Aktuality ze školství

Z přestupkového jednání nelze provádět on-line přenos. Úředníci městské části nepochybili

Městská část Praha 10 považuje za nutné se vyjádřit k incidentu, k němuž došlo dne 3. ledna 2022.

Městská část Praha 10 předesílá, že zcela podporuje postup svých zaměstnanců, neboť byl v souladu se zákonem. Současně odmítá protiprávní jednání paní Tarabové a spolku Hej, občané!, z.s., a učiní veškeré kroky ke zjednání nápravy a k zamezení opakování takového jednání.

Publikováno: 21.01.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3590

Dne 3. ledna 2022 bylo nařízeno v řízení o podezření z přestupkového jednání ve smyslu ust. § 7 zákona č. 251/2006 Sb. spáchaného vůči paní Lence Tarabové ústní jednání, na které se jmenovaná dostavila se svým právním zástupcem JUDr. Jindřichem Rajchlem a se zástupcem spolku Hej, občané!, z.s. Paní Tarabová a její právní zástupce byli úředníkem městské části panem Ing. Dušákem vyzváni, aby vstoupili do veřejnosti nepřístupných prostor za účelem konání ústního jednání. Jednání o přestupku je ze zákona neveřejné.

Paní Tarabová a její právní zástupce od vstupu do vnitřních prostor Městské části Praha 10, včetně kanceláře, ve které se mělo uskutečnit ústní jednání, odmítli respektovat protiepidemické opatření ukládající povinnost zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorech.

 

Paní Tarabová od okamžiku vstupu do neveřejných prostor městské části, včetně kanceláře určené pro konání přestupkového jednání, zprostředkovávala on-line přenos na veřejně přístupné internetové stránky s tím, že z on-line přenosu byl současně na webové stránce pořizován záznam, který byl a je veřejně dostupný. Takové jednání je v rozporu se zákonem. O realizaci veřejného on-line přenosu a pořizování záznamu z neveřejného ústního jednání nebyl pan Ing. Dušák a ani další osoby informováni. Naopak bylo paní Tarabovou panu Ing. Dušákovi lživě sděleno, že si paní Tarabová pořídí toliko záznam pro vlastní potřebu.

Po zahájení ústního jednání Ing. Dušák vyzval paní Tarabovou a jejího právního zástupce k respektování protiepidemických opatření a k plnění povinnost zakrytí nosu a úst. Oba odmítli. Na to Ing. Dušák v souladu se zákonem poukázal na skutečnost, že nebudou-li dotyční respektovat své právními předpisy stanovené povinnosti, budou dle ust. § 63 správního řádu vykázáni z místa konání úkonu. Oba opět odmítli. Na to Ing. Dušák paní Tarabovou a jejího právního zástupce v souladu s ust. § 63 s.ř. vykázal z místa konání úkonu, tj. z kanceláře, ve které se konalo ústní jednání, neboť svým protiprávním jednáním rušili pořádek ústního jednání a ohrožovali zdraví Ing. Dušáka. Oba opětovně odmítli. Na to byla v souladu se zákonem přivolána městská policie a následně Policie České republiky, která měla oba dotyčné z místa konání úkonu vyvést, aniž by jim v danou chvíli příslušelo právo přezkoumávat důvody vykázání.

Z uvedeného je zřejmé, že Ing. Dušák v dané věci postupoval zcela korektně a v souladu se zákonem. Stejné platí o Mgr. Horníkové, která se účastnila řešení záležitosti.

To stejné však v žádném případě neplatí o paní Tarabové a o jejím právním zástupci. Oba jmenovaní vedle porušení protiepidemických předpisů v rozporu se zákonem odmítli respektovat zákonný pokyn úředníka, jímž byli vykázáni z místa konání úkonu, stejně tak jako následný pokyn městské, resp. státní policie. Vedle toho se paní Tarabová zajišťováním on-line přenosu a zaznamenáváním přenosu dopustila v součinnosti se spolkem Hej, občané! z.s. nelegálního zpracování osobních údajů a několika přestupků podle právní úpravy na ochranu osobních údajů. Svým jednání, stejně jako její právní zástupce, který se při jednání choval způsobem odporujícím důstojnosti a úloze advokátního stavu, paní Tarabová a spolek Hej, občané! z.s. zásadním způsobem zasáhli do osobnostních práv jak Ing. Dušáka, tak Mgr. Horníkové. 

Celou situaci považuje Městská část Praha 10 za nepřijatelnou. Jak bylo uvedeno shora, městská část se bezezbytku ztotožňuje s postupem svých zaměstnanců, neboť byl správný. Městská část učiní všechny právní kroky k tomu, aby ochránila práva a zájmy jejich úředníků, kteří v ničem nepochybili.