Oddělení personální

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bejčková Jana K/710 267 093 141267 093 141 platový/á - mzdový/á specialista/tka
Kalfusová Jana K/710 267 093 411267 093 411 vedoucí referátu mzdové účtárny
Kroupová Stanislava K/712 267 093 143267 093 143 personalista/ka
Štěrbová Hana K/712 267 093 451267 093 451 personalista
Trmalová Aneta K/709 267 093 722267 093 722 pověřena zastupováním vedoucí/ho personálního oddělení
 • Zajišťuje personální a mzdovou agendu pro celý ÚMČ, zejména se jedná o tyto činnosti:
 • dle příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zabezpečuje vyhlašování, přípravu a realizaci výběrových řízení na obsazení pracovních pozic úředníků;
 • zabezpečuje obsazování pracovních pozic zaměstnanců;
 • zabezpečuje veškerou agendu spojenou s uzavřením, změnou a ukončením pracovního poměru zaměstnanců a s pracemi konanými na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti;
 • komplexně zajišťuje oblast vzdělávání zaměstnanců včetně uzavírání smluv o zvýšení kvalifikace se zaměstnanci studujícími při zaměstnání;
 • komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím odborných školení a seminářů a prostřednictvím e-learningu;
 • uzavírá se zaměstnanci dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování;
 • provádí výpočet mezd/platů zaměstnanců včetně výpočtu odvodů a srážek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a jejich převod na příslušné bankovní účty;
 • shromažďuje, vyhodnocuje a zadává data zaměstnanců (osobní údaje, údaje o nástupu a výstupu zaměstnanců, dále evidence docházky, evidence dovolených, evidence pracovních neschopností, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.) do personálních a mzdových programů;
 • vede evidenci osob se zdravotním postižením a zpracovává oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele;
 • ve spolupráci s vedoucími odborů zpracovává popisy pracovních činností v rozlišení na pracovní místa úředníků územního samosprávného celku a ostatní pracovní místa;
 • zajišťuje odměňování členů ZMČ v souladu s příslušnou zákonnou úpravou;
 • realizuje přiznávání osobních příplatků, příplatků za vedení a zvláštních příplatků pro zaměstnance;
 • zpracovává návrhy vedoucích odborů na zařazení zaměstnanců do platových tříd při respektování obecně závazných právních předpisů v dané oblasti a při současném měsíčním sledování platových postupů zaměstnanců;
 • vyhotovuje doklady o výplatě - rekapitulace mezd, výplatní lístky;
 • vede daňovou evidenci, včetně komunikace s příslušným finančním úřadem;
 • vede agendu sociálního a zdravotního pojištění, včetně komunikace s ČSSZ a příslušnými zdravotními pojišťovnami;
 • vyhotovuje potvrzení o příjmu pro zaměstnance;
 • zpracovává přehledy čerpání mzdových prostředků, včetně průběžné kontroly čerpání příslušné části rozpočtu a zajištění statistické a rozborové činnosti v této oblasti čerpání finančních prostředků;
 • zpracovává metodické pokyny, směrnice a instrukce v oblasti své působnosti;
 • zajišťuje v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy archivaci příslušné dokumentace.