Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Kaňkova

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění pokládky inženýrských sítí (voda)
Popis stavu:  • vozovka a chodník v jižní větvi křižovatky s ulicí Chládkova; dopravní obslužnost uzavřeného úseku bude zachována po okolní komunikační síti
Termín vzniku:  15.08.2018
Termín ukončení:  22.08.2018
Investor:  GEPARD INVEST s.r.o., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 774 995 733
Zhotovitel:  FPR Group a.s., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 774 995 733

Ruská (č.or. 92 - 96)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Provádění rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  Zákaz zastavení podél pracovního úseku, omezená průchodnost chodníku
Termín vzniku:  08.08.2018
Termín ukončení:  06.10.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 222 560 202

Na Universitním statku, Kampanova

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění pokládky inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace)
Popis stavu:  • Na Universitním statku: vozovka od křižovatky s ulicí Kampanova k objektu č. 96/7; Kampanova: severní komunikační zeleň od křižovatky s ulicí Na Universitním statku k objektu č. 95/21; objízdná trasa do ulice Malešická bude vedena ulicí Bacháčkova, ve které bude zaveden jednosměrný provoz ve směru od ulice Na Universitním statku k ulici Malešická, dopravní obslužnost uzavřeného úseku bude zachována zavedením obousměrného provozu
Termín vzniku:  03.08.2018
Termín ukončení:  22.08.2018
Investor:  GEPARD INVEST s.r.o., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 774 995 733
Zhotovitel:  FPR Group a.s., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 774 995 733

V Korytech

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • rekonstrukce železničního mostu v ulici V Korytech u ČSSZ (5 etap)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice V Korytech v úseku pod železničním mostem s vedením objízdné trasy ulicemi Průběžná a Jižní Spojka (včetně autobusových linek MHD č. 154, 188, 901 a 906), pro vozidla s výškou nad 3,3 m pak ulicemi V Olšinách, Úvalská a Černokostelecká (o víkendech 28.7.2018 až 29.7.2018, 4.8.2018 až 5.8.2018, 28.9.2018 až 30.9.2018). Mimo tyto uvedené termíny (30.7.2018 až 3.8.2018, 6.8.2018 až 12.8.2018) bude povolena částečná uzavírka s provozem řízeným v místě prací kyvadlově prostřednictvím provizorního SSZ
Termín vzniku:  28.07.2018
Termín ukončení:  28.09.2018
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000, 266 018 000

Dobročovická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění pokládky inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace) • výkop ve vozovce a ve východním chodníku před objektem č. 1699/58; úplná uzavírka ulice Dobročovická v severní větvi křižovatky s ulicí V Olšinách, dopravní obslužnost ulice Dobročovická bude umožněna zavedením obousměrného provozu a umožněním vjezdu z ulice Novostrašnická
Popis stavu:  • provádění pokládky inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace)
Termín vzniku:  23.07.2018
Termín ukončení:  13.08.2018
Investor:  Fyzická osoba
Odpovědný pracovník investor:  -----
Zhotovitel:  DISAV Group s.r.o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8, IČ 293 56 792
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ----

Vršovická, Vladivostocká, Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Lvovská, Karpatská, Kubánské náměstí

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění plošné rekonstrukce STL a NTL plynovodu (celkem 21 etap)
Popis stavu:  • nejproblematičtější etapy: 12.7.- 27.7.: uzavírka sever. jízdního pásu Vršovické ul. ve směru do centra v úseku Kišiněvská – Gruzínská s objížďkou pro vozidla do 6t ulicemi Kišiněvská, Bajkalská, Gruzínská, nad 6 t ulicemi Litevská, Vladivostocká, U Slavie; 18.7. – 9.8. uzavírka již. chodníku Vršovické ul. v úseku U Slavie - Gruzínská s obchozí trasou po TRAM nástupním ostrůvku – do přilehlých provozoven zůstane v max. možné míře přístup zachován. Překopy vedlejších ulic v křižovatkách s hlavními ul. Vršovická a Vladivostocká budou řešeny vždy zaslepením vedlejší ulice se zavedením obousměrného provozu s lokálními výhybnami (k minimalizaci úbytku parkovacích míst). Po celou dobu nutno počítat se zvýšeným pohybem stavební techniky vždy podél aktuálního pracovního úseku, se zúžením průjezdního a průchozího profilu vozovek a chodníků.
Termín vzniku:  12.07.2018
Termín ukončení:  31.10.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel. 272 766 700
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 171 111

Novostrašnická, Třebohostická, Černokostelecká, Podle trati

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • čtvrť: Malešice, Strašnice - • provádění rekonstrukce STL plynovodu (tři etapy)
Popis stavu:  • Třebohostická: úplná uzavírka severojižní větve ulice Třebohostická od křižovatky s ulicí Novostrašnická ke křižovatce se západovýchodní větví této ulice (9.7.2018 až 24.8.2018); dva výkopy ve vozovce v křižovatce severojižní a západovýchodní větve ulice Třebohostická (20.8.2018 až 19.9.2018); Novostrašnická: jižní polovina komunikační zeleně a vozovka v úrovni osy severojižní větve ulice Třebohostická – vjezd do areálu firmy TERMONTA PRAHA (9.7.2018 až 24.8.2018); Podle Trati: úplná uzavírka ulice Podle Trati u křižovatky s ulicí Dřevčická (10.9.2018 až 31.10.2018); Černokostelecká: výkop v severním chodníku při severovýchodním nároží křižovatky s ulicí Dřevčická (10.9.2018 až 31.10.2018)
Termín vzniku:  09.07.2018
Termín ukončení:  31.10.2018
Investor:  investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel. 272 766 700
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 171 111

Novorossijská (č. or. 5, 2 – 8)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • překop vozovky po polovinách před objektem č. 910/5; uzavírka bezejmenné ul. vedoucí kolem bloku domů Novorossijská 2 – 8; úbytek parkovacích míst, omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil chodníku, přechodové lávky)
Termín vzniku:  04.07.2018
Termín ukončení:  31.08.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Sportovní (Vršovické nám. - Oblouková)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • úpravy chodníku a přechodu pro chodce v rámci programu BESIP
Popis stavu:  • uzavírka Sportovní ul. pro jeden směr – nebude umožněn průjezd z Moskevské do Obloukové ulice. Objízdná trasa bude vedena ul. Moskevská směr z centra, vpravo Žitomírská. V opačném směru (Oblouková - Vršovické náměstí) zůstane průjezd ul. Sportovní zachován v zúženém profilu.
Termín vzniku:  02.07.2018
Termín ukončení:  24.08.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 737
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 244 463 581

Topolová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulici Topolová - západní strana komunikace od křižovatky s ulicí Jabloňová ke křižovatce s ulicí Jasmínová; překop vozovky po polovinách v křižovatce s ulicí Zvonková a ve vjezdu k technologickému objektu a objektu č. 1616/3; omezení parkování v místech vedení výkopu po obou stranách komunikace, omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodníku, přechodové lávky); přesun autobusové zastávky Centrum Zahradní Město ve směru do ulice Práčská o 15m blíže ke křižovatce s ulicí Jabloňová
Termín vzniku:  23.06.2018
Termín ukončení:  15.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Bydžovského

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (západní strana komunikace v úseku Malešická – Troilova – jižní hrana objektu objekt č. 475/9); překop vozovky a přejezdová lávka v ulici Troilova v západní větvi křižovatky s ulicí Bydžovského; zařízení staveniště v ulici Bydžovského: západní polovina vozovky (parkovací plochy) z boku objektu Káranská č. 358/18
Termín vzniku:  19.06.2018
Termín ukončení:  24.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Dřevčická, Malešická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění rekonstrukce STL plynovodu (dvě etapy)
Popis stavu:  • Malešická: výkop ve vozovce v západní větvi křižovatky s ulicemi Dřevčická a Malešické nám.; Dřevčická: výkop ve východní části komunikace v úseku od úrovně stožáru VO č. 005796 k rozdvojení ulice v úrovni stožáru VO č. 005812; šikmý překop vozovky na západní stranu komunikace v místě rozdvojení ulice v úrovni stožáru VO č. 005812; od 2.7.2018 bude zcela uzavřena ulice Dřevčická v severní větvi křižovatky s ulicí Počernická a v úseku Malešické nám. - Počernická bude zaveden jednosměrný střídavý provoz řízený provizorním SSZ; objízdná trasa ulice Malešická bude vedena ulicemi Počernická, Limuzská a Pobořská. V úseku Malešická - Počernická zůstane zachován průjezd západní větví ulice Dřevčická. Za uzavřený úsek ulice Dřevčická v úseku Počernická – Černokostelecká bude vyznačena objížďka ulicemi Počernická, Limuzská a Černokostelecká.
Termín vzniku:  18.06.2018
Termín ukončení:  20.07.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel. 272 766 700
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 171 111

Žernovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • zajištění průjezdu nákladních vozidel stavby
Popis stavu:  • omezení parkování od křižovatky s ulicí Průběžná k úrovni objektu č. 962/14 z důvodu zavedení obousměrného provozu v této části ulice
Termín vzniku:  18.06.2018
Termín ukončení:  31.08.2018
Investor:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 737 255 600
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Olešská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulici Olešská - východní strana komunikace od křižovatky s ulicí Sluštická ke křižovatce s ulicí Konojedská; překop vozovky po polovinách ve východní větvi křižovatky s ulicí Konojedská; omezení parkování v místech vedení výkopu po obou stranách komunikace, omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodníku, přechodové lávky)
Termín vzniku:  14.06.2018
Termín ukončení:  22.08.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Ruská (úsek Moskevská - Estonská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  • 1. etapa: od 11.6.2018 do 10.7.2018 (západní část), 2. etapa: od 11.7.2018 do 7.8.2018 (východní část); zákaz zastavení podél pracovního úseku, omezená průchodnost chodníku
Termín vzniku:  11.06.2018
Termín ukončení:  07.08.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 365
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2, tel. 222 560 202
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 222 560 202

Křenická, Vyžlovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu (postupně dvě etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (Křenická: severní strana komunikace od západní hrany objektu č. 2255/7 k levému oblouku za objektem č. 2256/5; Vyžlovská: severní strana komunikace od úrovně objektu č. 1246/2 k úrovni schodiště před objektem č. 3130/1); překop vozovky a přejezdová lávka v ulici Aldašínská v úrovni stožáru VO č. 005010
Termín vzniku:  07.06.2018
Termín ukončení:  15.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  tel. 266 751 111
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 752 501

Tejnická, V Úžlabině, Limuzská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 3 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Tejnická (severní strana komunikace a přípojky v obou chodnících ulice v úseku Černická - Limuzská), V Úžlabině (jižní strana komunikace a přípojky v obou chodnících ulice v úseku Černická - Limuzská) a Limuzská (severozápadní strana komunikace s přípojkami v severozápadním chodníku od křižovatky s ulicí Kounická ke křižovatce s ulicí Černokostelecká); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  01.06.2018
Termín ukončení:  28.08.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 271 085 430

Počernická, Tuchorazská, Přistoupimská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění rekonstrukce plynovodu (NTL na STL – postupně 12 etap)
Popis stavu:  • Počernická: výkop v jižním chodníku a pásu komunikační zeleně od objektu č. 331/90 ke křižovatce s ulicí Přistoupimská – chodník zůstane v omezené míře průchodný; Tuchorazská, Přistoupimská: 3x překop vozovky po polovinách – omezení parkování vozidel a průchodu chodců (přechodové lávky) v místech probíhajících prací
Termín vzniku:  19.05.2018
Termín ukončení:  31.07.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel. 272 766 700
Zhotovitel:  Výstavba sítí Kolín a.s.., Polepy 235, 280 02 Polepy
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 321 726 324, 603 558 517

Krymská (úsek Donská – Charkovská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  • povrchové potrubí pro provizorní vodovod v celém úseku, pokládka nového vodovodního řadu a přípojek - postupně zábory a výkopy před každým domem, uzavírky chodníků, zákaz zastavení, zúžení vozovky; předpokládá se zachování průjezdnosti po celou dobu prací
Termín vzniku:  08.05.2018
Termín ukončení:  31.08.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 233 544 427

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Popis stavu:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky; v době zásobování stavby nadměrnými vozidly v případě blokace průjezdu Hradešínskou ulicí ve směru od Říčanské ul. bude se souhlasem stavby umožněn vjezd do Hradešínské ul. z Chorvatské ulice.
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 254 016
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 416 575 757

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.03.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  tel. 545 428 100, 545 428 101
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 545 428 100, 545 428 101
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready