Základní informace pro podnikatele

  1. Místní příslušnost

Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

  1. Podmínky provozování živnosti

Všeobecné (§ 6 odst. 1 písm. a) b) ŽZ) jsou:

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti;
b) bezúhonnost.

Za bezúhonného se pro účely ŽZ nepovažuje ten (pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen), kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje.

Tyto podmínky musí splňovat fyzická osoba (tedy i odpovědný zástupce ustanovený podnikatelem).

Zvláštní (§ 7 odst. 1 ŽZ) jsou:
a) odborná způsobilost,
b) jiná způsobilost.

Jsou stanoveny pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované. Obvykle spočívají ve vzdělání nebo praxi. Pro podrobnosti k dokládání zvláštní způsobilosti doporučujeme obrátit se přímo na referenty živnostenského odboru.

  1. Jednotný registrační formulář

Ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktuální formuláře najdete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/  po kliknutí na odkaz Jednotný registrační formulář. Při osobní návštěvě na živnostenském úřadu není třeba mít JRF předem vyplněný. Referentka formulář zpracuje elektronicky ve svém počítači, ohlašovatel, či žadatel si údaje v něm uvedené pouze zkontroluje a jejich správnost potvrdí svým podpisem.

  1. Centrální registrační místo - CRM

Živnostenský úřad je pro podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona CRM. To znamená, že fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi také:

  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti (oblast sociálního zabezpečení), podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení (i právnická osoba), podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Týká se i změn údajů uvedených v oznámení či přihláškách uvedených na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Živnostenský úřad tyto údaje předává příslušným orgánům do 5 pracovních dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění.

  • Společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a také změny údajů uvedených v těchto přihláškách.

Podání pro správce daně lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu. Toto podání může učinit i právnická osoba.

Živnostenský úřad tyto údaje předává v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podání vůči živnostenskému úřadu učinila.

Odpovědnost za úplnost a věcnou správnost přihlášek nebo oznámení nesou žadatelé; živnostenský úřad kontroluje pouze správnost identifikačních údajů.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10