Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Ruská (úsek Na Míčánkách – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  • 1. etapa: od 18.4.2018 do 16.5.2018 (západní část), 2. etapa: od 17.5.2018 do 17.6.2018 (východní část); zákaz zastavení podél pracovního úseku, omezená průchodnost chodníku
Termín vzniku:  18.4.2018
Termín ukončení:  17.6.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Přibáň, tel. 725 384 774

Pivoňková

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníku (Etapa 1: severní chodník v úseku: Ostružinová – objekt č. 2417/39, Etapa 2: severní chodník v úseku: objekt č. 2417/39 – bezejmenná místní komunikace č. NN850 (spojka) mezi ulicemi Karafiátová a Pivoňková a západní chodník této spojky)
Popis stavu:  • uzavření chodníků v opravovaném úseku; omezení parkování vozidel v ulici Pivoňková v opravovaném úseku po obou stranách komunikace (postupně dle probíhajících prací)
Termín vzniku:  16.4.2018
Termín ukončení:  8.6.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Tomek (stavba), tel. 602 229 114

Vinohradská, Za Strašnickou vozovnou, Starostrašnická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění pokládky optického kabelu
Popis stavu:  • výkop v ulici Vinohradská: jižní strana komunikace (chodník, částečně vozovka) od křižovatky s ulicí Za Strašnickou vozovnou ke křižovatce s ulicí Starostrašnická; startovací a cílová jáma protlaku u vjezdu do objektu č. 1511/230; Za Strašnickou vozovnou: jihozápadní a jihovýchodní nároží křižovatky s ulicí Vinohradská; startovací a cílová jáma protlaku v jihozápadním a jihovýchodním nároží křižovatky s ulicí Vinohradská; Starostrašnická: západní chodník od křižovatky s ulicí Vinohradská k úrovni jižní hrany objektu Vinohradská č. 1511/230 (resp. k severnímu vjezdu do Vozovny Strašnice)
Termín vzniku:  9.4.2018
Termín ukončení:  23.4.2018
Investor:  Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  M. Vlček, tel. 603 742 609
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Kocvelda (stavba), tel. 603 574 197

Na Hroudě

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce vozovky v úseku U Hráze - Průběžná
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel v celém úseku, uzavření komunikace postupně v celém v úseku se zachováním možnosti příjezdu a odjezdu k ČS PRIM a na/z parkoviště u objektu č. 3317 s výjimkou pokládání asfaltových vrstev v posledních dvou dnech
Termín vzniku:  3.4.2018
Termín ukončení:  2.5.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. M. Švadlenka, tel. 257 015 737
Zhotovitel:  INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Vachtl, tel. 602 208 653

Žitomírská (Ruská - Kodaňská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • Úplná uzavírka, omezení průchodu chodců. Objízdná trasa bude z Ruské ul. ve směru z centra vedena ulicemi vpravo Finská, vlevo Kodaňská, ve směru do centra ulicemi vlevo Na Míčánkách, vpravo Dvacátého osmého pluku, rovně Kodaňská. Objízdné trasy budou vyznačeny pomocí informačních tabulí a objízdných šipek. Bulharská ul. zůstane skrz křižovatku s Žitomírskou ul. průjezdná s výjimkou závěrečné fáze prací přímo v křižovatce.
Termín vzniku:  2.4.2018
Termín ukončení:  31.5.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Krymská (úsek Donská – Košická)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  • 1) úsek Donská – Charkovská: povrchové potrubí pro provizorní vodovod, postupně zábory a výkopy pro přípojky před každým domem a vodovodní řad; uzavírky chodníků, zákaz zastavení, zúžení vozovky při zachování průjezdu 2) úsek Charkovská – Košická: úplná uzavírka vozovky. Hlavní směr výjezdu z Krymské ul. bude vlevo ulicí Kodaňskou s vyústěním do ul. Moskevská (pozor - zde obrácen směr provozu). K zajištění obslužnosti a pro umožnění výjezdu z dotčené oblasti do Košické ul. bude zaveden obousměrný provoz v ul. Černomořská (úsek Na Královce – Charkovská) a v ul. Charkovská (úsek Černomořská – Krymská). V křižovatce Krymská x Charkovská bude umožněn jednosměrný průjezd z Krymské do Charkovské ul.
Termín vzniku:  19.3.2018
Termín ukončení:  7.5.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Černý, tel. 737 235 913
Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Damborský, tel. 602 342 191

Karafiátová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění pokládky inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace)
Popis stavu:  • výkop v jižním chodníku a ve vozovce v křižovatce s ulicí Ostružinová; pro chodce potřeba přejití na protější chodník; omezení parkování v místech vedení výkopu, uzavírka komunikace v křižovatce s ulicí Ostružinová, příjezd a odjezd do/z ulice Karafiátová bude možný ulicemi Pivoňková a Podléšková
Termín vzniku:  19.3.2018
Termín ukončení:  5.4.2018
Investor:  Ing. arch. L. Korbel, dat. IČ 874 35 101, Frančíkova 1142/28, 154 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  L. Korbel, tel. 604 687 087
Zhotovitel:  GAS Blaník, s.r.o., Na Oboře 199, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. T. Těšina, tel. 604 330 172

Černická, Kounická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 2 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Černická (západní strana vozovky ulice v úseku Kounická –V Úžlabině) a Kounická (severní strana vozovky v úseku Černická - Limuzská); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  28.2.2018
Termín ukončení:  31.5.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda, tel. 724 836 409, M. Ruml, tel. 737 235 934

Donská (Sevastopolská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky postupně ve 3 etapách. Dopravní opatření bude v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v Krymské ulici. Nutno sledovat aktuální stav přechodného dopravního značení.
Termín vzniku:  19.2.2018
Termín ukončení:  26.4.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Slánský, tel. 257 015 737
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Popis stavu:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.8.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  Ing. arch. R. Brotánek, tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. M. Jirásek, tel. 731 134 500

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky; v době zásobování stavby nadměrnými vozidly v případě blokace průjezdu Hradešínskou ulicí ve směru od Říčanské ul. bude se souhlasem stavby umožněn vjezd do Hradešínské ul. z Chorvatské ulice.
Termín vzniku:  9.10.2017
Termín ukončení:  31.5.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  p. Benda, tel. 602 454 856
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Škrampal, tel. 725 862 888

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready