Referát posuzování projektové dokumentace a kontroly v oblasti dopravy a inženýrských sítí

Náplň práce referátu:

 • pro OŽR ÚMČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OPKD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci
 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

vedoucí referátu: Ing. Martin Dejnožka
kancelář A 511b
tel.: 267 093 267, e-mail: martin.dejnozka@praha10.cz

 • pro oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací

 

referent: Ing. Ramon Strnad
kancelář A508
tel.: 267 093 430, e-mail: ramon.strnad@praha10.cz

 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci
 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • podílí se na vedení správního řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci liniových vedení sítí a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10