Aktuality ze školství

Rada zveřejnila programové prohlášení. Přečtěte si, co má radnice v plánu

Rada městské části Praha 10 zveřejnila klíčový dokument, ve kterém konkrétně představila své plány a záměry. „Rada navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozího volebního období. Naším cílem je, aby městská část Praha 10 byla dobrým místem pro život,“ zní v úvodu dokumentu, který na sedmi stranách podrobně popisuje, co můžeme od radnice očekávat v následujících čtyřech letech.
Rada zveřejnila programové prohlášení. Přečtěte si, co má radnice v plánu
Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2014 – 2018
My, členové Rady MČ Praha 10, s vědomím odpovědnosti za správu a chod naší městské části
chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich
funkcí řádně zvoleni. Rada MČ Praha 10 navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozího
volebního období. Naším cílem je, aby městská část Praha 10 (dále MČ) byla dobrým místem
pro život.
Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 na období 2014–2018, složené ze zástupců ANO,
ČSSD, SZ a NPP10-HPLD, vychází ze znalosti potřeb obyvatel městské části, opírá se o činnost
odborných komisí rady a výborů zastupitelstva a zahrnuje podstatné programové body
politických stran ANO, ČSSD, SZ a NPP10-HPLD.
Konkrétní cíle a projekty:
 • Budeme pokračovat v rozvoji zdravotních a sociálních služeb pro občany MČ.
 • Zřídíme a zahájíme činnost komunitního centra sociálních a návazných služeb
 • v rekonstruovaném objektu U Vršovického nádraží 30/30.
 • Zpracujeme systémové řešení pro podporu sociálních služeb, které umožní občanům v obtížné
 • životní situaci setrvat v domácím prostředí a řešit tak zvyšující se poptávku po odlehčovacích
 • a pečovatelských službách.
 • Podpoříme integraci dětí a dospělých s různými sociálně zdravotními obtížemi a podpoříme
 • navýšení grantů v oblasti poskytování sociálních a návazných služeb.
 • Zvýšíme informovanost o dostupnosti sociálních služeb, sociální podpory a příspěvků (např.
 • na bydlení).
 • Zajistíme bezplatné právní poradenství a mediaci pro osoby v obtížné sociální situaci.
 • Budeme pokračovat v adresné podpoře rodin, které pečují o těžce zdravotně postižené dítě.
 • Budeme poskytovat finanční příspěvek na tísňovou péči pro seniory a osoby se zdravotním
 • postižením.
 • Udržíme práci terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a službu terénního
 • programu rozšíříme na další čtvrti městské části a dle možnosti zřídíme nízkoprahové zařízení
 • pro děti a mládež.
 • Ve spolupráci s MHMP budeme i nadále zajišťovat služby terénních programů pro osoby
 • sociálně vyloučené a osoby závislé na návykových látkách.
 • Budeme zajišťovat provoz Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 a pokračovat
 • v rozvoji zdravotních a sociálních služeb na území MČ (DS U Vršovického nádraží, Dům s byty
 • zvláštního určení Sámova, DS a DZR Vršovický zámeček, DS a DZR Zvonková, Studentský dům,
 • Středisko služeb pro děti a rodiče Jakutská, pečovatelská služba a domácí zdravotní péče).
 • Budeme nadále pokračovat ve zdokonalování procesu komunitního plánování sociálních a
 • návazných služeb.
 • Budeme zajišťovat spolufinancování provozu LDN Vršovice a pokračovat v její modernizaci.
 • Nadále zachováme lékařskou službu první pomoci pro dospělé a děti.
 • Budeme nadále podporovat provoz Domu sociálních a zdravotních služeb U Vršovického
 • nádraží při poskytování prostorů pro výkon zdravotní péče.
 • Zachováme provoz lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ, včetně projektu
 • „zubní prevence“.
 • Budeme podporovat zachování nonstop lékárny v Poliklinice Malešice.
 • Podpoříme vznik lékařské stomatologické pohotovosti pro dospělé na území MČ.
 • Budeme podporovat rozvoj hospicové péče pro občany Prahy 10.
 • V zájmu zkvalitnění zdravotní péče budeme i nadále podporovat provoz polikliniky Malešice.
 • Nezvýšíme nájemné v bytech svěřených městské části.
 • Sociálně nejpotřebnějším občanům MČ budeme pomáhat při řešení důsledků deregulace
 • nájemného z minulých let v rámci schválené koncepce městské části Praha 10 pro řešení
 • důsledků jednostranného zvýšení nájemného a posoudíme možnost rozšíření této pomoci.
 • Zajistíme nové malometrážní nájemní byty pro mladé lidi (startovací bydlení) a seniory
 • (ústupové bydlení).
 • Budeme usilovat o efektivní správu majetku svěřeného MČ.
 • Zpřísníme kontrolu správy bytových domů (správních firem) a vyhodnotíme její účelnost.
 • Budeme realizovat opravy a investice do stávajícího bytového fondu svěřeného MČ.
 • Nadále budeme pokračovat v transparentním přidělování volných bytů (dle schválených
 • zásad), které jsou ve správě MČ.
 • Budeme pokračovat v prodeji bytových jednotek svěřených MČ jejich oprávněným nájemcům
 • (privatizace).
 • Zachováme výběrová řízení na pronájem části bytů ve správě MČ, které si uchazeč opraví na
 • vlastní náklady (tzv. první nájem), za předem jasně stanovených podmínek.
 • V případě prodeje nemovitého majetku MČ budeme i nadále prodávat transparentním
 • způsobem, např. formou elektronických aukcí.
 • Budeme aktivně usilovat o získání maxima externích finančních prostředků na zateplování
 • budov ve správě MČ a na využití alternativních zdrojů energií za účelem snižování energetické
 • náročnosti těchto budov.
 • Budeme pokračovat v projektu na čištění fasád poničených graffiti a vandaly.
 • Zrekonstruujeme polikliniku v Malešicích, aby splňovala požadavky na moderní zdravotnické
 • zařízení tohoto typu.
 • Posoudíme varianty vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části.
 • Nadále budeme podporovat organizování farmářských trhů na Kubánském náměstí.
 • Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků a objektů na městkou část.
 • Úpravami veřejných prostor budeme i nadále zvyšovat komfort života ve městě a přispívat ke
 • zklidnění, přehlednosti a bezpečnosti ulic.
 • Rada městské části Praha 10 bude důsledně připomínkovat návrh nového metropolitního
 • plánu hl. m. Prahy.
 • V rámci zkvalitnění rozhodování MČ o rozvoji veřejných prostranství budeme pokračovat ve
 • zpracování Generelu veřejných prostranství.
 • Zahájíme přípravu projektu Drážní promenády, která by měla vzniknout zrušením železniční
 • trati v oblasti Strašnic, a to v rámci Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl.n.
 • Nadále budeme podporovat vznik tramvajové trati Želivského - Eden – Spořilov - Jižní Město.
 • Budeme podporovat zachování oblasti Trojmezí jako veřejně přístupného parku, tedy území
 • volně přístupné občanům s maximálním možným množstvím zeleně a určené pro relaxaci
 • obyvatel.
 • Budeme prosazovat koncepční a urbanisticky hodnotné využití území rozsáhlých rozvojových
 • a transformačních ploch (např. Nové Strašnice, oblast Bohdalec - Slatiny).
 • Budeme podporovat nové využití brownfieldů s cílem zatraktivnit nevyužité plochy oproti
 • výstavbě na „zelené louce“.
 • Budeme pokračovat v tradici participačních jednání mezi občany a vedením radnice na
 • projektech veřejných prostor městské části a tím navazovat na projekt „Společně měníme
 • Prahu 10“.
 • Budeme nadále zajišťovat provoz Střediska územního rozvoje.
 • Nadále budeme rozvíjet novou podobu webových stránek veřejných prostor Prahy 10 s cílem
 • maximálně zjednodušit přístup občanů k informacím týkajícím se územního rozvoje.
 • Budeme aktivně spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MHMP a
 • okolními městskými částmi a s jejich představiteli budeme řešit společná témata.
 • Budeme po MHMP požadovat dokončení rekonstrukce ulice Malešická.
 • Vybudujeme nové mosty pro chodce a cyklisty přes Botič u ulice Ukrajinská a u ulice Na Lávce.
 • Rozšíříme počet cyklo-stojanů a cyklo-boxů na území MČ.
 • Zrevitalizujeme tramvajovou zastávku Průběžná.
 • Dokončíme revitalizaci Francouzské a Moskevské ulice.
 • Ve spolupráci s MHMP budeme iniciovat vznik celopražské koncepce parkování a řešení
 • dopravy v klidu.
 • Podpoříme vznik přestupní vlakové zastávky Malešice / Depo Hostivař.
 • Jsme pro další zavádění inteligentních světelných křižovatek, které umí dát přednost
 • tramvajím a autobusům a urychlit tak cestování MHD.
 • Podpoříme rozvoj komunitních zahrad, živých vnitrobloků a zelených střech.
 • Budeme pokračovat v projektu bezbariérová Praha 10.
 • I nadále budeme investovat finanční prostředky do chodníkového programu.
 • V zájmu zvýšení bezpečnosti budeme požadovat po TSK a MHMP instalaci dopravně
 • bezpečnostních prvků na komunikacích.
 • Nadále budeme usilovat o zlepšení údržby zeleně a zachování zelených ploch na území MČ.
 • Budeme usilovat o to, aby nedocházelo ke snižování podílu zeleně, případně jinak zkvalitníme
 • podmínky životního prostředí na území MČ.
 • Zrekonstruujeme park U Vršovického nádraží (prostor u ZŠ).
 • Budeme usilovat o revitalizaci prostranství u OC Cíl.
 • Budeme usilovat o rekonstrukci části Heroldových sadů a další části parku Malinová.
 • Zvýšenou kontrolní činností zajistíme, aby bylo postaráno o čistotu na území MČ.
 • Vyvineme maximální úsilí o to, aby domovní popelnice a kontejnery byly odstraněny z
 • veřejných prostranství a byla dodržována vyhláška MHMP.
 • Budeme usilovat o vyčištění problémových míst od pravidelně vznikajících černých skládek.
 • Zaměříme se přitom zejména na lokalitu Slatiny, Sedmidomky a drážní pozemky, případně
 • jejich majitele.
 • Budeme usilovat o další rozšíření tříděného sběru komunálních odpadů na území MČ.
 • Podpoříme vznik dalších separačních stanovišť a sběrové aktivity zaměřené na odpovědné
 • nakládání s bioodpadem, textilem, elektroodpadem a kovovými odpady.
 • Zaměříme se na další vybudování podzemních stání kontejnerů na tříděný odpad na území MČ
 • a zpevněných stání vybraných (standardních) stanovišť tříděného odpadu.
 • Budeme usilovat o snížení znečištění ovzduší v Praze 10. Mimo jiné podpoříme zatravňování
 • tramvajových pásů, které snižují prašnost.
 • Podpoříme výsadbu uličních stromořadí v Praze 10 a další výsadbu nových stromů v plochách
 • svěřených do správy MČ.
 • Budeme podporovat komunitní zahradní místa pro občany.
 • Budeme usilovat o zlepšení vzhledu ucelených vnitrobloků a menších parků (např. Na
 • Solidaritě, Jiřího Karena, Ivana Jilemnického, Zdeňka Dannera atd.).
 • Podpoříme a zrealizujeme různorodé ekoosvětové akce se zaměřením na obecnou ochranu
 • životního prostředí, nakládání s odpady, čistotou veřejných ploch a problematiku psů.
 • Rozšíříme počet míst pro volné pobíhání psů a stanovíme části ploch zeleně s omezením
 • vstupu se psy. Budeme po městské policii požadovat postih pro ty majitele, kteří po svých
 • psech neuklízejí.
 • Podpoříme vznik komunitní kompostárny pro obyvatele a potřeby správy zeleně zajišťované
 • MČ.
 • Budeme pokračovat v realizaci výstavby herních prvků, zejména pro děti, hendikepované a
 • seniory.
 • Budeme pokračovat v projektu „Stromy za narozené děti“.
 • Budeme i nadále pokračovat v regulaci hazardu na území MČ.
 • Provedeme vyhodnocení výhodnosti stávající rámcové smlouvy na realizaci stavebních
 • zakázek pro MČ.
 • Finanční prostředky z investiční části rozpočtu využijeme tak, abychom zrealizovali všechny
 • investiční priority v rámci rozvoje Prahy 10.
 • S finančními prostředky rozpočtu budeme nakládat efektivně, hospodárně a účelně.
 • Finanční prostředky získané prodejem majetku MČ Praha 10 investujeme do majetku MČ
 • Praha 10.
 • Zapojíme občany do přerozdělování finančních prostředků v rámci rozpočtu, a to formou
 • participativního rozpočtu. V rámci rozpočtu bude vytvořena samostatná položka do výše
 • 5 milionů. Tyto prostředky budou použity na projekty v rámci veřejného prostoru.
 • Zajistíme, že se MČ nezadluží pro budoucí generace.
 • Zřídíme rozklikávací rozpočet na webu MČ.
 • Dle schválených ročních plánů kontrol budeme vykonávat kontroly hospodaření
 • příspěvkových organizací zřízených MČ a dále finanční kontroly u příjemců veřejných
 • finančních podpor, zákonné využití těchto finančních prostředků a plnění podmínek
 • uzavřených smluv.
 • Na základě nedostatků zjištěných v rámci veřejnosprávních kontrol budeme navrhovat
 • opatření k odstranění těchto nedostatků a následné kontroly budou zaměřeny na plnění
 • těchto opatření.
 • Zaměříme se na posouzení variant možného budoucího využití stávajícího kulturního domu
 • EDEN a jeho rekonstrukce.
 • Provedeme citlivou rekonstrukci KD Barikádníků.
 • Budeme usilovat o rekonstrukci vily Karla Čapka a Kolbenovy vily při respektování jejich
 • kulturního a historického významu pro Prahu 10 a zpřístupníme je veřejnosti.
 • Vypracujeme koncepci kulturní politiky MČ.
 • Vypracujeme koncepci využití kulturních památek MČ (vila Karla Čapka, Kolbenova vila,
 • Trmalova vila, Waldesovo muzeum – Galerie DESET).
 • Zajistíme šíření kulturního odkazu bratří Čapků a povědomí o dalších kulturních, uměleckých
 • a architektonických skvostech a osobnostech spjatých s Prahou 10.
 • Budeme usilovat o získání finančních prostředků na obnovu kulturních památek z dotací, např.
 • fondů EU.
 • Budeme pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí pro všechny věkové i sociální
 • skupiny obyvatel Prahy 10.
 • Budeme pokračovat v realizaci výstav v kulturních zařízeních, školách a na veřejných
 • prostranstvích MČ, zejména s tématikou vztahující se k Praze 10.
 • Budeme věnovat pozornost ochraně kulturního dědictví MČ a maximálně jej propagovat.
 • Budeme spolupracovat s kulturními institucemi s cílem udržení a rozvíjení tradic v Praze 10.
 • Budeme nadále podporovat účast Prahy 10 v popularizačních akcích typu Dny evropského
 • kulturního dědictví.
 • Formou grantů podpoříme partnerství a výměnné pobyty ZŠ Praha 10 v evropských zemích.
 • Budeme podporovat významné mezinárodní projekty v oblasti kultury a umění, sportu apod.
 • Na základě zpracované demografické analýzy budeme nadále zvyšovat počty míst
 • v mateřských školách a následně podporovat navýšení kapacity základních škol i školních
 • družin.
 • Budeme realizovat opravy a investice do školských zařízení zřízených MČ a modernizovat jejich
 • vybavení.
 • Podle potřeby zvýšíme počty přípravných tříd v základních školách.
 • Budeme podporovat začleňování hendikepovaných dětí do mateřských a základních škol,
 • přispějeme na dofinancování platů asistentů pedagoga pro hendikepované děti.
 • V souladu se školskými zákony podpoříme bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků ve
 • školských zařízeních, budeme podporovat školní vzdělávací programy zaměřené na první
 • pomoc a protidrogovou prevenci. Budeme bojovat proti šikaně mezi žáky ve školách.
 • Zasadíme se o růst počítačové gramotnosti mezi žáky našich škol, budeme pracovat na jejich
 • ochraně před kyberšikanou a jinými negativními jevy pocházejícími z počítačových sítí.
 • Pro kvalitní školství zajistíme finanční prostředky na vybavení škol a na nákup školních
 • pomůcek.
 • Podpoříme zavádění nových informačních technologií na školách.
 • Zajistíme pokračování bezplatné výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni
 • základních škol v Praze 10.
 • Budeme spolufinancovat pobyty dětí na školách v přírodě a na lyžařských kurzech v Horském
 • hotelu v Jánských Lázních.
 • Podpoříme obnovu dětských a sportovních hřišť při školách, vytvoříme podmínky pro
 • nejrůznější pohybové aktivity s cílem podpořit fyzický rozvoj všech dětí a žáků.
 • Budeme podporovat využívání školních hřišť v odpoledních hodinách pro potřeby občanů
 • městské části Praha 10.
 • Podpoříme rozvoj žáků ve vědních i dalších oblastech, nabídneme školám soutěže a pořady,
 • které budou pro ně zajímavé, přitažlivé a zároveň pomohou plnit školní vzdělávací programy.
 • I nadále budeme podporovat aktivní zapojení žáků škol do vyhlašovaných kulturních a
 • společenských soutěží a pořadů.
 • Podpoříme financování rekonstrukcí dalších provozoven školních jídelen, zkvalitníme tak
 • úroveň školního stravování.
 • Zajistíme konání příměstských letních táborů pro děti z Prahy 10.
 • Zapojíme profesionální trenéry do sportovní výuky základních škol, např. formou akce „Beach
 • do škol“.
 • V případě získání objektu bývalé školky 28. pluku, která je v majetku státu (UZSVM), využijeme
 • tento objekt k navýšení kapacity jeslí a mateřských škol.
 • Zrekonstruujeme budovu „Staré školy“ u metra Strašnická za účelem jejího využití pro oblast
 • školství.
 • Budeme podporovat a rozvíjet sportovní areál Gutovka tak, aby sloužil ke sportu, odpočinku a
 • relaxaci všech občanů Prahy 10.
 • Vypracujeme koncepci sportovní politiky MČ Praha 10.
 • Pro zlepšení informovanosti občanů zajistíme zřízení webového portálu „Praha 10
 • SPORTOVNÍ“ s přehledem sportovišť na území MČ. Portál bude obsahovat, kromě základních
 • údajů o sportovištích, také informace o sportovních a zájmových aktivitách na území MČ.
 • Na pravidelné aktualizaci budeme spolupracovat se subjekty působícími v oblasti sportu a
 • volného času na území MČ.
 • Ve volebním období budeme usilovat o udržení grantového systému (oblast kultura, sport,
 • péče o životní prostředí, sociální a zdravotní péče, protidrogová prevence).
 • I nadále budeme pořádat letní rekreační pobyty seniorů z Prahy 10 a dětské letní tábory.
 • Budeme pokračovat v rozvoji sportovních a mimoškolních aktivit mládeže, zejména údržbou
 • stávajících a budováním nových hřišť a multifunkčních sportovišť. Budeme budovat dětská
 • hřiště pro všechny věkové skupiny dětí.
 • Budeme podporovat sportovní kluby s cílem udržení a rozvíjení tradic v Praze 10.
 • Budeme pokračovat v rozdělování adresných dotací sportovním klubům na sportovní činnost
 • dětí a mládeže z tzv. loterijních peněz.
 • Pro popularizaci sportu budeme podporovat vznik a organizaci nových sportovních projektů.
 • Nadále budeme propagovat trend maximální otevřenosti městské části Praha 10 a všech jejích
 • orgánů.
 • Provedeme přestavbu webových stránek s cílem co nejvíce zjednodušit přístup občanů
 • k informacím jak z volených orgánů, tak z odborů úřadu. Podkladové materiály pro jednání
 • Zastupitelstva MČ budeme uveřejňovat na webu radnice několik dní před jeho konáním.
 • Budeme pokračovat v přípravách na možné rozšíření stávajících míst interaktivních úředních
 • desek.
 • Podpoříme další elektronizaci kontaktu občanů s Úřadem MČ.
 • Prosadíme rozšíření projektu QR kódů.
 • Budeme po dopravním podniku a ROPIDu požadovat rozšíření online systému informování
 • o odjezdech vozidel MHD ze zastávek tramvají, autobusů a vlaků formou digitálních cedulí.
 • Cílem bude, aby se zlepšila návaznost spojů MHD a aby pilotní část tohoto projektu proběhla
 • v Praze 10.
 • Web městské části obohatíme o jazykové mutace. Rozšíříme jej o informace pro turisty.
 • Přispějeme základním školám na kvalitní připojení k internetu a poskytneme žákům,
 • pedagogům i návštěvám přístup k internetu. Zajistíme kapacitní připojení zdravotnických
 • zařízení, domovů pro seniory a dalších veřejných prostor k síti.
 • Ve spolupráci s PČR a MP zajistíme konání preventivních bezpečnostních akcí se zaměřením
 • zejména na sběrné dvory, zastavárny, ubytovny, nalévání alkoholu mladistvým atd.
 • Ve spolupráci s PČR a MP zajistíme konání preventivních a osvětových akcí, zejména pro
 • seniory, sloužících k ochraně před zloději, podvodníky a neseriózním nabídkovým prodejem.
 • Ve spolupráci s MHMP prosadíme více městských strážníků v ulicích.
 • Vyhodnotíme a v případě zájmu škol zavedeme kamerový systém v rámci zajištění bezpečnosti
 • v našich mateřských a základních školách.
 • Zpracujeme Koncepci prevence kriminality.
 • Ve spolupráci s MHMP a jeho organizacemi zdokonalíme automatizované elektronické
 • systémy informování o krizových situacích – povodních či průmyslových nehodách.
 • V lokalitách se zvýšeným výskytem závadových osob budeme vyvíjet úsilí o zlepšení
 • bezpečnostní situace.