Oddělení sociální práce

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Oddělení sociální práce Úřadu městské části Praha 10 mimo jiné koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ, poskytuje sociální poradenství, vykonává sociální šetření, vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby.

Pod oddělení spadá:

Podrobnější informace o práci a úkolech odboru:

V přenesené působnosti:

  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
  • vykonává sociální šetření;
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
  • navštěvuje děti v dětských domovech a výchovných ústavech před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy zletilostí;
  • sleduje integraci děti po dovršení 18 let propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů;

 

V samostatné působnosti: