Odbor živnostenský

Jméno a příjmení:Věra Nachlingerová

Budova/kancelář:A/222

Tel. linka:267 093 470267 093 470

Email:vera.nachlingerova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru živnostenského

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 615

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Adamcová A/215 267 093 281267 093 281 referent
Hana Borská A/209C 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Kateřina Brodecká A/212 267 093 261267 093 261 vedoucí referátu základních registrů
Vladimír Brož A/209A 267 093 388267 093 388 referent
Naděžda Conková A/216 267 093 369267 093 369 referent
Natálie Cupalová / 267 093 602267 093 602 referent - DOHODA
Helena Černá A/211 267 093 275267 093 275 referentka
Zdeňka Durdisová A/215 267 093 347267 093 347 referent - DOHODA
Richard Franěk A/209B 267 093 264267 093 264 referent
Jana Fraňková A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Alena Hájková A/211 267 093 279267 093 279 referent
Věra Hejtíková A/212 267 093 285267 093 285 referentka - koordinátorka přestupkového řízení
Renáta Hnědkovská A/215 267 093 347267 093 347 referent - dohoda
Helena Jiráčková A/209B 267 093 286267 093 286 referent
Petr Kaucký A/218A 267 093 208267 093 208 referent/ka
Alena Kubalíková A/218B 267 093 322267 093 322 vedoucí referátu speciálních kontrolních činností
Monika Květoňová A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního
Zbyšek Landa A/219 267 093 680267 093 680 referent/ka
Věra Nachlingerová A/222 267 093 470267 093 470 vedoucí odboru živnostenského
Jana Serbouk A/215 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Jitka Stachová A/219 267 093 268267 093 268 referent/ka
František Svoboda A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Ingrid Vaněčková A/218A 267 093 320267 093 320 referent/ka
Jaroslava Vašátková A/209A 267 093 537267 093 537 referent
Jindra Žejdlová A/223 267 093 615267 093 615 referent

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
 • Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Dne 3. března 2020 nabyl účinnosti Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Tento zákon mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19, novelizován a nově upravuje lhůtu, do kdy musí podnikatel ohlásit novou vázanou živnost tak, že z původních 6 měsíců ji mění na 12 měsíců, tj. do 3. března 2021. Dále mění i lhůtu pro splnění podmínky pojištění z 2 měsíců na 2 roky.

Přechodná ustanovení nově:
1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.
2. Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Více informací, zejména jak prokázat odbornou způsobilost podnikatele nebo odpovědného zástupce, vám sdělí telefonicky referenti oddělení registrace podnikatelů. Ohlášení živnost se podává na JRF pro fyzickou nebo právnickou osobu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/. Podnikatel, který nesplňuje podmínku odborné způsobilosti a právnická osoba musí prokázat její splnění prostřednictvím odpovědného zástupce, formulář „Prohlášení odpovědného zástupce“ je též ke stažení z odkazu. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10