Informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2014

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, lilší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, není žádostí ve smyslu zák. číslo 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je rozhodnuto o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí úřad žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, úřad ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen s postupem při vyřizování žádosti o informaci nebo mu byla informace poskytnuta částečně, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

 

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
  2. 1. 2014 Výběrové řízení na pronájem bytu 1  2  3  4
13. 1. 2014 Odbor kultury a projektů  
13. 1. 2014 Rekonstrukce budovy ÚMČ  
13. 1. 2014 Studie rekonstrukce budovy ÚMČ 1  2  3  4  
13. 1. 2014 Náklady na výstavbu radnice  
13. 1. 2014 Odhad prodejní ceny sídla radnice 1
14. 1. 2014 Hlasování na schůzi Rady  
24. 1. 2014 Seznamy faktur 1  2
24. 1. 2014 Výběrové řízení na zpracovatele studie 1
29. 1. 2014 Pozemky sousedící se stadionem Bohemians Praha 1   3
29. 1. 2014 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
30. 1. 2014 Pracovní pozice vedoucího sekretariátu starosty  
30. 1. 2014 Výběrové řízení na pronájem bytu 1  2  3  4
31. 1. 2014 Nabídka radnice občanům Prahy 10  
31. 1. 2014 Výběrové řízení na poskytnutí nemovitosti pro ÚMČ 1  2  3  4  5
  3. 2. 2014 Vernisáž výstavy Jakuba Ludvíka  
  3. 2. 2014 Odkaz Karla Čapka pro budoucí generace  
  4. 2. 2014 Seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 10 1
  5. 2. 2014 Příslušnost členů ZMČ Praha 10 ke klubu členů ZMČ 1
11. 2. 2014 Seznam faktur firmy LILA-architektonický ateliér, s. r. o.  
12. 2. 2014 Uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 10 a spol. CLANROY, a. s. 1  2
12. 2. 2014 Rekonstrukce penzionu Malešice  1
13. 2. 2014 Smluvní vztahy MČ s D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s. 1
14. 2. 2014 Veřejná zakázka - rámcová smlouva na stavební práce 1
17. 2. 2014 Podkladové materiály pro zasedání  ZMČ Praha 10  
17. 2. 2014 Seznam přihlášených občanů - vhodné prostory pro fungování ÚMČ  1
18. 2. 2014 Údaje o počtu živě narozených dětí, kapacitě škol a družin v MČ Praha 10  
19. 2. 2014 Podklady k bodu č. 15.6 - 19. zasedání ZMČ Praha 10 1  2
20. 2. 2014 Plán tzv. "Cyklogenerelu"  1
25. 2. 2014 Seznam pozemků, cest a obecní vyhláška - veřejná zeleň 1
25. 2. 2014 Formát seznamu smluvních faktur - D-PLUS PROJEKTOVÁ   A INŽENÝRSKÁ, a. s.  
25. 2. 2014 Studie na zástavbu v okolí metra Strašnická  
26. 2. 2014 Smluvní vztahy MČ Praha 10 se spol. Medifin, a. s. 1  2
27. 2. 2014 Přehled účelových dotací od roku 2010 do roku 2013  
  4. 3. 2014 Demografická studie  1  2  3  4  5  6  7  8
  6. 3. 2014 Nákup licencí Microsoft v roce 2014  
  7. 3. 2014 Částka na nákup programového vybavení  
10. 3. 2014 Cena rekonstrukce současné radnice  1
10. 3. 2014 Vysoutěžení zpracování cyklogenerelu 1
13. 3. 2014 Elektronická kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 21. zasedání ZMČ Praha 10 1
13. 3. 2014 Podklady k rekonstrukci budovy radnice  1  2  3  4
17. 3. 2014 Seznam lokalit s kamerovými systémy  
17. 3. 2014 Studie na kamerové systémy   
17. 3. 2014 Jmenný seznam členů komise k vile Karla Čapka   
17. 3. 2014 Materiál předložený RMČ Praha 10 ze dne 05. 12. 2013 a dodatek k mandátní smlouvě ze dne 30. 4. 2013 1  2
19. 3. 2014 Elektronická kopie podkladových materiálů pro zasedání ZMČ Praha 10 ze dne 24. 02. 2014  
20. 3. 2014 Veřejné zakázky - přístavba pavilonu MŠ Praha 10, rekonstrukce objektu MŠ na Sychrově  
20. 3. 2014 Kupní cena za m2 bytové plochy v domech v ul. Ruská  
25. 3. 2014 Stavební činnosti na pozemcích a nemovitostech - k.ú. Michle   
26. 3. 2014 Majetkoprávní vztahy k pozemkům při privatizaci bytového fondu  
  4. 4. 2014 Podklady k rekonstrukci ZŠ Hostýnská 1  2
  8. 4. 2014 Smlouvy k veřejným zakázkám   
  8. 4. 2014 Fotokopie výzev k odstranění nádob na odpad  1
10. 4. 2014 Smlouvy o převodech bytů 1
15. 4. 2014 Rámcová smlouva na stavební práce  
17. 4. 2014 Pořádání farmářských trhů  1
22. 4. 2014 Smlouvy uzavřené mezi ÚMČ Praha a Strategic consulting, s. r. o.   
22. 4. 2014 Smlouva uzavřená dle objednávky na vystoupení Partička 1
23. 4. 2014 Losování občanů do výběrové komise na zakázku hledání nového sídla úřadu

   1  2  3  4    5  6  

  5. 5. 2014 Investiční plány měst a obcí pro rok 2014 1  2  3
13. 5. 2014 Aktuální stav privatizace bytového fondu a privatizace domů   
21. 5. 2014 Elektronická kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 21. zasedání ZMČ Praha 10 ze dne 10. 2. a 24. 2. 2014 1
21. 5. 2014 Podkladové materiály pro 21. zasedání ZMČ Praha 10 ze dne  10. 2. a 24. 2. 2014  
23. 5. 2014 Elektronická kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 22. zasedání   ZMČ Praha 10 ze dne 24. 3. 2014 1
23. 5. 2014 Podkladové materiály pro 22. zasedání ZMČ Paha 10 ze dne  24. 03. 2014 1  2
  3. 6. 2014 Přístupový pozemek k restauraci Červený trpaslík  
13. 6. 2014 Jednání ze dne 17. 4. 2014 -  OC Květ 1  2
13. 6. 2014 Jednání ze dne 17. 4. 2014 - OC Květ - svěřený pozemek 1
23. 6. 2014 Lokalita pro výstavbu nové radnice  
  1. 7. 2014 Veřejná zakázka - MŠ Nad Vodovodem 460/81  
  3. 7. 2014 Údaje k I. čtvrtletí 2014 - odbor sociální (zastupování nezletilého dítěte, návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty apod.)  
  7. 7. 2014 Seniorská veselá olympiáda pořádaná dne 24. 06. 2014 1  2  3
15. 7. 2014 Legalizace listin (rok 2009)  
17. 7. 2014 Závěrečný účet MČ Praha 10 za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  
31. 7. 2014 Výše nákladů na akce pořádané MČ Praha 10 v období  květen - červen 2014  
  6. 8. 2014 Počet narozených dětí, výše nákladů na výsadbu stromů  
  6. 8. 2014 Parkovací místa pro invalidy - katastrální území Záběhlice  
  7. 8. 2014 Objekt Lopatecká 340/24, Praha 4 - Podolí  
18. 8. 2014 Čerpání z fondů EU v programovém období 2007 - 2013  
14. 8. 2014 Zaplacení neuhrazených pokut   
 29. 8. 2014 Smlouva se Strategic consulting 1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
   1. 9. 2014 Advokátní kanceláře - poskytnuté právní služby ÚMČ Praha 10 v letech 2010 - 2013  
   3. 9. 2014 Privatizace obecního bytového fondu spravovaného m. č. Praha 10 1
   5. 9. 2014 Opatrovnictví, svěřování dětí do péče a související úkony - Praha 10  
   5. 9. 2014 Platba neuhrazených pokut od 15. 3. 2013  
   7. 9. 2014 Projekt Drážní promenády   
   8. 9. 2014 Témata místního referenda  1  2
  10. 9. 2014 Výše náhrad neuvolněným členům ZMČ Praha 10 v letech 2011, 2012 a 2013  
  22. 9. 2014 Podíl MČ Praha 10 na organizování prodejních akcí od roku 2010  
  23. 9. 2014 Zaplacení neuhrazených pokut od 04.04.2013  
  24. 9. 2014 Kopie spisového materiálu - odbor občanskosprávní  
  8. 10. 2014 Podněty občanů k tématům referend   
  8. 10. 2014 Realizované kontroly v okrskových volebních komisích - volby 2013  
  9. 10. 2014 Vymáhání zaplacení neuhrazených pokut a výše pohledávek Úřadu vůči obchodním společnostem   
14. 10. 2014 Pořádání farmářských trhů  1
15. 10. 2014 Plochy pro vylepení volebních plakátů  
15. 10. 2014 Výběrové řízení na pronájem bytů  1
17. 10. 2014 Pokuty udělené Odborem stavebním Úřadu MČ Praha 10  v 1. čtvrtletí roku 2014  
20. 10. 2014 Projekt "Lávka Přípotoční"  
24. 10. 2014 Rozhodnutí Odboru stavebního ÚMČ Praha 10 týkající se staveb v  katastrálním území Strašnice (od roku 1990)  1
  4. 11. 2014 Průběh výběrového řízení na ředitelku ZŠ Švehlova 299/12, informace týkající se vnitřních předpisů chodu školských zařízení  
  6. 11. 2014 Pokuty udělené Odborem stavebním ÚMČ Praha 10 ve 2. čtvrtletí roku 2014  
10. 11. 2014 Zápisy ze setkání Komise informační a redakční rady v letech 2012 až 2014  
11. 11. 2014 Ulice s neregistrovanými voliči ke dni proběhlých komunálních voleb  
14. 11. 2014 Nebytové prostory schválené k prodeji  1  2  3  4  
18. 11. 2014 Náklady na Dny Prahy 10 a na další kulturní akce  
18. 11. 2014 Informace k vile Karla Čapka   
20. 11. 2014 Smlouvy uzavřené se společností Projekt, a. s. od 1. 1. 2010 1
24. 11. 2014 Záměr k vybudování parkovacího stání na pozemku parc. č. 3127/6   v k. ú. Strašnice  
26. 11. 2014 Pokuty udělené Odborem stavebním ÚMČ Praha 10 ve 3. čtvrtletí roku 2014  
  4. 12. 2014 Odkup půdní jednotky parc. č. 3127/6 v k. ú. Strašnice   
10. 12. 2014 Výstavba na pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice  
10. 12. 2014 Pokuty udělené zdejším stavebním odborem v 1. čtvrletí roku 2013  
17. 12. 2014 Zaplacené neuhrazené pokuty, výše pohledávek Úřadu vůči obchodním společnostem  
18. 12. 2014 Informace k opatrovnickým řízením   
30. 12. 2014 Pokuty udělené OST ÚMČ Praha 10 ve II. čtvrtletí 2013  

Archiv: rok 2013 a starší