Co je MAP

Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

 • rodiče a zákonní zástupci dětí
 • veřejnost
 • základní školy
 • mateřské školy
 • neziskové organizace
 • m. č. Praha 10
 • zřizovatelé mateřských a základních škol na území m. č. Prahy 10
 • zástupci MHMP

V této sekci naleznete: 

Hlavními výstupy jsou:

 • vytvoření aktivní platformy partnerství a spolupráce mezi aktéry působícími ve vzdělávání
 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
 • MAP - místní akční plán vzdělávání na území Prahy 10 s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji financování

 

Projekt MAP – místní akční plán vzdělávání Praha 10 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je zaměřen na zvýšení kvality předškolního, základního a neformálního vzdělávání. Příjemcem dotace je městská část Praha 10, v období od 1. 2. 2017 do 31. 10. 2018, tedy 21 měsíců. Celkový rozpočet projektu je 3 374 786,80 Kč.

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace MAP na území m. č. Praha 10. MAP přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání (NNO, zástupci zájmového
a neformálního vzdělávání, rodiče/zákonní zástupci dětí, veřejnost). Projekt nastartuje vzájemnou komunikaci a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Údaje projektu:

 • Číslo výzvy 02_15_005
 • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0004433

 

MAP II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Cílem projektu je zajištění kontinuity nastaveného partnerství a spolupráce subjektů působících ve vzdělávání, zahájených v průběhu MAP I. Obsahem projektu bude definování priorit a cílů předškolního a základního vzdělávání na území MČ Praha 10, organizace vzdělávacích akcí nebo implementace MAP. Projektových aktivit se účastní celkem 46 škol s RED IZO, z toho 33 škol zřízených MČ P10 (20 MŠ + 13 ZŠ - 100 %) a 13 škol majících jiného zřizovatele, než je MČ (81 % škol).

Projekt bude pokračováním procesů, priorit a cílů, které byly definovány již během realizace MAP I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0004433). V průběhu MAP I byla vytvořena partnerská platforma všech subjektů působících v oblasti vzdělávání (MŠ, ZŠ, zřizovatelé, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání, rodiče atd.) na území MČ Praha 10, byly nastaveny priority a cíle MAP zaměřené na kvalitní a inkluzivní vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Specifické cíle:

 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.

Na hlavní cíl navazují následující cíle:

 1. Realizace klíčových aktivit a podaktivit projektu, včetně implementace MAP na území MČ Praha 10.
 2. Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a s veřejností.
 3. Vymezení investičních i neinvestičních priorit ve vzdělávání na území MČ P10.
 4. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
 5. Vytvoření čtyř pracovních skupin - pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti, které budou součástí RT MAP.
 6. Budování znalostních kapacit členů RT MAP, Řídícího výborů a všech zapojených partnerů prostřednictvím organizace tematických setkání, workshopů, seminářů, konferencí atd.
 7. Vytvoření finálního dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. s časovým přesahem i po skončení projektu.

Očekávané změny:

V důsledku projektu dojde především k pokračování procesů nastavených během MAP I. a k prohloubení partnerství a spolupráce subjektů působících v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 10. Pravidelné setkávání partnerů, výměna zkušeností a organizace akcí zaměřených na budování znalostních kapacit přispěje k posílení stávajících partnerských vazeb.

Do plánování priorit ve vzdělávání budou aktivně zapojeni zřizovatelé škol s rozdílnou právní formou, organizace neformálního vzdělávání, NNO, rodiče a veřejnost žijící na území MČ Praha 10. Budou podpořena konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty (Šablony pro MŠ a ZŠ).

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka v inkluzivní škole (podpora tzv. akce KLIMA), snižování nerovností ve vzdělávání, podporu škol v plánování, posilování znalostních kapacit všech aktérů MAP a také na implementaci priorit a cílů definovaných v Ročním akčním plánu MAP I.

Výstupem projektu bude ucelený souhrn informací a dat o vzdělávání, včetně mimoškolních aktivit, tj. finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jehož součástí bude aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023, analytická část a implementační část MAP. Nastavené mechanizmy budou pokračovat i po ukončení financování z ESF.

Klíčové aktivity:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implementace MAP

 

Realizační tým MAP II (RT):

RT bude složen z administrativního týmu (AT) a odborného týmu (OT). Členy AT jsou hlavní manažer a finanční manažer.

OT bude tvořen těmito pracovníky:

- odborný garant

- vedoucí pracovní skupiny (dále PS) pro financování

- vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

- vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

- vedoucí PS pro rovné příležitosti

- členové pracovních skupin

- zástupci zapojených škol

Kmenovými členy RT Implementace jsou manažer projektu a odborný garant. Kromě nich bude v RT Implementace působit i externí odborník, který bude přizván k tématům řešeným v rámci implementace MAP (viz KA 4). Dle potřeby se porad RT Implementace budou ad hoc také účastnit vybraní zástupci zapojených škol (ředitelé nebo jimi pověření zástupci).

 

Realizační tým MAP II:

projektová manažerka - Ing. Daniela Blažková

odborní garanti - Mgr. Luděk Doležal a dr. Petr Anděl

finanční manažerka - dr. Zuzana Andělová

 

Dále jsou jeho součástí vedoucí pracovních skupin:

- pro financování – Bc. Bauerová

- pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka – Mgr. Bc. Voneš

- pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka – Mgr. Vaňková

- pro rovné příležitosti – p. Doubrava.

V pracovních skupinách působí průřezově 6 členů – p. Urbanec, Mgr. Frojdová, Bc. Škopánová, Mgr. Rohlíčková, Mgr. Buchar, Mgr. Peterka.

Zástupců škol je 46. Ti budou zajišťovat komunikaci mezi realizačním týmem a školami.

Kontaktní email: mapiipraha10@gmail.com

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10