Aktuality z kultury

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019

Vážení spoluobčané, dovolte nám upozornit Vás na aktuálně vypsaný grant vlastníkům památkově významných objektů.

Publikováno: 30.07.2018
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Kultura2354
Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019

Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji nese vlastník na své náklady. Zákon o státní památkové péči však pamatuje na to, že vlastník kulturní památky vždy nemusí disponovat dostatečným množstvím potřebných finančních prostředků k tomu, aby své zákonné povinnosti plnil, a umožňuje mu za tímto účelem podle § 16 získat příspěvek ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu obce či kraje.

Hlavní město Praha v rámci svého rozpočtu schválilo vypsání grantu vlastníkům památkově významných objektů na území Hl. m. Prahy na rok 2019.

Účelem grantového programu v oblasti památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou:

  • nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
  • nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),
  • nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,
  • movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Dále se poskytují granty vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 byly schváleny:

  • zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019,
  • žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 na věci nemovité - elektronický formulář,
  • žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy - elektronický formulář,
  • časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019.

 

Vše naleznete na stránkách odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy na adrese http://pamatky.praha.eu

Další informace

Veškeré další informace o grantech vlastníkům památkově významných objektů poskytuje Magistrát hl. m. Prahy: OPP MHMP, oddělení „Kancelář památky světového dědictví“, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha, příslušné finanční a grantové specialistky:

- Jarmila Střeláková, tel. 236 002 319, e-mail: jarmila.strelakova@praha.eu

- Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 002 916, e-mail: jitka.kyselakova@praha.eu, nebo jsou uvedeny na internetové stránce http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce Formuláře a zásady pro poskytování grantů) www.praha.eu (záložka Dotace a Granty).

Termín podání

Žádost v elektronické podobě, na formuláři zfo, odeslanou elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, který je na konci formuláře žádosti do aplikace Granty žadatel/é odesílají do aplikace Granty.

Žádost v tištěné podobě, včetně všech příloh podává/jí žadatel/é osobně/poštou v obálce nadepsané „GRANTY OPP MHMP“, do čtvrtka, 16. 11. 2018 včetně, na adresu Magistrátu hl. m. Prahy :

a) podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 111 12 Praha 1 (od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod)

b) podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 (od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod).

Za MČ Praha 10 Vám přejeme mnoho úspěchu v péči o svou kulturní památku a doufáme, že se Vám podaří získat finanční příspěvek, který pomůže k jejímu uchování.