Oddělení bezpečnostního managementu

Jméno a příjmení:Miloš Jurča

Funkce:vedoucí oddělení bezpečnostního managementu

Telefon:267 093 627

E-mail:milos.jurca@praha10.cz

Budova, kancelář:V/713


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jurča Miloš V/713 267 093 627267 093 627 vedoucí oddělení bezpečnostního managementu
Šimek Stanislav V/714 267 093 566267 093 566 referent
Šuran Marek V/714 267 093 484267 093 484 referent

  • na úseku státní správy zabezpečuje úkoly při řešení mimořádných událostí a krizových situací, které spadají do působnosti MČ;
  • v rámci ÚMČ organizuje a koordinuje činnosti týkající se mimořádných událostí a krizových situací a v této oblasti zajišťuje propagaci aktivit MČ;
  • zabezpečuje a koordinuje plnění úkolů v přípravě ÚMČ na krizové situace a mimořádné události ve smyslu zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů;
  • podílí se na procesu obranného plánování a zpracovává Dílčí plán obrany MČ;
  • zpracovává, hodnotí a připomínkuje metodiky, vnitřní předpisy a související dokumentaci ÚMČ ve věci přípravy obrany a bezpečnosti státu a dále zpracovává a připomínkuje Krizový plán MČ a jeho přílohy;
  • zpracovává, hodnotí a připomínkuje Povodňový plán MČ ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a Povodňového plánu MHMP a Povodí Dolní Vltavy;
  • je povodňovým orgánem v období mimo povodeň a rámci MČ zabezpečuje úkoly stanovené zvláštními právními předpisy na úseku řízení ochrany před povodněmi;
  • bezpečnostní ředitel zabezpečuje komplexní ochranu utajovaných informací v ÚMČ a připravuje podklady pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím ve stupni utajení Vyhrazené;
  • provádí analýzu a hodnocení rizik a následnou přípravu opatření směřujících k odstranění nežádoucích zásahů do práva a právem chráněných zájmů MČ.
Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.  

 

  • Bezpečnost (aktuality, užitečné informace, kontakty, odkazy)