Odbor školství

Jméno a příjmení:Roman Vaculka

Funkce:vedoucí Odboru školství

Telefon:267 093 487

E-mail:roman.vaculka@praha10.cz

Budova, kancelář:V/402b


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 139

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Boučková Jitka V/406 267 093 344267 093 344 referent/ka - kontrolor/ka
Buchníčková Michaela V/403 267 093 139267 093 139 asistent/ka
Kočková Kateřina V/403 267 093 545267 093 545 referent/ka adminstrativně technický/á pracovník/ce
Krejčí Hana V/416 267 093 531267 093 531 referent/ka - ekonom/ka
Pastorová Jana V/416 267 093 553267 093 553 referent/ka - ekonom/ka
Vaculka Roman V/402b 267 093 487267 093 487 vedoucí Odboru školství
Válková Klára V/417 267 093 486267 093 486 referent/ka pro MŠ
Vojtíšková Lucie V/417 267 093 637267 093 637 ekonom/ka - metodik/čka

Odbor školství  je zřízen Radou městské části Praha 10 pro zabezpečení úkolů v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen  zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a  Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 

Mezi hlavní činnosti odboru patří:

 • plní úkoly zřizovatele pro mateřské a  základní školy, školská zařízení a kulturního zařízení zřizovaných městskou částí Praha 10;
 • zabezpečuje vyhlašování a realizaci konkurzních řízení na obsazení ředitelů škol, školských a kulturních zařízení zřizovaných městskou částí Praha 10;
 • připravuje podklady pro jmenování do funkce a stanovení platu ředitelů škol, školských a kulturního zařízení;
 • provádí sběr a analýzu dat a informací o školách včetně statistických zjišťování v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační;
 • zpracovává znění zřizovacích listin a žádosti pro zápis do školského rejstříku;
 • přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce;
 • projednává s řediteli základních a mateřských škol, školských zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost;
 • připravuje podklady pro výroční zprávu o školství hl.m. Prahy;
 • sestavuje rozpočet kapitoly školství, zabezpečuje jeho rozpis a čerpání;
 • provádí rozbory hospodaření za kapitolu školství;
 • připravuje návrh na rozpis neinvestičních výdajů na mzdové prostředky, učebnice, školní pomůcky a potřeby hrazené státem;
 • na žádost škol poskytuje metodickou pomoc a konzultace;
 • zpracovává návrhy na odměňování ředitelů mateřských a  základních škol, školských zařízení a kulturního zařízení v působnosti odboru;
 • poskytuje informace o školách a školských zařízeních v obvodu své působnosti;
 • zpracovává metodické pokyny, směrnice a instrukce v oblasti své působnosti;
 • provádí kontroly hospodaření mateřských a základních škol, Školní jídelny a kulturního zařízení dle plánu kontrol;
 • poskytuje součinnost k podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Školství v MČ Praha 10 – aktuality, přehled škol, volná místa, rozvoj a projekty, prevence rizikového chování a další související informace.


Návody a odpovědi na časté dotazy: