Archiv 2018

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
12.01.2018 Informace k programu prevence rizikového chování u děti na 1. a 2. stupni ZŠ 1  2  3
19.01.2018 Usnesení a důvodové zprávy RMČ Praha 10 ve věci KD Eden

1  2  3  4

5  6  7  8

24.01.2018 Kopie smlouvy mezi MČ Praha 10 a společností Praha 10 -Rekreace, a.s 1
24.01.2018 Přehled zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ za období 18.2.2016-31.12.2017 1  2
24.01.2018 Úplné znění dokumentů v čl. 5.10 Organizačního řádu

1  2  3  4

5  6

29.01.2018 Nájemní smlouvy na vybrané pozemky v kat. území Vršovic a Vinohrad  
30.01.2018 Právní rámec výběrových řízení na bytové a nebytové prostory  
31.01.2018 Výstup zakázek a proplacených faktur, které se vztahují k rekontrukci bývalé MŠ k ulici K Botiči  
01.02.2018 Informace - Studie parkování  
05.02.2018 Informace o provozní době areálu Gutovka  
06.02.2018 Program Zdravá Praha 10 - místní agenda 21 pro rok 2017 1
07.02.2018 Informace o pravidlech diskuze na facebookové stránce Praha 10  
16.02.2018 Údržba veřejné zeleně dne 18.8.2016 v ulici Kounická Praha 10  
22.02.2018 Informace k námitce proti vydání rozhodnutí o umístění stavby  "CARNEA PROJEKT-polyfunkční objekt"  
02.03.2018 Nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese 28. pluku 119/33 1 2 3 4
06.03.2018 Informace o stavbě č.p. 848 na pozemku p.č. 1143, katastrální území Vršovice, obec Praha 1
08.03.2018 Provoz a dohled nad trhy na území MČ Praha 10 za roky 2015, 2016 a 2017 1
08.03.2018 Výstup ze zakázky Revize směrnice "Zadávání veřejných zakázek" společnosti ECPA 1
14.03.2018 Informace k realizaci Programu bydlení  
14.03.2018 Smluvní vztahy s Vysokou školou finanční a správní a jejím společenstvím škol  
14.03.2018 Informace o bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 10 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b 7
15.03.2018 Protikorupční opatření MČ Praha 10 za rok 2017  1
19.03.2018 Informace k příspěvkům na obědy pro děti z rodin v obtížné sociální situaci  
22.03.2018 Kopie smluv uzavřených mezi MČ Praha 10 a společností ROSSY servise a.s. od roku 2010  
29.03.2018 Informace vztahující se k podzemním garážím a garážovým stáním na pozemku p.č. 3093/1 k.ú. Vinohrady 1
29.03.2018 Informace o uzavřené restauraci v areálu Gutovka a o hospodaření areálu  
05.04.2018 Informace o financování ZŠ na území Praha 10 v letech 2016 a 2017 1 2 3 
06.04.2018 Kopie smluv k určeným pozemkům v katastrálním území Strašnice 1 2 3 4 
09.04.2018 Plán oprav bytů v péči MČ Praha 10 za rok 2018 1
10.04.2018 Dotaz na výstavbu agility hřiště a jeho provoz  
10.04.2018 Informace ke smlouvám se společností PCT Praha  
13.04.2018 Dokumenty vytvořené v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 1a 1b 2 3a 3b 4a 4b
13.04.2018 Informace k DPP/DPČ 1 2
16.04.2018 Informace k užívání stavby - rekonstrukce rodinného domu na adrese Počernická 804/12 Praha 10  
20.04.2018 Informace k výjezdu od ZŠ Švehlova  
20.04.2018 Informace o sociálním a krizovém bydlení na území MČ Praha 10 1
25.04.2018 Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů 1 2
03.05.2018 Informace o poskytování finančních prostředků pro určené oblasti z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2018  
10.05.2018 Informace o skupině zabývající se urbanistickým rozvojem území MČ Praha 10  
11.05.2018 Informace o kolektivních smlouvách od  1. 1. 2014 do dne podání žádosti 1 2 3 4 5 6
18.05.2018 Informace ke stavebním pracím - dům č.p. 897/4 ul. Za Poštou Praha 10  
08.06.2018 Analýza komplexního řešení hospodaření s tepelnými zdroji ve vlastnictví městské části Praha 10  
04.06.2018 Kopie zápisů z jednání výboru dopravy a cyklostezek od 1. 6. 2016.  
04.06.2018 Informace o programu Antigrafitti. 1 2
14.06.2018 Informace týkající se přímé volby prezidenta  
14.06.2018 Informace o nákladech ÚMČ Praha 10 na papír a tisk 1
26.06.2018 Informace k výstavbě vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1 2
28.06.2018 Informace ke smlouvě o poskytování marketingových služeb mezi MČ Praha 10 a KOTELNA 55, s.r.o.                            
29.06.2018 Tělocvičny v ZŠ Švehlova 12, Praha 10, Záběhlice  
04.07.2018 Informace související se zajištěním činnosti managementu kvality  
11.07.2018 Informace k parc.č. 2072/5, k.ú. Vršovice  
12.07.2018 Lokalizace odpadkových košů na území MČ Praha 10  
17.07.2018 Informace o užívání místní komunikace v MČ Praha 10, ul. Říčanská 1 2
25.07.2018 Dohoda o ukončení realizace podpůrného bydlení sociálního programu bydlení 1 2
30.07.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 1
31.07.2018 Informace k objednávce č. OŽD/0631/2018 „Studie zvýšení kapacity legálních parkovacích míst“  
31.07.2018 Dokumentace k novému Antigraffiti programu Prahy 10 1
01.08.2018 Informace k vysazeným stromům, herním plochám a objemu finančních prostředků na realizaci participačních projektů  
03.08.2018 Informace ve věci přestavby rodinného domu v Konvalinkové ulici č.4 , Praha 10  
03.08.2018 Informace ke stavebnímu povolení o umístění okna  
08.08.2018 Informace ke správnímu trestání 1 2 
10.08.2018 Kopie listin týkající se výstavby vybraných bytových projektů 1 2 3
10.08.2018 Přehled dotačního řízení v letech 2015 - 2018 1
10.08.2018 Přehled čerpání z fondů EU za programové období 2007-2013 a projekty realizované v letech 2014-2018 1
22.08.2018 Náklady na uspořádání akce Psí den Prahy 10 v roce 2017  
27.08.2018 Informace ke stavbám Billiardový klub Harlequin, Kavárna Harlequin a Laser Game  
28.08.2018 Informace k objednávce č. OŽD/1197/2018  
29.08.2018 Informace týkající se výstavby obytného souboru Praga  
31.08.2018 Dokumenty k záměru vlastníka budovy OC Květ 1 2 3 4 5 6
10.09.2018 Informace k instalaci stacionárního zdroje znečištění  
12.09.2018 Informace o předmětu, obsahu a výsledku jednání s majiteli objektů k tématu řešení parkování  
17.09.2018 Finanční prostředky vynaložené na propagaci příspěvků na Facebooku z rozpočtu MČ  
17.09.2018 Informace vztahující se k vydání brožury „Praha 10 před 100 lety a dnes 1 2
18.09.2018 Náklady na údržbu a úklid MČ Praha 10 a náklady na svoz odpadu za posledních 5 let  
18.09.2018 Dotační či grantový program k opravě bytů v MČ Praha 10  
19.09.2018 Informace k reklamním zařízením a smlouvy o povolení zvláštního užívání komunikace v ulici Starostrašnická 1 2 3 4
26.09.2018 Podklady k žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10 od společnosti FOIBOS BOOKS s.r.o. 1 2 3
04.10.2018 Kopie listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1
08.10.2018 Objednávka OŽD/1197/2018 (odborné posouzení údržby veřejné zeleně a úklid chodníků) 1 2 3
09.10.2018 Stanoviska k umístění zdrojů tepla při rekonstrukci či novostavbě rodinného domu  
12.10.2018 Vyhodnocení Programového prohlášení Rady městské části Praha 10  1
15.10.2018 Zajištění reklamního zobrazení vybraných příspěvků a informačních tiskovin facebookového profilu MČ Praha 10  1 2
15.10.2018 Scany nájemních smluv schválených dle usnesení č. 1054 ze dne 2. 11. 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19.10.2018 Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ 1 2
22.10.2018 Informace k rekonstrukci lanového hřiště v areálu Gutovka  
05.11.2018 Dohled strážníků na přechodech pro chodce  
07.11.2018 Informace o doručených žádostech  
08.11.2018 Výpis výsledků o kvalitě pitné vody v hotelu Horský hotel v Jánských Lázních  
09.11.2018 Informace ke KD Eden  
22.11.2018 Informace k půdní vestavbě a rekonstrukci ŠJ ZŠ Karla Čapka 1 2
04.12.2018 Kopie zápisů ze zasedání Krizového štábu Prahy 10 dne 2. 6. 2013 1 2
06.12.2018 Dokumenty vztahující se ke stavebnímu řízení o dodatečné povolení nástavby k rodinnému domu  Nad Chaloupkami 160/12, Praha 10, Záběhlice čp. 160 1
13.12.2018 Odpovědi na otázky vztahující se k budování fitness hřištˇ pro seniory na území MČ Prahy 10  
13.12.2018 Opisy stavebního rozhodnutí a protokolu ze dne 3.12.2018 o provedení kontrolní prohlídky stavby Vršovice č.p. 1760, k.ú. Vinohrady 1 2 3 4
17.12.2018 Informace, vztahující se k etickému kodexu zaměstnanců a k etickému kodexu zastupitelů MČ Prahy10.  
18.12.2018 Informace k bytové jednotce č. 19 v domě Bulharská čp. 619, k. ú. Vršovice (732257), která je ve správě MČ Praha 10   
18.12.2018 Informace k řízení o přestupcích