Rok 2019

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace Přílohy
16.01.2019 25.01.2019 Informace k využití služeb fyzické osoby (moderátora)  
17.01.2019 22.01.2019 Informace ke zřízení parků nebo lesoparků na území MČ Praha 10  
22.01.2019 23.01.2019 Informace k podkladům potřebným k vydání rozhodnutí o umístění stavby, k vydání územního souhlasu a k vydání stavebního povolení na konkrétním pozemku podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
25.01.2019 30.01.2019 Informace k užívání bytů  
28.01.2019 30.01.2019 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1
05.02.2019 07.02.2019 Poslední vyjádření ze strany ÚMČ Praha 10 ve věci autovraku v ulici Bydžovského 1
06.02.2019 07.02.2019 Informace k užívání bytů  
06.02.2019 08.02.2019 Informace o poslední rekonstrukci budovy na adrese Slunečná 1298 v Praze 10  
08.02.2019 12.02.2019 Informace k povoleným rekonstrukcím budovy na adrese Slunečná 1298 Praha 10   
13.02.2019 20.02.2019 Poskytnutí nájemní smlouvy na nebytový prostor - restaurace Ferdinand na adrese Bulharská 734/28 1
14.02.2019 15.02.2019 Informace k usnesení ZMČ Prahy 10 č. 18/20/2013 a další dokumenty na toto usnesení navázané

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14.02.2019 20.02.2019 Informace k nájmu pozemku parc. č. 3020, k. ú. Michle 1
14.02.2019 26.02.2019 Přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízení vedených stavebním úřadem 1
15.02.2019 20.02.2019 Informace k výsuvnému systému (sloupku), bránícího volnému vjezdu vozidel na pozemky parc. č. 3030/3 a parc. č. 4253/5  
01.03.2019 07.03.2019 Informace ke stavebním povolením a řízením o odstranění stavby  
04.03.2019 06.03.2019 Informace k odstraňování vraků z pozemních komunikací  
04.03.2019 07.03.2019 Informace ke zpracování pasportu zeleně a evidence městského mobiliáře   
14.03.2019 20.03.2019 Informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za veřejnou zakázku S0746/14 – Kino Vzlet 1
15.03.2019 20.03.2019 Oprava osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 10 Záběhlicích  
15.03.2019 20.03.2019 Kopie znaleckého posudku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy č. 2012/OMP/2418 ze dne 23.10.2012 1
16.04.2019 18.04.2019 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 1. 2004 na pronájem nebytového prostoru č. 502 v domě Vršovická 1288/92, Praha 10 a návrh na místní šetření  1
17.04.2019 24.04.2019 Kontakty na členy dozorčí rady Praha 10 – Majetková, a. s  
26.04.2019 09.05.2019 Informace k provozovně řeznictví v Petrohradské ulici  
13.05.2019 17.05.2019 Informace k zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  
31.05.2019 05.06.2019 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu pozemku 1 2 3 4
05.06.2019 06.06.2019 Vymáhání škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí, pokut a obdobných sankcí za období od let 2014 do 2018 na zaměstnancích a úřednících ÚMČ Praha 10 podle zákona č. 82/1998 Sb.  
19.06.2019 01.07.2019 Informace k pozemkům  
01.07.2019 08.07.2019 Informace ke koncepci školství, sociálnímu klimatu ve školách, prevenci rizikového chování a staré škole v Olšinách  
09.07.2019 18.07.2019 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1  2  3  4  5  6
17.07.2019 23.07.2019 Informace k využívání non-stop pohotovostí, revitalizaci budovy U Vršovického nádraží a parkovacím zónám  
17.07.2019 23.07.2019 Informace k provozu restaurace DOMA  
19.07.2019 29.07.2019 Protokol z hygienické stanice ve věci hluku 1
22.07.2019 23.07.2019 Informace k veřejnému osvětlení 1  2
22.07.2019 25.07.2019 Jednání ZMČ ze dne 30.04.2019 ve věci parkovacích zón  
24.07.2019 26.07.2019 Informace k výběrovému řízení na prodej pronajatých a volných nebytových jednotek  
02.08.2019 08.08.2019 Kopie dokumentace k vybraným nemovitostem na Praze 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.08.2019 09.08.2019 Kopie znaleckého posudku k ocenění nemovitosti 1
08.08.2019 09.08.2019 Informace k umístění reklamních sdělení či zařízení na movitém a nemovitém majetku Prahy 10  
26.08.2019 30.08.2019 Informace k žádosti o zaslání správního rozhodnutí 1
02.09.2019 06.09.2019 Informace ve věci subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.  
05.09.2019 09.09.2019 Kopie rozhodnutí týkajících se sankčních řízení ohledně nepovolené stavby na adrese U krbu 11, Strašnice, Praha 10  v roce 2017 - 2019 1  2  3
05.09.2019 19.09.2019 Informace o dni nabytí právní moci rozhodnutí  
18.09.2019 20.09.2019 Kopie správního rozhodnutí 1
17.09.2019 24.09.2019 Aktuální stavebně technický průzkum k objektu KD Eden 1
27.09.2019 08.10.2019 Informace o přestupku ve věci neoprávěné stavby 1
18.10.2019 29.10.2019 Informace týkající se zdravotní péče, informovanosti občanů a nemocnic, parkovacích zón a prodeje bytů  
22.10.2019 29.10.2019 Informace k pozemkům parc. č. 225/140, parc. č. 2225/142 a parc. č. 2225/113 (kat. území Záběhlice)  
23.10.2019 01.11.2019 Informace k parkovacím stáním v NC Tesco EDEN  
23.10.2019 04.11.2019 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10  
30.10.2019 04.11.2019 Informace k rekonstrukci objektu Vinohradská 3217/167, Praha 10, Strašnice 1  2
04.11.2019 08.11.2019 Informace o poskytnutí dotací spolku 01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO – NATURA QUO Vadis  
05.11.2019 18.11.2019 Informace o uložených sankcích subjektu Arev Group s.r.o.  
06.11.2019 12.11.2019 Rekonstrukce komunikací Krymská x Donská vč. výstavby podzemních kontejnerů  
08.11.2019 13.11.2019 Informace k objektu „Černokostelecká – Malínská“  
18.11.2019 25.11.2019 Informace k hlasování o zvyšování daně z nemovitostí a k externím spolupracovníkům  
18.11.2019 25.11.2019 Informace k externímu poradci a konaným akcím  
18.11.2019 29.11.2019 Informace k objednávkám č. OHS/0270/2019, č. OHS/0441/2019 a č. OHS/0696/2019 1  2  3
18.11.2019 29.11.2019 Informace k objednávkám OHS/1137/2019 a č. OHS/1276/2019  
18.11.2019 29.11.2019 Informace k objednávce č. OHS/1138/2019 1
20.11.2019 22.11.2019 Informace k řešení 4 občanských podnětů žadatele, které podal v r. 2019 na stavební úřad Praha 10  
21.11.2019 29.11.2019 Informace k projektu Zahradní restaurace Skalka  
25.11.2019 04.12.2019 Informace k posouzení z hlediska dopadu na životní prostředí 1
26.11.2019 02.12.2019 Informace k opravě chodníku mezi ul. Košická a Rybalkova, Praha 10  
28.11.2019 02.12.2019 Informace k počtu akcí pořádaných  na Praze 10 pro občany v letech 2018 a 2019  
04.12.2019 05.12.2019 Informace týkající se činností odboru stavebního v roce 2018  
05.12.2019 09.12.2019 Informace o přidělování bytů svěřených do správy MČ Praha 10  
05.12.2019 12.12.2019 Smlouva na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území MČ Prahy 10  
06.12.2019 09.12.2019 Dodatečné povolení stavby – neoprávněně provedeného zasklení lodžií u bytového domu Doubravčická č. p. 2126 až 2129 v k.ú. Praha – Strašnice  
06.12.2019 19.12.2019 Informace k plánovaným změnám v ulici Starostrašnická  
16.12.2019 19.12.2019 Informace k zavedení modrých zón  
13.12.2019 19.12.2019 Informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území MČ Praha 10  
16.12.2019 30.12.2019 Informace týkající se vestaveb bytů do půdních prostorů 1
19.12.2019 02.01.2020 Informace k bytovým jednotkám ve správě MČ Praha 10 1  2 
20.12.2019 02.01.2020 Informace ke smlouvě o nájmu pozemku 3098, respektive části tohoto pozemku č. 19  
20.12.2019 02.01.2020 Informace týkající se vyhodnocení služeb pohotovosti v Malešicích a další informace 1