Archiv: Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, lilší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, není žádostí ve smyslu zák. číslo 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je rozhodnuto o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí úřad žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, úřad ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen s postupem při vyřizování žádosti o informaci nebo mu byla informace poskytnuta částečně, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Informace poskytnuté v roce 2013

Poskytnutá informace ze dne 2. 1. 2013 - vymáhání výkonu rozhodnutí OST

Poskytnutá informace ze dne 2. 1. 2013 - revizní zprávy a kontroly elektroinstalace

Poskytnutá informace ze dne 8. 1. 2013 - odmítnutí žádosti 

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2013 - střet zájmů

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2013 - střet zájmů

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2013 - střet zájmů

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2013 - střet zájmů

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2013 - Kino Vzlet  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5  Příloha6  Příloha7  Příloha8  Příloha9  Příloha10  Příloha11  Příloha12  Příloha13  Příloha14  Příloha15

Poskytnutá informace ze dne 3. 1. 2013 - JANOVA REAL, s. r. o.

Poskytnutá informace ze dne 15. 1. 2013 - povolení zvláštního užívání komunikace

Poskytnutá informace ze dne 16. 1. 2013 - výkon rozhodnutí OST

Poskytnutá informace ze dne 18. 1. 2013 - revize ÚMČ Praha 10

Poskytnutá informace ze dne 21. 1. 2013 - stížnosti proti nečinnosti stavebního úřadu

Poskytnutá informace ze dne 21. 1. 2013 - pokuty

Poskytnutá informace ze dne 23. 1. 2013 - prominutí a snížení pokuty

Poskytnutá informace ze dne 27. 3. 2012 - úřední záznam o odložení přestupku

Poskytnutá informace ze dne 21. 3. 2012 - úřední záznam o odložení přestupku

Poskytnutá informace ze dne 1. 3. 2012 - úřední záznam o odložení přestupku

Poskytnutá informace ze dne 12. 3. 2012 - úřední záznam o odložení přestupku

Poskytnutá informace ze dne 28. 1. 2013 - investiční plán MČ Praha 10

Poskytnutá informace ze dne 30. 1. 2013 - úklid veřejných prostranství

Poskytnutá informace ze dne 31. 1. 2013 - nahlédnutí do zpráv

Poskytnutá informace ze dne 1. 2. 2013 - kopie exekučního příkazu

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2013 - účetní výkazy   Příloha

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2013 - vymáhání neuhrazených pokut

Poskytnutá informace ze dne 21. 2. 2013 - rozsudky soudů k návrhům na exekuce

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2013 - rekonstrukce

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2013 - seznam domů s opravou

Poskytnutá informace ze dne 27. 2. 2013 - vymáhání neuhrazených pokut

Poskytnutá informace ze dne 6. 3. 2013 - videoloterijní terminály

Poskytnutá informace ze dne 8. 3. 2013 - kopie exekučního příkazu

Poskytnutá informace ze dne 8. 3. 2013 - výroční zpráva

Poskytnutá informace ze dne 12. 3. 2013 - duplicitní vlastnictví pozemků

Poskytnutá informace ze dne 12. 3. 2013 - přílohy faktur

Poskytnutá informace ze dne 4. 3. 2013 - výběrové řízení na pronájem bytu

Poskytnutá informace ze dne 5. 3. 2013 - náklady řízení

Poskytnutá informace ze dne 5. 3. 2013 - náklady řízení

Poskytnutá informace ze dne 15. 3. 2013 - ohlášení dočasné stavby

Poskytnutá informace ze dne 13. 3. 2013 - Zámeček, pozemky

Poskytnutá informace ze dne 18. 3. 2013 - výstavba bytového domu

Poskytnutá informace ze dne 18. 3. 2013 - elektroinstalace

Poskytnutá informace ze dne 18. 3. 2013 - zeď u obchodního centra Malešice

Poskytnutí informace ze dne 19. 3. 2013 - zrušení exekučního příkazu

Poskytnutá informace ze dne 19. 3. 2013 - zrušení exekučního příkazu

Poskytnutá informace ze dne 7. 3. 2013 - mandátní smlouvy

Poskytnutá informace ze dne 20. 3. 2013 - hlasování ZMČ

Poskytnutá informace ze dne 26. 3. 2013 - vymáhání pokut

Poskytnutá informace ze dne 20. 3. 2013 - prodej domu

Poskytnutá informace ze dne 3. 4. 2013 - hlasovací systém

Poskytnutá informace ze dne 29. 3. 2013 - požadovaná úhrada nákladů   Rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace ze dne 29. 3. 2013 - požadovaná úhrada nákladů   Rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace ze dne 29. 3. 2013 - požadovaná úhrada nákladů   Rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace ze dne 25. 3. 2013 - požadovaná úhrada nákladů   Rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace ze dne 21. 3. 2013 - informace o nájemní smlouvě

Poskytnutá informace ze dne 21. 3. 2013 - informace o nájemní smlouvě

Poskytnutá informace ze dne 25. 3. 2013 - postup při prodeji bytů

Poskytnutá informace ze dne 10. 4. 2013 - hrací automaty

Poskytnutá informace ze dne 11. 4. 2013 - vymáhání neuhrazených pokut

Poskytnutá informace ze dne 16. 4. 2013 - neuhrazené pohledávky

Poskytnutá informace ze dne 18. 4. 2013 - hlasovací zařízení

Poskytnutá informace ze dne 22. 4. 2013 - znalecké posudky na pozemky Příloha 1  Příloha 2  Příloha 3

Poskytnutá informace ze dne 22. 4. 2013 - zveřejňování informací + ABL

Poskytnutá informace ze dne 17. 4. 2013 - rozpočet

Poskytnutá informace ze dne 27. 4. 2013 - CCG

Poskytnutá informace ze dne 6. 5. 2013 - kulturní strategie

Poskytnutá informace ze dne 19. 4. 2013 - hlasovací zařízení

Poskytnutá informace ze dne 9. 5. 2013 - vymáhání pokut

Poskytnutá informace ze dne 3. 5. 2013 - reklamní lavičky

Poskytnutá informace ze dne 6. 5. 2013 - prodej volných bytových jednotek

Poskytnutá informace ze dne 17. 5. 2013 - územní plán

Poskytnutá informace ze dne 20. 5. 2013 - dodávky vody

Poskytnutá informace ze dne 17. 5. 2013 - prodej pozemků

Poskytnutá informace ze dne 17. 5. 2013 - prodejní cena

Poskytnutá informace ze dne 24. 5. 2013 - parkování  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 29. 5. 2013 - podnět na stavební úřad

Poskytnutá informace ze dne 28. 5. 2013 - restituční nárok

Poskytnutá informace ze dne 3. 6. 2013 - rekonstrukce poslanecké kanceláře

Poskytnutá informace ze dne 3. 6. 2013 - smlouva o nájmu nebytových prostor

Poskytnutá informace ze dne 12. 6. 2013 - Gutovka

Poskytnutá informace ze dne 21. 6. 2013 - DSS Sámova  Příloha 1  Příloha 2  Příloha 3  Příloha 4  Příloha 5  Příloha 6  Příloha 7

Poskytnutá informace ze dne 25. 6. 2013 - pronájem bytů

Poskytnutá informace ze dne 25. 6. 2013 - informace o pozemku

Poskytnutá informace ze dne 26. 6. 2013 - podíl v domě

Poskytnutá informace ze dne 2. 7. 2013 - LDN Vršovice  Příloha 1   Příloha 2   Příloha 3   Příloha 4 Příloha 5   Příloha 6   Příloha 7   Příloha 8   Příloha 9   Příloha 10   Příloha 11   Příloha 12   Příloha 13   Příloha 14   Příloha 15

Poskytnutá informace ze dne 26. 6. - seznam smluv

Poskytnutá informace ze dne 4. 7. 2013 - poskytnutí dokumentů

Poskytnutá informace ze dne 9. 7. 2013 - poskytnuté náhrady zastupitelům

Poskytnutá informace ze dne 24. 7. 2013 - opatrovnictví

Poskytnutá informace ze dne 31. 7. 2013 - stanoviska ke stavebnímu řízení  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 2. 8. 2013 - povodně  Příloha 1  Příloha 2

Poskytnutá informace ze dne 16. 8. 2013 - byty v Sámově ulici

Poskytnutá informace ze dne 6. 8. 2013 - zpráva likvidátora

Poskytnutá informace ze dne 26. 8. 2013 - účast na jednání komise

Poskytnutá informace ze dne 27. 8. 2013 - pokuty stavebního úřadu

Poskytnutá informace ze dne 26. 8. 2013 - PR služby  Příloha 1  Příloha 2

Poskytnutá informace ze dne 22. 8. 2013 - Galerie Deset  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 2. 9. 2013 - Soukromá bezpečnostní služba

Poskytnutá informace ze dne 4. 9. 2013 - Pokuty

Poskytnutá informace ze dne 9. 9. 2013 - Opatrovnické řízení

Poskytnutá informace ze dne 9. 9. 2013 - Výstavba půdních bytů  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 6. 9. 2013 - Smluvní vztahy Vršovické zdravotní a. s.  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5

Poskytnutá informace ze dne 11. 9. 2013 - Nástěnky pro volební plakáty

Poskytnutá informace ze dne 16. 9. 2013 - Hlasovací zařízení

Poskytnutá informace ze dne 18. 9. 2013 - Galerie Deset - doplnění   Příloha

Poskytnátá informace ze dne 17. 9. 2013 - pronájem nebytových prostor  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 24. 9. 2013 - omezení hazardu

Poskytnutá informace ze dne 27. 9. 2013 - kino Vzlet  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4

Poskytnutá informace ze dne 4. 10. 2013 - loterie a hry

Poskytnutá informace ze dne 4. 10. 2013 - CCG  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5  Příloha6  Příloha7  Příloha8  Příloha9  Příloha10  Příloha11

Poskytnutá informace ze dne 4. 10 - rámcová smlouva  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 23. 10. 2013 - smlouvy

Poskytnutá informace ze dne 16. 10. 2013 - nebytové prosotry Mrštíková 33

Poskytnutá informace ze dne 23. 10. 2013 - pronájem bytu

Poskytnutá informace ze dne 6. 11. 2013 - revitalizace Malešického parku  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5  Příloha6

Poskytnutá informace ze dne 11. 11. 2013 - Hamr sport

Poskytnutá informace ze dne 12. 11. 2013 - komplikovaná pohledávka

Poskytnutá informace ze dne 12. 11. 2013 - pronájem bytu  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 13. 11. 2013 - prodej nebytových jednotek  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4

Poskytnutá informace ze dne 14. 11. 2013 - pronájem nebytového prostoru Na Spojce  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 15. 11. 2013 - hlasování ZMČ Praha 10  Příloha1  Příloha2  Příloha3

Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2013 - CCG a PR služby  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5  Příloha6  Příloha7  Příloha8  Příloha9  Příloha10  Příloha11

Poskytnutá informace ze dne 21. 11. 2013 - CSOP  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4

Poskytnutá informace ze dne 20. 11. 2013 - informační brožury

Poskytnutá informace ze dne 22. 11. 2013 - studie ÚMČ Praha 10  Příloha1  Příloha2

Poskytnutá informace ze dne 25. 11. 2013 - zápisy výborů  Příloha1  Příloha2  Příloha3  Příloha4  Příloha5

Poskytnutá informace ze dne 27. 11. 2013 - projekt ke koupi vily Karla Čapka  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 6. 12. 2013 - finanční prostředky sportovním klubům

Poskytnutá informace ze dne 9. 12. 2013 - nová radnice  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 9. 12. 2013 - studie nákladů na výstavbu radnice

Poskytnutá informace ze dne 9. 12. 2013 - odhadní cena Vlasty

Poskytnutá informace ze dne 6. 12. 2013 - SVJ Turkmenská - přístupové komunikace

Poskytnutá informace ze dne 6. 12. 2013 - zápis z výběrového řízení  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 6. 12. 2013 - zápis z výběrové řízení

Protokol o otevírání obálek a posuzování přihlášek

Poskytnutá informace ze dne 12. 12. 2013 - prodej kaprů

Poskytnutá informace ze dne 16. 12. 2013 - opatrovnické soudní řízení

Poskytnutá informace ze dne 19. 12. 2013 - hlasování ZMČ  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 20. 12. 2013 - náklady úprav ÚMČ Praha 10

Poskytnutá informace ze dne 20. 12. 2013 - faktury za studie výstavby na Strašnické  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 20. 12. 2013 - podklady RMČ, odměna, smlouva a další  Příloha1  Příloha2  Příloha3

Poskytnutá informace ze dne 20. 12. 2013 - rekonstrukce vily Karla Čapka

 

 

Informace poskytnuté v roce 2012

Poskytnutá informace ze dne 5. 1. 2012 - č.j. P10-002087/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 11. 2011 - č.j. P10-135249/2011

Poskytnutá informace ze dne 4. 1. 2012 - č.j. 10 NOm999/2012

Poskytnutá informace ze dne 13. 1. 2012 - č.j. P10-005061/2012

Poskytnutá informace ze dne 12. 1. 2012 - č.j. P10-004662/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 1. 2012 - č.j. P10-004236/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 11. 2011 - č.j. P10-131983/2011

Poskytnutá informace ze dne 10. 1. 2012 - č.j. P10-002344/2012

Poskytnutá informace ze dne 12. 1. 2012 - č.j. P10-004172/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 1. 2012 - č.j. P10-005241/2012 

Poskytnutá informace ze dne 23. 1. 2012 - č.j. P10-008334/2012

Poskytnutá informace ze dne 24. 1. 2012 - č.j. P10-003830/2012

Poskytnutá informace ze dne 26. 1. 2012 - č.j. P10-009752/2012

Poskytnutá informace ze dne 26. 1. 2012 - č.j. P10-009957/2012

Poskytnutá informace ze dne 26. 1. 2012 - č.j. P10-010019/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 1. 2012 - č.j. P10-010353/2012

Poskytnutá informace ze dne 30. 1. 2012 - č.j. P10-010334/2012

Poskytnutá informace ze dne 26. 1. 2012 - č.j. P10-009810/2012

Poskytnutá informace ze dne 1. 2. 2012 - č.j. P10-011945/2012

Poskytnutá informace ze dne 1. 2. 2012 - č.j. P10-010258/2012

Poskytnutá informace ze dne 6. 2. 2012 - č.j. P10-009773/2012

Poskytnutá informace ze dne 1. 2. 2012 - č.j. P10-011945/2012

Poskytnutá informace ze dne 2. 2. 2012 - č.j. P10-011352/2012

Poskytnutá informace ze dne 9. 2. 2012 - č.j. P10-010189/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 2. 2012 - č.j. P10-017779/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 2. 2012 - č.j. P10-018587/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 2. 2012 - č.j. P10-016797/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 2. 2012 - č.j. P10-016799/2012

Poskytnutá informace ze dne 15. 2. 2012 - č.j. P10-019420/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 2. 2012 - č.j. P10-019844/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 2. 2012 - č.j. P10-019851/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 2. 2012 - č.j. P10-019849/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 2. 2012 - č.j. P10-019848/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 2. 2012 - č.j. P10-019846/2012

Poskytnutá informace ze dne 9. 2. 2012 - č.j. P10-012285/2012

Poskytnutá informace ze dne 15. 2. 2012 - č.j. P10-019167/2012

Poskytnutá informace ze dne 15. 2. 2012 - č.j. P10-017516/2012

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2012 - č.j. P10-017865/2012

Poskytnutá informace ze dne 20. 2. 2012

Poskytnutá informace ze dne 1. 3. 2012 - č. j. P10-023764/2012

Poskytnutá informace ze dne 5. 3. 2012 - č.j. P10-025518/2012

Poskytnutá informace ze dne 7. 3. 2012 - č.j. P10-026664/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 3. 2012 - č.j. P10-029305/2012

Poskytnutá informace ze dne 15. 2. 2012 - č.j. P10-029989/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 3. 2012 - č.j. P10-028676/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 3. 2012 - č.j. P10-027486/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 3. 2012 - č.j. P10-031135/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 3. 2012 - č.j. P10-031700/2012

Poskytnutá informace ze dne 3. 4. 2012 - č.j. P10-036318/2012


Poskytnutá informace ze dne 11. 4. 2012 - č.j. P10-038287/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 4. 2012 - č.j. P10-042436/2012

Poskytnutá informace ze dne 20. 4. 2012 - č.j. P10-042677/2012

Poskytnutá informace ze dne 23. 4. 2012 - č.j. P10-043150/2012

Poskytnutá informace ze dne 25. 4. 2012 - č.j. P10-041287/2012

Poskytuntá informace ze dne 27. 4. 2012 - č.j. P10-041289/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 4. 2012 - č.j. P10-046239/2012

Poskytnutá informace ze dne 4. 5. 2012 - č.j. P10-048324/2012

Poskytnutá informace ze dne 7. 5. 2012- č.j. P10-044029/2012  Příloha

Poskytnutá informace ze dne 15. 5. 2012 - č.j. P10-052596/2012

Poskytnutá informace ze dne 24. 5. 2012 - č.j. P10-054540/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 5. 2012 - č.j. P10-051740/2012

Poskytnutá informace ze dne 4. 6. 2012 - č.j. P10-057810/2012

Poskytnutá informace ze dne 25. 5. 2012 - č.j. P10-056265/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 6. 2012 - č.j. P10-062340/2012

Poskytnutá informace ze dne 4. 6. 2012 - č.j. P10-055730/2012

Poskytnutá informace ze dne 6. 6. 2012 - č.j. P10-055731/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 6. 2012 - č.j. P10-066049/2012

Poskytnutá informace ze dne 16. 7. 2012 - č.j. P10-073912/2012

Poskytnutá informace ze dne 9. 7. 2012 - č.j. P10-071361/2012

Poskytnutá informace ze dne 17. 7. 2012 - č.j. P10-070230/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 7. 2012 - č.j. P10-072829/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 7. 2012 - č.j. P10-070869/2012

Poskytnutá informace ze dne 9. 8. 2012 - č.j. P10-077890/2012

Poskytnutá informace ze dne 8. 8. 2012 - č.j. P10-081084/2012

Poskytnutá informace ze dne 9. 8. 2012 - č.j. P10-078583/2012

Poskytnutá informace ze dne 3. 8. 2012 - č.j. P10-080150/2012

Poskytnutá informace ze dne 3. 8. 2012 - č.j. P10-080142/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 8. 2012 - č.j. P10-082583/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 8. 2012 - č.j. P10-083129/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 8. 2012 - č.j. P10-083151/2012

Poskytnutá informace - znalecký posudek OST

Poskytnutá informace ze dne 21. 8. 2012 - č.j. P10-085117/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 8. 2012 - č.j. P10-085164/2012

Poskytnutá informace ze dne 22. 8. 2012 - č.j. P10-085667/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 8. 2012 - č.j. P10-086979/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 8. 2012 - č.j. P10-086992/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 8. 2012 - č.j. P10-084350/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 8. 2012 - č.j. P10-084365/2012 

Poskytnutá informace ze dne 4. 9. 2012 - č.j. P10-089522/2012

Poskytnutá informace ze dne 30. 8. 2012 - č.j. P10-087919/2012

Poskytnutá informace ze dne 30. 8. 2012 - č.j. P10-081084/2012

Poskytnutá informace ze dne 7. 9. 2012 - č.j. P10-089549/2012

Poskytnutá informace ze dne 5. 9. 2012 - č.j. P10-089704/2012

Poskytnutá informace ze dne 6. 9. 2012 - č.j. P10-090857/2012

Poskytnutá informace ze dne 1. 8. 2012 - č.j. P10-077890/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 9. 2012 - č.j. P10-092043/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 9. 2012 - č.j. P10-091575/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 9. 2012 - č.j. P10-089964/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 9. 2012 - č.j. P10-089629/2012

Poskytnutá informace ze dne 13. 9. 2012 - č.j. P10-092512/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 9. 2012 - č.j. P10-092173/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 9. 2012 - č.j. P10-090346/2012

Poskytnutá informace ze dne 24. 9.  2012 - č.j. P10-094852/2012

Poskytnutá informace ze dne 24. 9. 2012 - č.j. P10-096774/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 9. 2012 - č.j. P10-087231/2012

Poskytnutá informace ze dne 3. 9. 2012 - č.j. P10-089271/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 9. 2012 - č.j. P10-091609/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 9. 2012 - č.j. P10-091608/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 9. 2012 - č.j. P10-089704/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 9. 2012 - č.j. P10-089704/2012

Poskytnutá informace ze dne 27. 9. 2012 - č.j. P10-098097/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 9. 2012 - č.j. P10-095834/2012

Poskytnutá informace ze dne 2. 10. 2012 - č.j. P10-099801/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 10. 2012 - č.j. P10-101609/2012

Poskytnutá informace ze dne 11. 10. 2012 - č.j. P10-101486/2012

Poskytnutá informace ze dne 10. 10. 2012 - č.j. P10-097330/2012

Poskytnutá informace ze dne 8. 10. 2012 - č.j. P10-099963/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 10. 2012 - č.j. P10-105282/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 10. 2012 - č.j. P10-092506/2012

Poskytnutá informace ze dne 25. 10. 2012 - č.j. P10-106742/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 10. 2012 - č.j. P10-106476/2012

Poskytnutá informace ze dne 29. 10. 2012 - č.j. P10-103633/2012

Poskytnutá informace ze dne 31. 10. 2012 - č.j. P10-110877/2012

Poskytnutá informace ze dne 2. 11. 2012 - č.j. P10-111787/2012

Poskytnutá informace ze dne 31. 10. 2012 - č.j. P10-110435/2012

Poskytnutá informace ze dne 6. 11. 2012 - č.j. P10-108325/2012

Poskytnutá informace ze dne 18. 10. 2012 - č.j. P10-102361/2012

Poskytnutá informace ze dne 7. 11. 2012 - č.j. P10-113445/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 11. 2012 - č.j. P10-112921/2012

Poskytnutá informace ze dne 14. 11. 2012 - č.j. P10-114686/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2012 - č.j. P10-117207/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2012 - č.j. P10-112277/2012

Poskytnutá informace ze dne 22. 11. 2012 - č.j. P10-118444/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 11. 2012 - č.j. P10-118366/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 11. 2012 - č.j. P10-118755/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2012 - č.j. P10-117515/2012

Poskytnutá informace ze dne 21. 11. 2012 - č.j. P10-117394/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2012 - č.j. P10-117352/2012

Poskytnutá informace ze dne 28. 11. 2012 - č.j. P10-121547/2012

Poskytnutá informace ze dne 5. 12. 2012 - č.j. P10-112387/2012

Poskytnutá informace ze dne 7. 12. 2012 - č.j. P10-124272/2012

Poskytnutá informace ze dne 12. 12. 2012 - č.j. P10-120238/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 12. 2012 - č.j. P10-131256/2012

Poskytnutá informace ze dne 19. 12. 2012 - č.j. P10-131270/2012 

Poskytnutá informace ze dne 19. 12. 2012 - č.j. P10-131263/2012 

Informace poskytnuté v roce 2010

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Informace poskytnuté v roce 2011

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace na základě rozhodnutí MHMP 

Poskytnutá informace na základě rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace na základě rozhodnutí MHMP

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti   foto1 foto2 foto3

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti

Poskytnutá informace na základě žádosti