Pedagogicko-organizační záležitosti odboru

Jméno a příjmení:Klára Válková

Funkce:referent/ka pro MŠ

Telefon:267 093 486

E-mail:klara.valkova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/417


Pracovníci poskytují metodickou podporu a pomoc ředitelům škol a školských zařízení, sledují využívání kapacity škol (nejvyššího počtu míst ve škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení), případně zajišťují udělení výjimky z nejvyššího počtu míst ve třídě školy, sledují poptávku po volných místech v mateřských a základních školách, příp. se podílí na využití nabídky volných míst. Zpracovávají také metodické pokyny či instrukce v oblasti působnosti Odboru školství (OŠK).

V rámci své věcné příslušnosti zajišťuje OŠK činnosti vedoucí k odvolání či jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 10, zpracovává materiály ke stanovování jejich platů.

Dále OŠK koordinuje činnosti spojené se zápisy dětí do MŠ a ZŠ. U základních škol realizuje činnosti potřebné ke zřízení školské rady a ke jmenování členů za zřizovatele škol, soustřeďuje také informace týkající se činnosti školských rad. OŠK projednává s řediteli mateřských škol provozní záležitosti.

Nad rámec svých povinností a pro zajištění bezproblémového vzdělávání některých dětí a žáků (např. děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) zprostředkovává kontakt na ostatní školy, které nezřizuje, ale které mohou poskytnout těmto dětem vzdělávání.

V rámci komunikace s veřejností poskytuje odpovědi na dotazy týkající se školství v MČ Praha 10, spolupracuje a komunikuje s Českou školní inspekcí - přítomnost při inspekční činnosti či projednávání závěrů z ní, informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Dále také OŠK provádí interní šetření stížností rodičů a komunikuje s řediteli škol o případné nápravě.

V neposlední řadě připravuje podklady k hodnocení vzdělávání v MČ Praha 10 a podílí se na evaluaci škol, provádí sběr a analýzu informací o školách a školských zařízeních včetně statistických zjišťování v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační, zpracovává podklady pro výroční zprávu o školství v hlavním městě Praze.