Oddělení architektonické a urbanistické koncepce

Jméno a příjmení:Lucie Kučerová

Funkce:vedoucí oddělení architektonické a urbanistické koncepce

Telefon:267 093 429

E-mail:lucie.kucerova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/612


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Cicoň Jozef K/613 267 093 358267 093 358 referent/ka - architekt/ka
Hlaváčková Magdaléna K/614 267 093 424267 093 424 referent/ka - rozbory, pozemky
Kirs Jana K/614 267 093 538267 093 538 referent/ka - rozbory, pozemky
Kučerová Lucie K/612 267 093 429267 093 429 vedoucí oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Stoklasová Lenka K/614 267 093 676267 093 676 referent/ka - rozbory, pozemky
Štěpánková Alice K/613 267 093 416267 093 416 referent/ka - architekt/ka
Tláskalová Zavillová Ivana K/613 267 093 736267 093 736 architekt/ka - účast MČ při ÚŘ

Popis činnosti oddělení:

 • Zabezpečuje  servis  samosprávě  městské  části  v  oblasti  územního rozvoje, je koncepčním a koordinačním pracovištěm rozvoje MČ Praha 10. Připravuje vize rozvoje městské části dle zadání volených orgánů

 • Zpracovává, navrhuje, případně pořizuje strategické a koncepční dokumenty v oblasti územního rozvoje, dohlíží na jejich realizaci a koordinuje zainteresované subjekty v rámci projektů. Strategické a koncepční dokumenty vytváří ve stále komunikaci s veřejností. Představuje jejich hlavní principy a cíle a zapojuje obyvatele do jejich naplňování
 • Koordinuje záměry formou projektového vedení. Vybrané a schválené záměry vede od doby jejich vzniku přes fázi plánování až po jejich realizaci a předání do správy dotčených subjektů. Vyhodnocuje úspěšnost projektových záměrů a dle hodnocení úspěšnosti upravuje budoucí záměry
 • Zajišťuje,  koordinuje,  pořizuje  studie  a  formuluje  podmínky pro takové záměry, které mohou měnit charakter městského prostoru
 • Zajišťuje soulad vybraných urbanistických či architektonických záměrů MČ Prahy 10 s požadavky veřejnosti formou participačního procesu. Provádí sběr charakteristických hodnot v území a vyhodnocuje problémy fungování. Zapojuje veřejnost do záměrů a slaďuje její potřeby s možnostmi a limity rozvoje MČ Prahy 10 v rámci společenského socio-ekonomického konsenzu a udržitelného rozvoje území.
 • Koordinuje a odborně posuzuje činnosti mající vliv na fungování a vzhled veřejných prostorů a prostranství,na prostupnost území, na dopravní systémy a další oblasti
 • Zajišťuje soulad koncepcí rozvoje městské části s územně plánovací dokumentací
 • Zabezpečuje odborný urbanistický a architektonický servis pro orgány samosprávy
 • Zpracovává podklady pro vyjádření městské části k územnímu rozvoji
 • Zapojuje veřejnost do koncepčních vizí MČ Prahy 10 pomocí participačních jednání, aplikuje výsledky zjištění do záměrů
 • Poskytuje konzultace veřejnosti a investorům k využívání území
 • Dle  pověření  zabezpečuje  procesní  a  procedurální  kroky  městské  části Vyplývající ze stavebního zákona a Statutu hl. m. Prahy v oblasti územního rozvoje
 • Zastupuje městskou část z pozice vlastníka nemovitostí v územních řízeních
 • Zajišťuje činnosti spojené s převody nemovitého majetku do vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřeného do správy městské části Praha 10. Podílí se na realizaci realitní strategie rozvoje městské části Praha 10. 
 • Připravuje návrhy dispozic s majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části a ve spolupráci s odborem majetkoprávním zabezpečuje realizaci dispozic s tímto majetkem podle rozhodnutí Zastupitelstva městské části
 • Podílí se na uspořádávání majetkoprávních vztahů k nemovitostem, které ze zákona přecházejí na obec do správy městské části
 • Zajišťuje podklady potřebné pro nakládání s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Pro potřeby městské části zajišťuje agendu spojenou s vyřizováním restitučních nároků
 • Vede agendu svěřování a odnímání nemovitého majetku do a ze správy městské části
 • Spolupracuje s odborem majetkoprávním při privatizaci bytových domů
 • Připravuje podklady pro zápis věcných a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • Zabezpečuje geodetické činnosti související s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Vypracovává návrhy stanovisek k záměrům prodeje či pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
 • Vypracovává návrhy na zápis nemovitostí do katastru nemovitostí