Potřebuji řešit

Úvod » Školství » Školská zařízení, povinná školní docházka » Detaily Životní situace
  
Okruh Školství
Kategorie Školská zařízení, povinná školní docházka
Název životní situace Dodatečný odklad povinné školní docházky
Základní informace

O dodatečný odklad povinné školní docházky je možné zažádat v případě, že se u dítěte projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.

Proces, ve kterém rozhodne ředitel školy, zahájí ředitel školy. 

Dodatečný odklad je možný pouze v průběhu prvního pololetí 1. ročníku. 

Případný návrh na dodatečný odklad je vždy vhodné konzultovat s třídním učitelem dítěte, případně ředitelem školy, který může zákonným zástupcům dítěte sám předložit návrh na dodatečný odklad.

Doporučuje se také návštěva u výchovného  poradce školy.

Kdo je oprávněn jednat
 • Zákonný zástupce dítěte
  • tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí)
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti o dodatečný odklad řediteli základní školy, ve které dítě plní povinnou školní docházku.

Žádost lze podat nejpozději do konce prvního pololetí 1. ročníku.

Kde lze řešit
 • Základní škola, ve které dítě plní povinnou školní docházce
Doklady Zákonný zástupce dítěte:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
  • formulář se může lišit dle ZŠ, případně může školskému zařízení stačit žádost psaná volnou formou, je vhodné se předem informovat přímo v příslušné škole
 • Podmínkou povolení dodatečného odkladu nejsou doporučující posouzení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
 • žádost lze podat nejpozději do konce prvního pololetí 1. ročníku
Nejčastější otázky
 • Může návrh na dodatečný odklad podat pouze ředitel školy bez vědomí rodičů dítěte?

  Ne, ředitel školy musí mít s dodatečným odkladem školní docházky souhlas zákonných zástupců dítěte.

 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?

  Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?

  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., "školský zákon", ve znění pozdějších předpisů).
  To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace