Referát administrativy a archivu SÚ

Náplň práce referátu:

  • Zpracovává statistické výkazy pro Český statistický úřad,
  • Vede evidenci a ukládání písemností týkajících se řízení dle stavebního zákona (vedení archívu stavebního úřadu),
  • Zajišťuje výkon spisové služby pro stavební úřad,
  • Zajišťuje odpovědi k příspěvkům z diskusního fóra a elektronickou podatelnu.
  • Zajišťuje aktualizaci údajů o OST na intranetu.

Archiv stavebního úřadu

  • Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora.
  • Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (pro nahlížení do dokladů je třeba předložit doklad o vlastnictví nebo pověření vlastníka stavby). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. Osobám oprávněným k nahlížení do archivních materiálů je umožněno pořízení fotokopií za úhradu.
  • Archiv stavebního úřadu je přístupný pro veřejnost v úřední hodiny nebo po domluvě.
  • Zpracovává podklady pro digitalizaci archívních materiálů.

Vedoucí referátu

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jitka Kostečková A/517 267 093 527267 093 527 vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lukáš Vlček A/516 267 093 504267 093 504 referent archivu a administrativy
Dagmar Müllerová A/archiv 267 093 408267 093 408 referent archivu SÚ
Karla Větříšková A/archiv 267 093 550267 093 550 referent archivu SÚ
Jitka Kostečková A/517 267 093 527267 093 527 vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10