Oddělení pedagogicky-metodických a kontrolních činností

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

 • zabezpečuje vyhlašování a realizaci konkurzních řízení na obsazení ředitelů škol, školských a kulturních zařízení zřizovaných MČ;
 • připravuje podklady související se jmenováním a odvoláním ředitelů MŠ, ZŠ, ŠJ a KD do funkce a stanovuje jim plat;
 • provádí sběr a analýzu dat a informací o školách včetně statistických zjišťování;
 • řeší věcně příslušné stížnosti na MŠ, ZŠ, ŠJ, přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce;
 • zpracovává zřizovací listiny organizací, žádosti o zápis do školského a obchodního rejstříku;
 • zpracovává žádosti o provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení pro MHMP či MŠMT;
 • podává návrh na optimalizaci sítě MŠ a ZŠ MČ;
 • sleduje koncepčnost a posuzuje výsledky činnosti MŠ a ZŠ zřizovaných MČ;
 • spolupracuje, administruje a řeší návrhy Komise výchovně vzdělávací;
 • projednává s řediteli MŠ, ZŠ a školských zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost;
 • připravuje podklady nejen pro výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy MHMP a pro dlouhodobý záměr vzdělávání MHMP;
 • na žádost škol poskytuje metodickou pomoc a konzultace;
 • poskytuje informace o školách a školských zařízeních v obvodu své působnosti;
 • koordinuje práci MŠ a ZŠ;
 • koordinuje činnosti související s organizací školního roku, tj. zahájení, prázdninový provoz a jiná;
 • metodicky zajišťuje práce, které souvisejí se zápisem do MŠ a ZŠ;
 • zpracovává návrhy na odměňování ředitelů MŠ a ZŠ MČ;
 • vede evidenci o udělení výjimky z počtu dětí/žáků ve třídě pro příslušný školní rok;
 • poskytuje metodickou pomoc školám v oblasti plánování a koncepce vzdělávání;
 • podává informace a zpracovává zprávu o podání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • zajišťuje výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti ve školství;
 • vykonává administrativní práce podle obvyklých postupů;
 • eviduje výsledky kontrol externích organizací a připravuje podklady pro přijímání opatření městské části Praha 10 jako zřizovatele ke zjištěným výsledkům
 • provádí kontroly a dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků;
 • připravuje dílčí systémová opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování a slučování škol a školských zařízení;
 • provádí rozbory hospodaření za kapitolu školství včetně komentáře (hlavní a vedlejší činnost);
 • vykonává kontrolu v mateřských a základních školách, školní jídelně a v kulturním zařízení dle plánu kontrol;
 • na žádost škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc a konzultace pro oblast rozpočtu škol a školských zařízení a dalších ekonomických otázek;
 • provádí analýzu výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření;
 • metodicky řídí příspěvkové organizace a předkládá návrhy na opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření škol a školských zařízení;
 • vede evidenci pohledávek v hlavní činnosti a vedlejší činnosti a sleduje vývoj jejich řešení;
 • zpracovává metodické pokyny, směrnice a instrukce v oblasti své působnosti;
 • posuzuje výsledky činnosti škol zřizovaných MČ;
 • koordinuje práci škol, školského a kulturního zařízení MČ;
 • zajišťuje výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti ve školství;