Aktuality ze školství

Nejlepší učitelé Prahy 10

V úterý 28. Března, tedy na Den učitelů, se uskutečnilo slavnostní předávání Cen bratří Čapků pro nejlepší učitele mateřských a základních škol Prahy 10. Nejúspěšnější letošní pedagogy vybírala odborná porota, která je hodnotila podle „Devatera nejlepšího učitele“. Podívejte se, kdo letos uspěl:

Základní školy

Cenu bratří Čapků získala Mgr. Zdenka Kočková, ZŠ Jakutská

Soustavně směřuje své žáky k aktivnímu zapojení do života třídy a zodpovědnému spolurozhodovaní o společných aktivitách. Ve výuce využívá metod skupinové práce a projektů, kterými podporuje týmovou spolupráci žáků

Zapojuje rodiče do aktivní spolupráce v rámci projektů a mimoškolních aktivit (společné vyrábění žáků s rodiči ve škole, společné čtení, doprovod na akce apod.), rodičům umožňuje navštívit ukázkové hodiny a na podporu komunikace  administruje vlastní třídní webové stránky.

 

Mgr. Lenka Přesličková, ZŠ Švehlova – 2. místo

Vede žáky nejen k získání vědomostí, ale učí je i sociální komunikaci. Osvojují si dovednosti, jak ve společnost „fungovat“. Při vyučování i mimo něj se snaží o vzájemné respektování u žáků, ale i o respektování historických tradic a národních zvláštností. Vysvětluje jim, že každý má svá práva a individuální potřeby, ale zároveň se snaží, aby u žáků pěstovala pocit osobní odpovědnosti vůči obecným principům a hodnotám společnosti jako takové. Velice atraktivní byly pro žáky například hodiny vlastivědy, při kterých se podrobně zabývali Úmluvou o právech dítěte, Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Pro žáky je velkou motivací zapojení rodičů do jejich školních aktivit. Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na celou řadu akcí (třídní akce, školní společní akce, tvůrčí dílny, dny otevřených dveří). Během školního roku se s rodiči pravidelně setkává na třídních schůzkách a individuálně při konzultačních hodinách. V případě potřeby mohou paní učitelku rodiče, po předchozí domluvě, kdykoliv navštívit. Aktuální informace rodiče naleznou na webových stránkách školy nebo přímo na webových stránkách třídy, které se pravidelně doplňují.

 

PhDr. Ivana Machová, ZŠ Eden – 3. místo

Je třídní učitelkou ve 2. třídě a již od 1. třídy vede děti ke vzájemnému respektu, toleranci a spolupráci. Ve své třídě vytváří bezpečné prostředí otevřené a respektující komunikace a dbá na to, aby malí žáci pochopili principy demokratického rozhodování – např. respektovat rozhodnutí většiny (volba činností atp.)

Individuální přístup se rozhodně neomezuje jen na komunikaci v průběhu třídních či tripartitních schůzek. Aby paní učitelka vysvětlila rodičům jednotlivá prostředí matematiky profesora Hejného, využila možnosti pořádání rodičovských kaváren v naší škole a pozvala rodiče na jednu z kaváren – byla to kavárna s nejvyšší účastí. O vztazích paní učitelky s rodiči svědčí mj. i sponzorské dary třídě od některých rodičů, např. příspěvek na školní výlet.

 

Mgr. Tereza Krytinářová, ZŠ U Roháčových kasáren – čestné uznání

Žáci mají v hodinách možnost využít jednou za pololetí tzv. „puntík“ – tuto hodinu se cítí být nepřipraveni a tak nedostanou žádnou známku. Když se žáci v hodinách rozhodnou tuto možnost využít, napíší si i přesto test a poté se mohou rozhodnout, zda si známku nechají či ne – v případě, že známku chtějí, je jim zapsána, „puntík“ mizí. V případě, že ne, mají o známku méně.

S rodiči žáků za tříd, kde není třídním učitelkou, komunikuje nejčastěji přes email – zasílá látku, kterou je potřeba doplnit, vysvětluje hodnocení atd.

S rodiči žáků ze třídy, kde je třídní učitelkou, nejčastěji komunikuje přes mobilní telefon – rodiče omlouvají své děti (poté má žák samozřejmě i omluvenku v žákovské třídě), domlouvají si konzultace, omlouvají se ze třídních schůzek a řeší problémy v chování či prospěchu svého dítěte.

 

Mgr. Alice Matějková, ZŠ U Vršovického nádraží – čestné uznání

Je ve škole špičkou ve vytváření pozitivní atmosféry ve třídě. Její třídní kolektiv drží pohromadě, děti se mají vzájemně rády, respektují navzájem své odlišnosti a moc hezky se k sobě chovají nejen při hodinách, ale i spontánně o přestávkách. Dokáží podržet slabší spolužáky a povzbudit je, v tomto jim je paní učitelka velkým životním vzorem.

Má dar pozitivní komunikace, svým naladěním dokáže otupit hroty i negativně rozpoložených rodičů, vždy se dokáže dohodnout a najít s rodiči potřebný konsenzus. Nevíme, jak to dělá, ale má stále dobrou náladu a vlídnou tvář připravenou naslouchat a pomáhat

 

Mateřské školy

Cenu bratří Čapků získala Mgr. Renáta Stýblová, MŠ Benešovská

Paní učitelka směřuje děti k poznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí se je nebát se překážek a podporuje optimistické myšlení. Pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k poznávání, k tvořivosti, k navazování vztahů i ke schopnosti zhodnotit se a a ocenit své jednání. Společně s dětmi vytváří malovaná pravidla třídy, která jsou blízká dětské duši.

Vytváří dlouhodobé projekty – například DLOUHÝ ŽIVOT, zajišťuje také zdravotně preventivní program NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY, vede děti svým příkladem ke zdravému životnímu stylu.

Vztahy s rodiči navazuje na dnech otevřených dveří, kdy je seznamuje s prostředím školy i formami vzdělávání. Rodiče vyhledávají její odborné konzultační hodiny, mají možnost neformálního setkání nbo nahlédnutí do portfolia dítěte a evaluačních záznamů jednotlivých inteligencí. Rodiče se na podnět paní učitelky podílí na životě školy na různých akcích -  tvořivá rodinná odpoledne, čaj o páté, vánoční setkání i mnohé další. Jako dárek ke Dni matek nabízí možnost umístění dětí ve školce přes noc.

 

Ivana Buďárková, MŠ Přetlucká – 2. Místo

Učitelka společně s dětmi vytváří pravidla pro práci a chování. Děti učí nést odpovědnost za svoje rozhodnutí.  Vytváří prostředí, v němž  děti pracují samostatně. Děti pracují individuálně, ale i ve dvojicích nebo různě velkých skupinách. Mají možnost si radit, pomáhat si, spolupracovat i spolurozhodovat o obsahu vzdělávání.

Organizuje například projekt MAXÍK, stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, a to ve spolupráci s rodiči, nebo projekt rozvoje environmentální výchovy MALÝ ZAHRADNÍK. Organizuje také projekty jako Pěstování okrasných květin, výtvarné výstavy nebo zimní školy v přírodě s lyžařským výcvikem.

V průběhu roku podporuje společná setkávání s rodiči i dětmi – tvořivá odpoledne, vánoční besídky, čarodějnice, rozloučení s předškoláky i třídní schůzky.

 

Monika Havrlíková, MŠ Magnitogorská – 3. místo

Paní učitelka respektuje potřebu relaxace dětí, soukromí, momentálního rozpoložení, nikdy děti do ničeho nenutí, respektuje volbu dětské hry. Děti si volí typ a druh hry dle svého výběru, nálady nebo potřeby. Při pokládání základů vnímání a respektování demokratického principu, využívá paní učitelka zejména metody prožitkového učení, často ve spojení s vhodně a citlivě zvolenými dramatickými činnostmi.

U dětí i rodičů je paní učitelka oblíbená. Rodiče si považují zejména její milý a přátelský přístup a zároveň velmi respektují její odbornost a s důvěrou se na ni obrací v případě potřeby odborné rady.

 

Ivana Drvotová, MŠ Chmelová – čestné uznání

Děti vede ve smyslu respektování pravidel daných ve společnosti, vytváří povědomí, že vlastní pozice je omezena právy a povinnostmi a nutností respektovat druhé. Dětem vytváří harmonické prostředí, dopřává jim prostor pro chyvilky společného i individuálního prožitkového vyprávění. Podporuje vzájemnou spolupráci mezi dětmi při hře i při společných činnostech.

Je v každodenním kontaktu s rodiči, který ji umožňuje je informovat a zároveň motivovat ke spolupráci. Velmi dobrou práci odvádí při komunikaci s rodiči-cizinci, přes které se snaží rozvíjet jazykové dovednosti dětí, vtahuje je do třídy a bourá jazykové bariéry.

 

Kamila Radová, MŠ Hřibská – čestné uznání

Jako člověk, který na sobě pracuje a má velmi osobité názory, se kterými se netají, umožňuje dětem totéž, a to formou přiměřenou jejich věku. Je autentická, ale dbá na dodržování pravidel, které s dětmi tvoří. Tím mají jasně dané limity a mohou se tak cítit bezpečně. Razí princip fair play a děti mají možnost se rozhodovat samy – tedy v případech, kde mají odpovídající zkušenosti a schopnosti. Jsou vedeny k tomu nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Rodiče si umí získat svojí bezprostředností, vede konzultace s rodiči a dobré vztahy potvrzuje i fakt, že kontakty často pokračují i po ukončení docházky dětí do mateřské školy. Organizuje akce pro rodiče a vtahuje je tak do dění ve škole.

Medailonky finalistek - https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fzIzpYAFkQU