Potřebuji řešit

Úvod » Školství » Školská zařízení, povinná školní docházka » Detaily Životní situace
  
Okruh Školství
Kategorie Školská zařízení, povinná školní docházka
Název životní situace Zápis dítěte k povinné školní docházce
Základní informace

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (spádová škola). Zákonný zástupce může pro dítě zvolit jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Třída školy se na základě výjimky zřizovatele naplňuje až do počtu 34 žáků při dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů.

Kdo je oprávněn jednat

Zákonný zástupce dítěte (tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě soudního rozhodnutí)

Způsob řešení

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době zápisu vyhlášeného základní školou.

Kde lze řešit

Základní škola, ve které má dítě zahájit povinnou školní docházku. Spádovou školu vyhledá zákonný zástupce ve vyhlášce o školských obvodech základních škol.

Doklady Zákonný zástupce

 • vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou žádost o přijetí 
 • rodný list dítěte k nahlédnutí
 • případně další doklady, které si může škola vyžádat
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • termín zápisu je každoročně stanoven, a to mezi 1. – 30. 4 konkrétního kalendářního roku – je třeba sledovat informace na webových stránkách jednotlivých škol 
Nejčastější otázky
 • Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?

  Pokud dítě zákonný zástupce nepřihláši k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3 000 Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud dítěti zákonný zástupce zamezuje přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte se sazbou až dva roky odnětí svobody.
  Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.

 • Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma?

  Individuální vzdělání (domácí vzdělávání) se řídí § 41 školského zákona a lze ho povolit pouze žákovi 1. až 5. ročníku základní školy.
  O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
  Zákonný zástupce musí uvést důvody k tomuto kroku a doložit, že je schopen prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka a dále předložit doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat.

 • Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?

  Ano, za určitých okolností je možné, aby bylo přijato dítě mladší 6 let za předpokladu, že dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Podobné situace předchozí -
Související situace