Oddělení přípravy veřejných zakázek

Jméno a příjmení:Petra Morávková

Funkce:vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek

Telefon:267 093 755

E-mail:petra.moravkova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/601


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Morávková Petra K/601 267 093 755267 093 755 vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek
Štěpánová Martina K/621 267 093 756267 093 756 referent/ka
  • ve spolupráci s OBN a se SF - správci domovního fondu sestavuje plán akcí na investice, opravy a rekonstrukce bytových domů, objektů školských zařízení a dalších objektů svěřených do správy MČ;
  • metodicky řídí zadávání veřejných zakázek MČ a zřízených organizací, organizačně zajišťuje zadávání veřejných zakázek (s výjimkou veřejných zakázek spadajících do kompetence OBN) zadávaných MČ a jejími zřízenými organizacemi na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory a zřízenými organizacemi;
  • zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy jednotlivých akcí oprav a investic domovního fondu a jiných objektů svěřených do správy MČ včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy;
  • provádí technickou a právní přípravu vybraných investičních akcí v působnosti OMP, pro MČ a investičních akcí na bytových domech, objektech školských zařízení a dalších objektech svěřených do správy MČ
  • spolupracuje při investorské činnosti na území obvodu v souladu se zájmy MČ v lokalitách s celoobvodovým nebo celoměstským významem
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
  • na základě požadavku vedení ÚMČ spolupracuje s OHS při zajišťování a koordinaci investičních akcí spojených s opravami a údržbou ÚMČ nad částku 200 000,- Kč včetně DPH, určuje osobu odpovědnou za činnosti spojené s touto investiční akcí;