Oddělení strategického rozvoje a participace

 • zajišťuje naplňování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (SP) a jeho aktualizaci

 • zajišťuje realizaci SP pomocí Akčních plánů

 • spolupracuje na implementaci místní Agendy 21

 • spolupracuje s jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10 na participačních procesech při tvorbě rozvojových studií, projektů a koncepcí

 • zajišťuje školení pracovníků ÚMČ Praha 10 v oblasti strategického plánování a řízení

 • podílí se na tvorbě vnitřních směrnic pro strategické plánování a projektové řízení Akčního plánu

 • zajišťuje sledování hodnot indikátorů SP pro naplňování strategických cílů

 • zapojuje veřejnost, příspěvkové organizace, neziskový a soukromý sektor do procesu strategického plánování, zjišťuje jejich potřeby

 • zpracovává průběžné zprávy vyhodnocování oblasti strategického plánování a navrhuje opatření

 • koordinuje zapracování výstupů z participace a zjišťovacích metod do strategických dokumentů MČ Praha 10

 • vede seznam všech projektů AP, jejich stav a způsob řešení

 • koordinuje projektové řízení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Huitric Šimona K/713 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Martínková Jana K/713 267 093 211267 093 211 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Skyba Marija K/714 267 093 302267 093 302 koordinátor/ka integrace cizinců, místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Snelling Alena K/714 267 093 533267 093 533 vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Špetová Vladimíra K/713 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Válek Milan K/713 267 093 210267 093 210 koordinátor/ka integrace cizinců, místní Agendy 21 a Programu Zdravé město