Aktuality z oblasti životního prostředí

Domácnosti mohou využít „kotlíkové dotace“

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“ (tzv. kotlíkové dotace).

Publikováno: 21.07.2023
Kategorie: Článek, Finance, Granty a dotace, Životní prostředí3893

Domácnosti mohou využít dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva (uhlí, koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím ani minimální emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5.

Pokud tyto domácnosti využijí příležitost k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až 95% svých nákladů na instalaci nového tepelného zdroje.

Zahájení příjmu elektronicky podaných žádostí: 7. srpna 2023 v 08:00 hod.
Příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen 31. srpna 2024 v 23:59 hod.


Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle. Dotace jsou určeny těm, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za podmínek:

 

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • žadatel nebo některý člen jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a lze získat zálohu 60 % z dotované částky.

Pokud tedy vaše domácnost topila výše specifikovaným kotlem, který jste vyměnili po datu 1. 1. 2021 nebo se jej teprve v blízké budoucnosti chystáte nahradit (na vlastní realizaci budete mít 2 roky od podpisu smlouvy), vybírejte výrobky uvedené v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT), splňující nízkoemisní požadavky (ekodesign) na stránkách https://svt.sfzp.cz/ a nahraďte jej nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu:v

 

  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč
  • Plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva nebudou podporovány.


Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, vstupuje v platnost 1. září 2024, ale o dotaci žádejte co nejdříve, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění!