Rok 2020

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace Přílohy

06.01.2020                   

08.01.2020

Informace související s nepředložením žádostí o granty v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro rok 2020  
08.01.2020 09.01.2020 Dotace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10  
07.01.2020 13.01.2020 Informace ke stavebním úpravám v bytovém domě Doubravčická 2126-2129  
09.01.2020 04.02.2020 Informace o správě a údržbě přírodního parku Hostivař  
20.01.2020 22.01.2020 Znalecký posudek vztahující se k prodeji BJ č. 801/08, ul. Kišiněvská, k.ú. Vršovice, Praha 10 1
27.01.2020 30.01.2020 Kopie dokladů kolaudačního řízení k BJ č. 3321/2 v 1. PP bytového domu č.p. 3321, Harlacherova 10, k.ú. Záběhlice, Praha 10 1  2
28.01.2020 31.01.2020 Informace k řešení situace nepovolené demolice vily Na Šafránce 1760/12  
03.02.2020 05.02.2020 Informace k ošetřeným pacientům na LPSS v Plaňanské  
03.02.2020 10.02.2020 Informace k pronajímání budov veřejného vybavení v oblasti Vršovic, Strašnic a Vinohrad  
05.02.2020 07.02.2020 Seznam tajemníků ÚMČ Praha 10 od 12. 11. 2000 a související informace  
10.02.2020 18.02.2020 Informace týkající se podmínek pro výkon funkce odpovědného zástupce  
12.02.2020 19.02.2020 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10  
12.02.2020 24.02.2020 Přehled členství MČ Praha 10 v institucích a výše ročních poplatků 1
20.02.2020 24.02.2020 Stanovisko MČ Praha 10 k objektu "Magnolia" 1 2
21.02.2020 25.02.2020 Pokuty za neoprávněné umístění reklamních poutačů uložené v období 1.1.2017 - 10.2.2020 1
26.02.2020 11.03.2020 Informace o psích útulcích a o poplatcích za psy  
27.02.2020 03.03.2020 Informace o postupu ÚMČ Praha 10 týkajícího se vraku obytného přívěsu odstaveného před vchodem domu na adrese Kubánské náměstí 1270/7 Praha 10  
27.02.2020 04.03.2020 Informace k žalobě na společnost Strategic Consulting s. r. o. 1 2a 2b 3 4a 4b 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14
06.03.2020 11.03.2020 Informace ke kontrolní činnosti, vykonávané MČ Praha 10 podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1
06.03.2020 12.03.2020 Informace o využívání mediace v praxi OSPOD  
09.03.2020 16.03.2020 Pronájem objektu bývalého hostince u Řeháků  
09.03.2020 19.03.2020 Informace k tzv. modré dodávce  
12.03.2020 13.03.2020 Informace k členství MČ Praha 10 ve Sdružení pro stavebně historický průzkum, z.s  
13.03.2020 18.03.2020 Informace ke smlouvě se společností XTV s. r. o. 1
13.03.2020 19.03.2020 Informace o úkrytech CO ve správě MČ Praha 10  
16.03.2020 16.03.2020 Informace k ukončení nájemního vztahu z nájmu nebytového prostoru č. 101, v 1. NP na adrese Kodaňská 444/11, Praha 10 1 2 3
16.03.2020 18.03.2020 Informace ke sponzorování příspěvků na Facebooku  
18.03.2020 25.03.2020 Informace k rekonstrukci polikliniky Malešice a MŠ Nad Vodovodem  
30.03.2020 31.03.2020 Informace k probíhajícím řízením dle stavebního zákona a procesům EIA  
06.04.2020 07.04.2020 Informace o prodeji obecního bytu 1  2  3  4  5  6  7  8
07.04.2020 15.04.2020 Listiny ze stavebního řízení  
08.04.2020 08.04.2020 Informace o služebních bytech   
20.04.2020 21.04.2020 Přehled prodeje volných bytových jednotek 1
22.04.2020 24.04.2020 Kopie stavebního povolení sp. zn. OST 28114/2018/Be a OST 125460/2018/Be, územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbám na pozemcích parc. č. 1292/1, 1292/9, 1292/13, 1992/19, 1292/20, 1292/21 a 1350 , k. ú. Strašnice  
29.04.2020 29.04.2020 Průtahy v řízení, dodržování zákonných lhůt  
05.05.2020 06.05.2020 Informace o opatřeních v souvislosti s COVID-19 1
11.05.2020 12.05.2020 Dobrovolníci - Praha 10 v souvislosti s COVID-19  
12.05.2020 14.05.2020 Modré zóny, daň z nemovitosti, zvýšení nájmu  
21.05.2020 01.06.2020 Informace k uplatnění nároků neveřejnoprávních subjektů na úplatu za omezení  vlastnických práv z důvodu užívání vlastního pozemku z titulu existence veřejného prostranství vůči MČ Praha 10.  
27.05.2020 01.06.2020 Informace ke stavebním řízením parc. č. 711/8 a parc. č. 712/51 vše v k. ú. Záběhlice  
25.05.2020 02.06.2020 Informace k realizaci řešení koncepce interiéru školní jídelny základní školy Brigádníků 14/510 v Praze 10.  
27.05.2020 02.06.2020 Informace o kupních smluvách, na jejichž základě koupila MČ Praha 10 v k. ú.  Záběhlice v letech 2017 až 2019 pozemky, nacházející se i částečně pod komunikacemi.  
27.05.21020 02.06.2020 Informace o stavebních řízeních.   
01.06.2020 02.06.2020 Znalecký posudek z oboru IT  
01.06.2020 02.06.2020 Kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu k výstavbě výtahu. 1  2
01.06.2020 03.06.2020 Informace o veřejné zakázce na „Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“  
03.06.2020 05.06.2020 Dohoda o narovnání a vypořádání duplicitního vlastnictví k nemovitostem 1
03.06.2020 05.06.2020 Informace k dražbě bytů  
04.06.2020 08.06.2020 Dotační program v oblasti sportu, volného času a kultury.  
05.06.2020 10.06.2020 Projekt rekonstrukce VS Ruská č.p. 21 včetně protokolů o autorizovaném měření (hluk z provozu výměníkové stanice) 1 2 3 4 5
05.06.2020 10.06.2020 Projekt rekonstrukce výměníkové stanice Ruská č.p. 21 včetně protokolů o autorizovaném měření (hluk z provozu výměníkové stanice) 1 2 3 4 5
10.06.2020 11.06.2020 PR agentura, PR služby.  
12.06.2020 15.06.2020 Veřejná zakázka – Kino Vzlet 1 2 3
17.06.2020 19.06.2020 PR služby – registr smluv  
12.06.2020 19.06.2020 Vyjádření ÚMČ P10 - Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje č. P10-039466/2019 1
16.06.2020 19.06.2020 Kopie znaleckých posudků k budovám č. p. 500 v Kodaňské ulici a č. p. 411 v Estonské ulici 1 2
17.06.2020 19.06.2020 Stav chodníku podél bývalé tržnice na Vršovické ulici  
17.06.2020 19.06.2020 Informace, zda je vydáno stanovení dopravního značení v ulici Sazečská 2 v Praze 10 na dopravní značku V 12c  
22.06.2020 29.06.2020 Veřejná zakázka na rekonstrukci radnice  
29.06.2020 30.06.2020 Informace k bytovým jednotkám evidovanými v majetku MČ Prahy 10 a hospodaření s nimi v letech 2017 až 2019  
02.07.2020 03.07.2020 Smlouva o poskytování odborné pomoci v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce z usnesení RMČ č. 490 ze dne 9.6.2020. 1
03.07.2020 07.07.2020 Informace vztahující se k vyhrazenému parkovacímu stání na adrese Středová 3197/10, Praha 10  
03.07.2020 15.07.2020 Informace o počtech spádových dětí pro nástup do 1.ročníku ZŠ Brigádníků v září 2021, 2022 a 2023  
13.07.2020 15.07.2020 Vyčíslení finančních prostředků, vynaložených MČ P10 na náklady spojené s realizací Festivalu M3  
08.07.2020 16.07.2020 Povolení změny užívání stavby v bytovém domě 28. pluku 524/25, Praha 10 1
13.07.2020 16.07.2020 Privatizace bytového fondu  
16.07.2020 20.07.2020 Informace o počtu spádových dětí pro nástup do 1.ročníku ZŠ Brigádníků v září 2021, 2022 a 2023  
23.07.2020 27.07.2020 Odkup bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu v letech 2016 - 2019  
29.07.2020 30.07.2020

Pronájem stánku s občerstvením umístěném v Malešickém parku v Praze 10

 
03.08.2020 03.08.2020 Informace týkající se organizační struktury, rušení pracovních míst, zvyšování nájmu, rekonstrukce úřadu a parkování  
03.08.2020 03.08.2020 Kampaň "Rozsvěcujeme úřad"  
06.08.2020 06.08.2020 Stavební řízení k rekonstrukci nemovitosti na pozemku parc. č. 1615, k. ú. Strašnice 1 2 3
06.08.2020 06.08.2020 Vytíženost pohotovosti ve Fakultní nemocnici Krávlosvké Vinohrady za první pololetí r. 2020  
07.08.2020 07.08.2020 Uzavření komunikace Pod Vinným potokem  
10.08.2020 17.08.2020 Poskytnutí kopií jím určených rozhodnutí a dalších dokumentů, vydaných ÚMČ Praha 10 za období od 1.4.2020 až 30.6.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon  
10.08.2020 17.08.2020 Informace k dopravě 1
10.08.2020 17.08.2020 Seznam krytů  
11.08.2020 17.08.2020 Zaměstnanecké benefity  
20.08.2020 24.08.2020 Informace k dopravní uzavírce komunikace Nad vinným potokem II v Praze 10 1 2
21.08.2020 24.08.2020 Zdůvodnění  neúspěchu nabídky na nájem nebytového prostoru v domě č. p. 1461 v ul. Vršovická  
24.08.2020 24.08.2020 Otázky týkající se privatizace  
25.08.2020 27.08.2020 Vodní prvky v Malešickém parku  
26.08.2020 27.08.2020 Informace k objemové studii  
27.08.2020 28.08.2020 Informace o dopisu SRPŠ  
31.08.2020 03.09.2020 Informace o vyvěšení běloruské vlajky z let 1918-1919 na Úřadu MČ Praha 10 1
03.09.2020 04.09.2020 Zákaz odbočení z ulice Moskevské do ulice Ruské a z ulice Ruské do ulice Moskevské  
03.09.2020 04.09.2020 Informace k zavedení ZPS ve Vršovicích  
08.09.2020 14.09.2020 ZŠ Brigádníků, užívání budovy a pozemků v okolí školy  
15.09.2020 16.09.2020 Informace o vyvěšení běloruské vlajky  
18.09.2020 18.09.2020 Platnost modrých zón 1
21.09.2020 21.09.2020 Užívání pozemků při ulici Novobohdalecká  
21.09.2020 21.09.2020 Prodej bytové jednotky č. 706/7, v domě Ruská 706/72, Praha 10 1 2 3 4
18.09.2020 22.09.2020 Kopie listin týkající se vybraných bytových domů  
22.09.2020 23.09.2020 Informace o dataci na Sousedský oběd v parku 1
22.09.2020 23.09.2020 Informace k projektu s názvem Války světů bez válčení 1 2 3 4
24.09.2020 25.09.2020 Provoz zahrádky "RESTAURACE NA LOUŽI"  
23.09.2020 30.09.2020 Finanční prostředky pro ZŠ Brigádníků  
06.10.2020 09.10.2020 Zaslání závazného stanoviska stavebního úřadu dle ust. § 94j odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. 1
08.10.2020 09.10.2020 Rekonstrukce radnice MČ Praha 10 1
09.10.2020 09.10.2020 Zaslání Analýzy možností postupů, rizik a dopadů 1
09.10.2020 12.10.2020 Hospodaření MČ Praha 10 1 2 3 4 5 6 7
09.10.2020 12.10.2020 Zaslání Rozhodnutí ve věci SZ P10-120925/2018 1
13.10.2020 14.10.2020 Poskytování bytů za účelem "startovacího bydlení"  
13.10.2020 15.10.2020 Zaslání rozhodnutí stavebního odboru vztahujících se k objektu Charkovská 393/10, Praha 10 1 2
16.10.2020 19.10.2020 Pacientský hub  
21.10.2020 21.10.2020 Zaslání podkladů k usnesení RMČ č. 136 ze dne 26. 1. 2011 1 2 3
22.10.2020 23.10.2020 Zaslání kopií dokumentů vztahujících se k rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

23.10.2020 23.10.2020 Informace k usnesení RMČ Praha 10 č. 638 ze dne 23. 8. 2018  
27.10.2020 27.10.2020 Centrum pro bezdomovce v Malešickém zámečku  
09.11.2020 10.11.2020 Soudní spory za bezdůvodné obohacení v rámci užívání pozemků  
05.11.2020 13.11.2020 Zaslání dokumentů ke stavbě na pozemku parc. č. 2794/69, k. ú. Strašnice 1 2 3
25.11.2020 26.11.2020 Informace o přechodu nájmu bytu  
26.11.2020 26.11.2020 Informace k radničním novinám 1 2 3 4 5 6 7
27.11.2020 01.12.2020 Parkovací místa na sídlišti Solidarita  
25.11.2020 01.12.2020 Podklady k PD ČJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02.12.2020 08.12.2020 Výklad stavebního zákona  
03.12.2020 08.12.2020 Informace související s dodatečným povolením stavby  
10.12.2020 11.12.2020 Statistické údaje – zastupování dítěte  
14.12.2020 16.12.2020 Rekonstrukce radnice  
18.12.2020 21.12.2020 Informace k objektu Černokostelecká, Malínská  
28.12.2020 28.12.2020 Zaslání spisového materiálu č.j. P10-194988/202, SZ P10-106138/2020 1 2 3 4