Měření radonu

1) BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU V BYTECH V RÁMCI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR

Informace lze získat (bezplatně) na www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz. Lze zasílat mailové dotazy, jsou zde uvedeny registry oprávněných firem (měření, vyhodnocování …)

Informativní měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě pomocí stopových detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření.

Zpravidla se umisťují 2 stopové detektory na 2 měsíce v topném období. Jedná se o pasivní detektory v plastových krabičkách, detektory nezáří, nepotřebují přívod el. energie, předávají se poštou nebo osobně. Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany.

O detektory a další informace je možné požádat na adrese:

Státní ústav radiační ochrany

Ing. Ivana Fojtíková
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
tel. 226 518 177, email ivana.fojtikova@suro.cz

 

2) MĚŘENÍ RADONU V BUDOVÁCH, RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU A PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VODĚ A VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH

Měření a hodnocení úrovně přírodního ozáření v novostavbách a radonového indexu pozemku pro účely stavebního řízení, měření objemové aktivity radonu pro účely navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách a na vodovodech, aj.

Měření se provádí na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB.

Seznam subjektů s povolením SÚJB pro uvedená měření

  • www.sujb.cz - Radiační ochrana - Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů.
  • www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a&lang=cz

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10