Systém stavebně technické prevence

Systém stavebně technické prevence (dále jen SSTP) je provozovaný z pověření Ministerstva pro místní rozvoj on-line na webových stránkách ÚÚR (http://www.uur.cz/default.asp?ID=3877) s cílem sledování, analyzování a zjišťování vad ve výstavbě, stavebně technických příčin havárií staveb, poruch staveb a výsledků šetření jejich příčin.

Údaje získané vyplňováním Oznámení, Hlášení a Pasportu událostí slouží k bližší identifikaci závad, poruch a havárií staveb, zjištění příčin a k navržení opatření, aby bylo zabráněno jejich opakování.

V iSSTP se evidují závady, poruchy a havárie staveb a zařízení, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

iSSTP sleduje závady, poruchy a havárie budov a zařízení, z inženýrských staveb pouze přípojky vodovodní, kanalizační a energetické. V následujících letech bude SSTP rozšířen také o ostatní inženýrské stavby.

 

Formulář OZNÁMENÍ UDÁLOSTI je povinen v případě takové události vyplnit:

  • ­stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, stavební podnikatel, autorizovaný inspektor (povinnost oznámit / ohlásit dle § 152 až § 155 stavebního zákona (dále jen SZ)) nebo také
  • stavební úřad (předávání informací dle §14 SZ), autorizovaná osoba, všeobecně uznávaný odborník v dotyčné oblasti a kterýkoliv občan.

Nesplnění povinnosti (oznámit / ohlásit havárii, závadu, poruchu stavby) je sankcionováno dle SZ až do výše 200.000,- Kč.

 

Formulář HLÁŠENÍ UDÁLOSTI je povinen v případě takové události vyplnit:

  • ­osoba předávající hlášení – za Policii ČR, Stavební policii, HZS ČR a další, pokud nebyly údaje v předem dohodnutých formátech elektronicky odeslány do databáze iSSTP přímo z příslušných informačních systémů.

 

Veřejnosti je pro získání informací určeno PROHLÍŽENÍ DAT.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10