Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Nad Třebešínem III

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Na Třebešíně do konce slepého úseku ulice
Popis stavu:  • uzavření komunikace v celém opravovaném v úseku
Termín vzniku:  25.06.2018
Termín ukončení:  08.07.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Topolová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulici Topolová - západní strana komunikace od křižovatky s ulicí Jabloňová ke křižovatce s ulicí Jasmínová; překop vozovky po polovinách v křižovatce s ulicí Zvonková a ve vjezdu k technologickému objektu a objektu č. 1616/3; omezení parkování v místech vedení výkopu po obou stranách komunikace, omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodníku, přechodové lávky); přesun autobusové zastávky Centrum Zahradní Město ve směru do ulice Práčská o 15m blíže ke křižovatce s ulicí Jabloňová
Termín vzniku:  23.06.2018
Termín ukončení:  15.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Bydžovského

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (západní strana komunikace v úseku Malešická – Troilova – jižní hrana objektu objekt č. 475/9); překop vozovky a přejezdová lávka v ulici Troilova v západní větvi křižovatky s ulicí Bydžovského; zařízení staveniště v ulici Bydžovského: západní polovina vozovky (parkovací plochy) z boku objektu Káranská č. 358/18
Termín vzniku:  19.06.2018
Termín ukončení:  24.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  .....
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Průběžná

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění pokládky optického kabelu
Popis stavu:  • severní chodník od křižovatky s ulicí Na Padesátém k úrovni stožáru VO č. 018322 před objektem č. 1549/83 s protlakem na protější jižní chodník; omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodníku, přechodové lávky u přechodů pro chodce)
Termín vzniku:  18.06.2018
Termín ukončení:  27.06.2018
Investor:  T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Dřevčická, Malešická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění rekonstrukce STL plynovodu (dvě etapy)
Popis stavu:  • Malešická: výkop ve vozovce v západní větvi křižovatky s ulicemi Dřevčická a Malešické nám.; Dřevčická: výkop ve východní části komunikace v úseku od úrovně stožáru VO č. 005796 k rozdvojení ulice v úrovni stožáru VO č. 005812; šikmý překop vozovky na západní stranu komunikace v místě rozdvojení ulice v úrovni stožáru VO č. 005812; od 2.7.2018 bude zcela uzavřena ulice Dřevčická v severní větvi křižovatky s ulicí Počernická a v úseku Malešické nám. - Počernická bude zaveden jednosměrný střídavý provoz řízený provizorním SSZ; objízdná trasa ulice Malešická bude vedena ulicemi Počernická, Limuzská a Pobořská. V úseku Malešická - Počernická zůstane zachován průjezd západní větví ulice Dřevčická. Za uzavřený úsek ulice Dřevčická v úseku Počernická – Černokostelecká bude vyznačena objížďka ulicemi Počernická, Limuzská a Černokostelecká.
Termín vzniku:  18.06.2018
Termín ukončení:  20.07.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ......

Žernovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • zajištění průjezdu nákladních vozidel stavby
Popis stavu:  • omezení parkování od křižovatky s ulicí Průběžná k úrovni objektu č. 962/14 z důvodu zavedení obousměrného provozu v této části ulice
Termín vzniku:  18.06.2018
Termín ukončení:  31.08.2018
Investor:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Olešská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulici Olešská - východní strana komunikace od křižovatky s ulicí Sluštická ke křižovatce s ulicí Konojedská; překop vozovky po polovinách ve východní větvi křižovatky s ulicí Konojedská; omezení parkování v místech vedení výkopu po obou stranách komunikace, omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodníku, přechodové lávky)
Termín vzniku:  14.06.2018
Termín ukončení:  22.08.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  .....
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Ruská (úsek Moskevská - Estonská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  • 1. etapa: od 11.6.2018 do 10.7.2018 (západní část), 2. etapa: od 11.7.2018 do 7.8.2018 (východní část); zákaz zastavení podél pracovního úseku, omezená průchodnost chodníku
Termín vzniku:  11.06.2018
Termín ukončení:  07.08.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Křenická, Vyžlovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu (postupně dvě etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a vozidel (zákaz parkování) v místech aktuálně probíhajících prací (Křenická: severní strana komunikace od západní hrany objektu č. 2255/7 k levému oblouku za objektem č. 2256/5; Vyžlovská: severní strana komunikace od úrovně objektu č. 1246/2 k úrovni schodiště před objektem č. 3130/1); překop vozovky a přejezdová lávka v ulici Aldašínská v úrovni stožáru VO č. 005010
Termín vzniku:  07.06.2018
Termín ukončení:  15.09.2018
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

U Vesny

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce západního chodníku v úseku V Olšinách – Na Hroudě
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel při západní straně komunikace v celém opravovaném úseku
Termín vzniku:  04.06.2018
Termín ukončení:  24.06.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Tejnická, V Úžlabině, Limuzská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 3 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Tejnická (severní strana komunikace a přípojky v obou chodnících ulice v úseku Černická - Limuzská), V Úžlabině (jižní strana komunikace a přípojky v obou chodnících ulice v úseku Černická - Limuzská) a Limuzská (severozápadní strana komunikace s přípojkami v severozápadním chodníku od křižovatky s ulicí Kounická ke křižovatce s ulicí Černokostelecká); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  01.06.2018
Termín ukončení:  28.08.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Kodaňská (v křižovatce s ul. Žitomírská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky (reklamační oprava) a BUS zastávky „Slovinská“ směr centrum
Popis stavu:  • výrazné zúžení vozovky s kyvadlovým provozem pro průjezd Kodaňskou ulicí v obou směrech, posun BUS zastávky; 1. etapa: 23.5. – 24.5. práce v jižní části křižovatky - uzavírka vjezdu z ul. Kodaňská do ul. Žitomírská s objízdnou trasou ulicemi Kodaňská, Tolstého, vpravo Moskevská, vpravo Slovinská, vlevo Madridská; 2. etapa:25.5. – 26.5. práce v severní části křižovatky
Termín vzniku:  23.05.2018
Termín ukončení:  26.05.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Počernická, Tuchorazská, Přistoupimská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění rekonstrukce plynovodu (NTL na STL – postupně 12 etap)
Popis stavu:  • Počernická: výkop v jižním chodníku a pásu komunikační zeleně od objektu č. 331/90 ke křižovatce s ulicí Přistoupimská – chodník zůstane v omezené míře průchodný; Tuchorazská, Přistoupimská: 3x překop vozovky po polovinách – omezení parkování vozidel a průchodu chodců (přechodové lávky) v místech probíhajících prací
Termín vzniku:  19.05.2018
Termín ukončení:  31.07.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Výstavba sítí Kolín a.s.., Polepy 235, 280 02 Polepy
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

U Roháčových kasáren (úsek Novorossijská – Dvacátého osmého pluku)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce východního chodníku
Popis stavu:  • zákaz zastavení podél pracovního úseku, uzavírka chodníku; zachování dopravní obslužnosti pro zadní trakt domů Dvacátého osmého pluku 38 – 48
Termín vzniku:  14.05.2018
Termín ukončení:  17.06.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Sámova (úsek U Vršovického nádraží - Petrohradská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • budování přípojek kanalizace a plynu pro BD Sámova
Popis stavu:  • uzavírka vozovky před objektem č. 665/12 - pro zajištění obslužnosti bude v obou zaslepených úsecích ul. Sámova zaveden obousměrný provoz
Termín vzniku:  14.05.2018
Termín ukončení:  01.06.2018
Investor:  Bytový dům Sámova s.r.o., Martinice 1, 262 72 Březnice
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Krymská (úsek Donská – Charkovská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  • povrchové potrubí pro provizorní vodovod v celém úseku, pokládka nového vodovodního řadu a přípojek - postupně zábory a výkopy před každým domem, uzavírky chodníků, zákaz zastavení, zúžení vozovky; předpokládá se zachování průjezdnosti po celou dobu prací
Termín vzniku:  08.05.2018
Termín ukončení:  31.08.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Dřevčická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce STL plynovodu
Popis stavu:  • výkop ve vozovce v úseku od křižovatky s ulicí Podle Trati ke křižovatce s ulicí Počernická; pro vozidla bude ulice Dřevčická v ve směru od křižovatky s ulicí Počernická ke křižovatce s ulicí Podle Trati uzavřena, v opačném směru bude vjezd možný v pracovní době jen stavbě a dopravní obsluze
Termín vzniku:  07.05.2018
Termín ukončení:  21.06.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Ruská (úsek Na Míčánkách – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění rekonstrukce jižního chodníku
Popis stavu:  • 1. etapa: od 18.4.2018 do 16.5.2018 (západní část), 2. etapa: od 17.5.2018 do 17.6.2018 (východní část); zákaz zastavení podél pracovního úseku, omezená průchodnost chodníku
Termín vzniku:  18.04.2018
Termín ukončení:  17.06.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Přibáň, tel. 725 384 774

Žitomírská (Ruská - Kodaňská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • Úplná uzavírka, omezení průchodu chodců. Objízdná trasa bude z Ruské ul. ve směru z centra vedena ulicemi vpravo Finská, vlevo Kodaňská, ve směru do centra ulicemi vlevo Na Míčánkách, vpravo Dvacátého osmého pluku, rovně Kodaňská. Objízdné trasy budou vyznačeny pomocí informačních tabulí a objízdných šipek. Bulharská ul. zůstane skrz křižovatku s Žitomírskou ul. průjezdná s výjimkou závěrečné fáze prací přímo v křižovatce.
Termín vzniku:  02.04.2018
Termín ukončení:  31.05.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Popis stavu:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky; v době zásobování stavby nadměrnými vozidly v případě blokace průjezdu Hradešínskou ulicí ve směru od Říčanské ul. bude se souhlasem stavby umožněn vjezd do Hradešínské ul. z Chorvatské ulice.
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.03.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  ......
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  .....
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready