Potřebuji řešit

Úvod » Školství » Školská zařízení, povinná školní docházka » Detaily Životní situace
  
Okruh Školství
Kategorie Školská zařízení, povinná školní docházka
Název životní situace Odklad povinné školní docházky
Základní informace
 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tj. 2 doporučující posouzení).

Důvody k odkladu povinné školní docházky:

 • zdravotní důvody
 • problémy se soustředěním
 • problémy s výslovností a vyjadřováním
 • nedostatky v jemné motorice
 • problémy s navazováním sociálních kontaktů apod.

Důvody odkladu se posuzují vždy individuálně.

Rozhodnutí o přiměřené vyspělosti dítěte vydává na základě odborného posouzení:

 • školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče
 • odborný lékař

Na základě těchto doporučení se žádost o odklad předkládá řediteli příslušné ZŠ, ve které má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kdo je oprávněn jednat
Zákonný zástupce dítěte (tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě soudního rozhodnutí)
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti o odklad řediteli základní školy, ve které je dítě k plnění povinné školní docházky zapsáno.

Žádost je nutné podat nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kde lze řešit
 • základní škola, ve které je dítě zapsáno k povinné školní docházce
Doklady Zákonný zástupce dítěte:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o odklad povinné školní docházky
  • formulář se může lišit dle ZŠ, případně může školskému zařízení stačit žádost psaná volnou formou, je vhodné se předem informovat přímo v příslušné škole
 • posouzení lékaře a školského poradenského zařízení
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • lhůty na vyřízení nejsou stanoveny
 • podání žádosti o odklad - nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě nastoupit povinnou školní docházku
Nejčastější otázky
 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?

  Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

 • Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
  Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?

  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., "školský zákon", ve znění pozdějších předpisů).
  To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

 • Je možné žádat o odklad při zápisu dítěte do školy?

  Ano, o odklad povinné školní docházky je možné žádat přímo při zápisu dítěte do školy.

 • Kdy je vhodné podat žádost o odklad povinné školní docházky?

  O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.


Podobné situace - následující
Související situace