Oddělení bytů a nebytových prostor

Jméno a příjmení:Helena Minářů

Funkce:vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor

Telefon:267 093 518

E-mail:helena.minaru@praha10.cz

Budova, kancelář:A/202


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Austová Jana A/301a 267 093 311267 093 311 referent/ka
Hartmannová Irena A/301b 267 093 232267 093 232 referent/ka
Hronová Dominika C/325 267 093 594267 093 594 vedoucí referátu řízení SF
Klogner Josef A/301c 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Košáková Kateřina A/203 267 093 667267 093 667 referent/ka
Krejčí Michaela C/319 267 093 239267 093 239 referent/ka
Milatová Marie A/301a 267 093 563267 093 563 referent/ka
Minářů Helena A/202 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Moudrá Jindřiška A/205a 267 093 570267 093 570 referent/ka
Mücková Zuzana A/201 267 093 502267 093 502 referent/ka
Nováková Jana C/319 267 093 740267 093 740 referent/ka
Papalová Miloslava C/323 267 093 138267 093 138 referent/ka
Pavlíčková Barbora C/328 267 093 431267 093 431 referent/ka
Rešlová Hana A/205 267 093 353267 093 353 referent/ka
Svobodová Alena C/328 267 093 545267 093 545 referent/ka
Tešovičová Věra A/203 267 093 144267 093 144 vedoucí referátu bytů
Troníčková Markéta C/312 267 093 314267 093 314 referent/ka
Voborníková Jitka C/329 267 093 575267 093 575 referent/ka
Vyletová Lucie A/A205 267 093 237267 093 237 referent/ka
Wartalská Marcela C/322 267 093 730267 093 730 referent/ka
Oddělení bytů a nebytových prostor plní zejména tyto úkoly:
 • hospodaří s bytovým fondem ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv;
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem bytů;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s byty, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • vyřizuje žádosti nájemců bytů o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KBP a RMČ;
 • spolupracuje s OMP při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku (zejména bytů a nebytových prostor);
 • hospodaří s nebytovými objekty a nebytovými prostory ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv či smluv o výpůjčce (výprose);
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem nebytových objektů, nebytových prostor;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nebytovými objekty a nebytovými jednotkami, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • vyřizuje žádosti nájemců nebytových objektů a nebytových prostor o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KMN a RMČ;
 • poskytuje součinnost oddělení pohledávek OBN při mimosoudním řešení případů užívání bytů, nebytových prostor, objektů, svěřených a spravovaných OBN, bez právního důvodu;
 • zajišťuje úkony související se vznikem, změnou, či zánikem smluvních vztahů týkajících se pronájmu ploch pro reklamy a označení provozoven včetně velkoplošných reklam.
 • komplexně řeší problematiku týkající se domů, ve kterých má MČ spoluvlastnický podíl s výjimkou prodeje a koupě těchto podílů a vypořádání spoluvlastnických vztahů, které řeší OMP;
 • zajišťuje opravy volných bytů svěřených do správy MČ Praha 10
 • zajišťuje centrální evidenci pojistných smluv MČ a zřízených organizací (s výjimkou pojištění souvisejícího s činností KT/Pers.);
 • vyřizuje škodní události vyplývající z uzavřených pojistných smluv v případě škod na nemovitostech a movitých věcech ve správě OBN a správních firem;
 • spolupracuje při vyřizování škodních událostí vyplývajících z uzavřených pojistných smluv v případě škod na nemovitostech a movitých věcech ve správě jiných odborů ÚMČ a zřízených a založených organizací MČ;
 • zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku, zejména hospodárné využívání spravovaného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s uzavřenými smlouvami se správními firmami (dále jen SF) a nájemními smlouvami s provozovateli tepelných zdrojů;
 • komplexně metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost správních firem vykonávajících správu bytových domů, samostatných bytových a nebytových jednotek, objektů školských zařízení a dalších objektů;
 • zajišťuje souhrnné činnosti na úseku sledování kontroly a rozborů hospodaření správních firem včetně kontroly finančního vypořádání proti účetnictví;
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku;
 • zajišťuje správu tepelného hospodářství ve spolupráci s nájemci tepelných zařízení.
 • zajišťuje účelné využívání finančních prostředků získaných vlastní vedlejší hospodářskou činností MČ, a to především na údržbu a opravy volných bytů svěřených do správy MČ, eviduje a sleduje veškeré příjmy a výdaje na ÚHČ, provádí rozbory tohoto hospodaření, podílí se na zpracování rozpočtu ÚHČ;
 • sestavuje plán akcí na opravy a rekonstrukcí volných bytů a tepelných zdrojů svěřených do správy MČ;
 • podílí se na zadávání veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce volných bytů a tepelných zdrojů svěřených do správy MČ;
 • realizuje opravy a rekonstrukce volných bytů a tepelných zdrojů svěřených do správy MČ, provádí technickou a právní přípravu akce, provádí kontrolu plnění smluvních závazků a přebírá dílo od zhotovitele;
 • zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy a realizace jednotlivých akcí oprav a rekonstrukcí volných bytů a tepelných zdrojů svěřených do správy MČ včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy;
 • kontroluje dodržování a plnění jednotlivých smluvních závazků, přebírá dokončené dílo (opravu či rekonstrukci volného bytu) od zhotovitele a dle charakteru akce provádí zařazení do majetku MČ.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10