Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Možnost jednorázového výdělku při volbách (DOCX, 20 kB)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 28.12.2020

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou:

 • pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
 • sobota 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin

Hlasování probíhá na území České republiky a to ve 14 krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo v jiném obdobném zařízení.

Bližší informace k volbám do PS PČR 2021 naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:

 1. osobně na Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí v ověřovací kanceláři – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat na Úřadu městské části Praha 10 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin.
 1. písemně – podáním doručeným Úřadu městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 1. října 2021. Podání může být učiněno ve dvou formách:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky /ID irnb7wg/.

Vzor žádosti o voličský průkaz (DOCX, 25 kB)

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo zašle voliči na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kde se volič rozhodl hlasovat. V takovém případě může být voličský průkaz vydán voliči přímo ve dnech voleb na zastupitelském úřadu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.        

Upozornění pro voliče na změnu umístění volebních místností

Upozorňujeme voliče, že došlo ke změně umístění volebních místností některých volebních okrsků.

 1. Vzhledem k tomu, že v objektu Vysoké školy finanční a správní, Estonská 500/3, Praha 10, již nebudou umístěny žádné volební místnosti:
 • Volební místnosti volebních okrsků č. 10078, č. 10079, č. 10080 jsou přemístěny  do ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10
 • Volební místnosti volebních okrsků č. 10081, č. 10082, č. 10083 jsou přemístěny do ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha10.
 1. Také v objektu ÚMČ Praha 10, Jasmínová 2904/35, Praha 10 se již nebude nacházet volební místnost. Volební místnost volebního okrsku č. 10057 je přemístěna do ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10.

Voliči, kterých se tato změna týká, budou opětovně na změnu upozorněni při obdržení hlasovacích lístků. Děkujeme za pochopení.

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 –tel: 267 093 368, 267 093 415, 267 093 621. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i přímo příslušné okrskové volební komisi.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 5. října 2021 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). Na obálce, ve které budou vloženy hlasovací lístky, bude uvedeno číslo volebního okrsku a sídlo volební místnosti. Ve dnech voleb lze hlasovací lístky obdržet též ve volební místnosti.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10