálního aspektu uvedené problematiky.

MČ si je vědoma potřeby aktualizace Programu. Výsledkem by měla být optimalizace jeho ekonomiky při současném zachování jeho sociálního aspektu. Z uvedených důvodů bylo již začátkem ledna tohoto roku zastaveno předávání bytů, které měly být pro realizace Programu poskytnuty. Společnosti Program bydlení bylo předáno 36 bytů ze schváleného počtu 80. Zároveň byla vedena jednání směřující k uvedené optimalizaci Programu. Jako vhodné řešení se jeví – po provedení aktualizace Programu – ukončení smlouvy s Programem bydlení a.s. a zajištění fungování aktualizovaného Programu společností Praha 10 – Majetková a.s. jako společností vlastněnou MČ. O realizaci aktualizovaného Programu projevilo vedení společnosti Praha 10 – Majetková již v březnu tohoto roku, nicméně je třeba zohlednit sociální potřeby občanů, které se rychle mění. V návaznosti na výše uvedené schválila RMČ svým usnesením č. 563 ze dne 9. 6. 2015 záměr aktualizace Podpůrného sociálního programu bydlení. Tímto usnesením bylo rovněž uloženo projednat se společností Program bydlení, a. s., ukončení smluvních vztahů uzavřených za účelem realizace podpůrného sociálního programu bydlení k 31. 12. 2015. Tato jednání probíhají.

Komplexní informace týkající se této problematiky bude ze strany RMČ předložena ZMČ na jeho zářijovém zasedání tak, aby měli všichni členové ZMČ dostatečný časový prostor se s ní seznámit.

NÁZOR ZASTUPITELE. AUTOR Petr David