Aktuality z dopravy

Praha 10 při sekání trávy zohledňuje metodické doporučení magistrátu

Mezi nezbytná opatření v oblasti životního prostředí, na která se nyní zaměřuje pozornost mnohých Pražanů, patří projekty ke snižování negativních vlivů změn klimatu. Týká se to zadržování srážkové vody v území či vysazování stromů ve městě, ale také přizpůsobení sekání trávy a zeleně současným podmínkám sucha. Městské části byly ke zvýšené odpovědnosti vyzvány prostřednictvím metodického doporučení „Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka“. Dokument vznikl na magistrátu v dubnu letošního roku a Praha 10 ho projednala na květnovém jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu. Zastupitelé se zde seznámili se současným stavem sekání travních porostů na pozemcích v péči MČ Praha 10 a opatřeními, která přijal odbor životního prostředí, rozvoje a dopravy. Za sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách jsou zodpovědní příslušní majitelé pozemků. Městská část však pravidelně vyzývá k nápravě ty majitele, na jejichž parcelách péče o zeleň stagnuje

Praha 10 při sekání trávy zohledňuje metodické doporučení magistrátu

 

„Celopražské metodické doporučení vnímáme jako důležitý materiál pro péči o veřejnou zeleň nejen městským organizacím a naší městské části, ale také jako doporučení dalším subjektům z řad soukromých vlastníků, například společenstvím vlastníků jednotek,“ doplňuje 1. místostarostka Jana Komrsková, odpovědná za oblast životního prostředí. 

K úpravě péče o trávníky a zeleň se v poslední době odhodlalo více českých a moravských měst. Téma je také velmi živé v diskuzi na internetu a sociálních sítích. V diskuzi by však měly převážit odborné názory. Například Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve svém prohlášení z 12. června 2019 uvádí,  že je zcela chybným postupem zrušení kosení v jarním období, navíc při dostatku vláhy, který panoval během letošního jara. Naopak v letním horkém počasí s vláhovým deficitem by mělo být kosení omezeno. Výška seče by měla korespondovat s typem trávníků a způsobem jejich využití. Při seči nesmí být poškozeny odnožovací části rostlin. 

„Městská část Praha 10 přijala taková opatření, kdy instruujeme smluvní společnosti ke zvýšení sekání trávy na výšku 8 – 10 cm z původních 4 – 6 cm v minulosti. K sekání nyní dochází v brzkých ranních hodinách, kdy teplota nedosahuje negativních hodnot pro tuto činnost. Úřad MČ a naši správci zeleně dostali dále za úkol vytipovaní ploch vhodných pro snížení sekání trávy na dvě seče ročně. Toto se samozřejmě netýká rekreačních a pobytových ploch, u kterých musí být i nadále zaručena provozuschopnost,“ informuje vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Martin Pecánek.

 

„Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka“ (metodické doporučení magistrátu hl. m. Prahy, výňatek): 
  • Travnaté plochy nikdy nesečeme, když je teplota vzduchu vyšší než +26 °C a když trvá dlouhodobé sucho a horko a nemáme k dispozici závlahu. 
  • Travnaté plochy sečí snižujeme pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí. Pokud není tráva při seči ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být sekačka vybavena účinným mulčovacím zařízením. 
  • Strunové sekačky (motorové kosy) je nutné omezit na minimum a používat je v odůvodněných případech, např. při výrazných terénních nerovnostech. 
  • V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách situaci řešit jen lokální sečí v místě výskytu předmětných rostlin.

 

Plochy veřejné zeleně s omezením dvou sečí v kalendářním roce – realizované

  • Malešický park v prostoru nad dětským hřištěm – plocha vymezená cyklookruhem
  • park V Úžlabině – plocha pod ZŠ Hostýnská
  • středová travnatá plocha při ulici Osnická
  • travnatá plocha podél tratě ČD při ulici Baškirská
  • travnatá plocha při ulici U Plynárny – průmyslová oblast 

 

KVĚTNATÉ A LUČNÍ POROSTY VE MĚSTĚ 

Dalším hodně skloňovaným tématem je zakládání květnatých luk a lučních porostů ve městě. Je třeba zmínit, že podobné výsadby nejsou vhodné pro všechny typy veřejných prostranství. Městská část nyní zvažuje jejich zavedení v blízkosti tzv. „hmyzích hotelů“, které jsou útočištěm hmyzu, a květnaté louky by podpořily výskyt živočichů ve městě. V současné době se vytipovává vhodná skladba výsevu, který je v rámci středoevropského regionu poměrně nedostatkovým zbožím. V případě péče o takovouto výsadbu platí, že seč bude prováděna v období nejdéle do poloviny června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč se provádí na výšku 10 – 15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2 – 5 dnů materiál ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit až poté. Podle Milana Maršálka, předsedy Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu Prahy 10, má takovýto komplexnější přístup ze strany správců zeleně a veřejnosti velký význam pro biodiverzitu města: „Praha 10 a její vedení se k uplatňování vhodných, přírodě blízkých opatření ve městě hlásí. Je ale třeba pečlivě rozlišovat funkce jednotlivých ploch, pobytové trávníky s intenzivním využíváním vyžadují jinou péči než místa, na kterých je naopak žádoucí podpořit květnatá a luční společenstva rostlin.“ 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O SEČÍCH TRAVNÍCH POROSTŮ V PRAZE 10

Plány pro seče jednotlivých ploch jsou dlouhodobě rozepsány v harmonogramu, který je uveden na webových stránkách městské části - https://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/udrzba-zelene-sekani-travy. Rozpis zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Rozpis je rámcový a přizpůsobován nárůstu travní hmoty a nepříznivým klimatickým podmínkám (např. dlouhodobější déšť, teploty nad 26 °C), kdy jsou práce posunuty přibližně v rozsahu jednoho až několika dnů. Nově budou vyznačovány také plochy, u kterých dochází k omezení na dvě sekání v kalendářním roce. 

Harmonogram seče je nastaven do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry. Připomínky k probíhající seči trávy, stejně tak upozornění na neposekané plochy je možné sdělovat na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje. Ten také komunikuje s ostatními vlastníky a vybízí je k zajištění potřebné údržby.