Aktuality z oblasti bezpečnosti

MČ Praha 10 vyhlašuje dotační programy pro rok 2020, změnami prošla oblast životního prostředí a územního rozvoje

MČ Praha 10 vyhlašuje dotační programy pro rok 2020. Jejich cílem je podpořit aktivity v městské části a organizace působící zde ve prospěch místních občanů, a to ve čtyřech oblastech. Největší změny oproti minulému období zaznamenala oblast ochrany životního prostředí a územního rozvoje. Lhůta pro podání žádostí je od 1. do 15. října. 11. a 16. září proběhnou na radnici semináře pro žadatele.   

MČ Praha 10 vyhlašuje dotační programy pro rok 2020, změnami prošla oblast životního prostředí a územního rozvoje

Dotační programy jsou rozděleny do čtyř oblastí: 
Kultura: Podpořena budou kulturní zařízení (čtyřletá dotace na celoroční provoz), akce (samostatné projekty) a celoroční kulturní a umělecká činnost. Především v oboru divadla, hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní činnosti, historie, vlastivědy nebo připomenutí významných osobností Prahy 10. 
Sport, mládež a volný čas: O prostředky na organizovanou činnost mohou žádat sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou členy České unie sportu, České obce sokolské či zastřešujícího sportovního svazu. Kromě toho bude MČ Praha 10 udělovat dotace na jednorázové sportovní a volnočasové akce, pravidelnou činnost sportovních center a center volného času, tábory a příměstské tábory a sportovní a volnočasovou činnost handicapovaných sportovců. 
Sociální a zdravotní oblast: Týká se organizací splňujících daná kritéria, žádat o podporu nemohou fyzické osoby nepodnikající. V oblasti sociálních a návazných a zdravotních služeb budou ročními i čtyřletými dotacemi podpořeny programy zaměřené mj. na seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, děti či rodiny. O finance mohou žádat rovněž instituce poskytující adiktologické služby, tedy služby pro osoby ohrožené závislostmi (terénní programy i poradenství). 
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: Mezi opatření pro zlepšování stavu životního prostředí MČ Praha 10 patří podpora komunitních zahrad, rekultivace předzahrádek a vnitrobloků přístupných široké veřejnosti či živočichů ve městě. Kromě toho MČ Praha 10 přispěje na jednorázové vzdělávací a osvětové akce i systematické aktivity s ekovýchovným zaměřením nebo podpoří bezobalové a šetrné hospodaření na svém území. 

„Velkou změnou prošla oblast životního prostředí a územního rozvoje, kde přicházíme s novými programy na podporu konkrétních opatření která, byť v malém, zlepší životní prostředí na Praze 10,“ uvádí radní Lucie Sedmihradská, v jejíž gesci jsou mj. dotace. „ Dále jsme zjednodušili dotační žádosti a nově bude možné žádost podat pouze elektronicky pomocí systému Grantys a datovou zprávou. To by mělo celý proces zrychlit tak, abychom dotace mohli podpořeným subjektům vyplatit dříve než v minulých letech,“ dodává. 

Žádosti je možné podávat mezi 1. a 15. říjnem, o výsledcích bude rozhodnuto nejpozději 31. března 2020. Minimální částka dotace je 10 tisíc. Projekty menšího rozsahu doporučujeme přihlásit do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10 (vyhlášení na jaře 2020), ty investičního charakteru pak do participativního rozpočtu „Moje stopa“ (vyhlášení na přelomu roku). 

Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím systému Grantys, který bude dostupný na webu MČ Praha 10 (https://praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2020), a zároveň buď prostřednictvím datové schránky, nebo v tištěné podobě (na uvedeném odkazu jsou rovněž veškeré podrobnosti). Semináře pro žadatele se konají 11. a 16. září, vždy od 17:00 hodin na radnici MČ Praha 10 (v zasedacím sále, budova B, 1. patro).